Головна Коротко Тимчасова комісія районної ради перевірила функціонування закладів Грабівської сільради

Тимчасова комісія районної ради перевірила функціонування закладів Грабівської сільради

2538

Минулого тижня відбулося виїзне засідання тимчасової кон­трольної комісії Шацької ра­йонної ради з питань ефек­тив­ного використання коштів ра­йонного бюджету закладами комунальної власності, які зна­ходяться на території Грабів­ської сільської ради. Участь у ви­їзному засіданні взяли голова Шацької районної ради Сергій Карпук, голова комісії, депутат районної ради Сергій Сидорук, члени комісії, депутати районної ради Олексій Писачук, Володи­мир Голядинець, Володимир Най­да, Тетяна Чернякова, ди­рек­тор Шацького районного Це­н­тру зайнятості Мирослава Те­рета, працівники відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА на чолі з начальником Людми­лою Єрофєєвою, начальник від­ділу містобудування, архітек­тури та ЖКГ Шацької РДА Ольга Романська та в.о. Грабівського сільського голови Віталій Цвид.

Найперше члени комісії побу­вали у ФАПі села Грабове. Цей медичний заклад можна назва­ти одним з кращих за матері­ально-технічним станом в ра­йоні. Стосовно старого примі­щен­ня ФАПу, в якому зараз про­живає сім’я переселенців з міс­та Горлівки Донецької області, то його члени комісії рекомен­дували передати на баланс сіль­ської ради.

У школі села Грабове, де та­кож побувала комісія, вимальо­вуються чималі перспективи з на­повнюваністю навчального закладу на наступні 3 роки: поки що в цьому році в школі навча­ється 40 дітей, наступного нав­чального року буде 50, через рік – 60, а ще через рік – 70. Декіль­ка років тому у школі зробили внутрішні санвузли, але є по­тре­ба у ремонті даху, який про­тікає, та фундаменту, який пош­коджують стічні води під час до­щу. З потреб навчального про­цесу – комп’ютери (їх всього три на школу) та дошки.

У ФАПі села Смоляри-Світя­зькі використовується лише дві з наявних чотирьох кімнат, але й вони потребують ка­пітального ремонту та обла­ш­тування від­по­­відно до но­вих сані­тарних норм, пот­рібно замі­нити елек­тро­про­водку, по­ла­годити дах. Сер­гій Карпук попросив заві­ду­вача ФАПу надати повний кошторис про потребу у ма­те­ріалах на ремонт, оскіль­ки за кошти районного бюд­жету в цьому році плану­ється провести ремонти у ФАПах сіл Заліс­ся, Смоля­ри-Світязькі та Під­манове (загальна сума – 90 тис. грн.). Клуб села Смо­ляри-Світязькі, де розміщу­ється у двох кімнатах ще й сіль­ська бібліотека, також по­тре­бує ремонту. Але це вже більше компетенція сі­ль­сь­кої ради, у комунальній вла­сності якої знаходиться при­міщення.

Чи не найбільше часу члени комісії затратили на огляд школи в с. Смоляри-Сві­тязькі, спілкування з ко­лекти­вом педагогів. Людми­ла Єро­фєєва розповіла, що у відділі освіти, молоді та спор­ту бу­дуть по-новому підходи­ти до пре­міювання педагогів райо­ну. Планується, що в неда­ле­кому майбутньому будуть пре­міювати не усіх вчителів шкіл, як це було донині. Основ­ними критеріями для премію­ван­ня вчителя стануть участь у різ­но­манітних конкурсах, про­грамах, проектах, а також активність його вихованців у конкурсах район­ного та обласного рівнів. За ці та інші досягнення педа­гогам і будуть нараховуватися над­бав­ки до мінімальної премії, від­повідно до затвердженого у 2016 році Положення про пре­мі­ювання працівників закладів та установ освіти. «Хочемо сти­мулювати вчителів до участі у конкурсах та заходах. Важ­ли­во, аби педагоги розуміли, що віднині преміювання нап­ряму залежатиме від результ­атів їхньої роботи. Я не кажу про те, що вони повинні пере­ма­гати в конкурсах, а хоча б бра­ти участь в них. Ці критерії уже роками прописані у Поло­женні про преміювання, зат­вер­джених відділом освіти», – зазначила очільник районних освітян. Разом з тим Сергій Ка­р­пук зазначив, що в цьому році проблем із виплатою заробітної плати вчителям немає, нато­мість на місцеві бюджети ски­ну­ли фінансування господарсь­ких потреб закладів освіти та виплату заробітної плати обслу­говуючому персоналу шкіл. А на ці потреби у бюджеті району коштів бракує. Також вчителі  розповіли, що у школі є потреба у спортивному інвен­та­реві – во­лейбольних сітках, м’ячах.

Разом з тим члени комісії огля­нули приміщення капіта­льно відремонтованої їдальні школи, на яку в минулому році було виділено 115 тис. грн., в цьому – 100 тис. грн. Аби ввес­ти її в експлуатацію, потрібно придбати електроплиту та під­ключити опалення. Основним завданням комісії по школі була перевірка ефективності вико­рис­тання бюджетних коштів та проведення інвентаризації ви­ко­ристаного будівельного мате­ріалу.

У селі Голядин члени комісії побували у ФАПі, у цьому ж приміщенні дві кімнати займає й сільська бібліотека. З потреб – перемурування грубки та ре­монт кімнат. У місцевій школі педагоги також поділилися свої­ми проблемами: після вихідних вчителям часто доводиться при­­бирати територію школи, бо увечері там люблять посидіти місцеві та приїжджі після від­відин бару, що розташований нав­проти. Переконували вчителі ке­рівництво освіти у тому, що в школі, де навчається по 2-3 ді­тей, також можна дати дітям нормальні знання. І якщо школа буде припиняти свою діяль­ні­сть, то постане проблема ви­ко­рис­тання приміщення. А воно ще в доволі таки хорошому стані.

Віта ШЕПЕЛЯ.