Головна Стисло У селах Піщанської сільської ради спільні проблеми

У селах Піщанської сільської ради спільні проблеми

4612

На виїзному прийомі гро­ма­дян, який провів голова Шаць­кої районної ради Сергій Карпук у селах Піщанської сільської ради, жителі сіл Затишшя, Ка­м’ян­ка, Острів’я та Піща звер­талися з багатьма питаннями, які турбують їх найбільше.

Жителі села Затишшя най­біль­ше стурбовані чутками про закриття місцевої початкової школи, де навчається 12 дітей. Батьки хочуть, аби їхні діти піс­ля закриття школи навчалися у нормальних умовах, і якщо це буде опорна школа, то щоб мали  після уроків групу продовже­ного дня, адже учням 1-4 класів важко буде знаходитися в школі до четвертої години дня без нагляду. На це Сергій Карпук відповів, що процес об’єднання громад і справді передбачає закриття малокомплектних шкіл та реорганізацію шкіл І-ІІ сту­пенів. Причина – не лише у не­рів­номірній затраті коштів на одного учня по школах району, а й у якості освіти. Відповідно до майбутніх норм, у школі І сту­пеня має навчатися не менше 25 учнів, на неї передбачено фінан­сування в розмірі 700 тис. грн. в рік; у школі І-ІІ ступенів – не менше 60 учнів, фінансу­вання – 1 млн. 600 тис. грн. в рік; у школі І-ІІІ ступенів – не мен­ше 100 учнів, кошти на її функціонування – 2,5 млн. грн. І чим більше учнів буде навча­тися в школі, тим більше коштів  отримуватиме в розра­хунку на одного учня. Реоргані­зація осві­т­ніх закладів дасть можливість заощаджені кошти витрачати на покращення умов навчання в опорних школах, прид­бання шкільних автобусів. Проте, на думку Сергія Карпука, школи І ступеня мають в селах залиши­тися, тож і школу в За­тишші наступного року поки що закри­­вати не планується.

Також жителі села зверну­лися до голови районної ради з проханням посприяти вста­нов­ленню зупинки та відповідних вказівних знаків на автодорозі Шацьк-Піща на повороті в село, а також допомогти вирішити питання вивезення сміття від населення, бо постійне при­би­ран­ня стихійних сміттєзвалищ у лісі та за територією школи жителям села уже набридло. Сто­совно останнього, то тут, за словами Сергія Карпука, до вирішення цього питання має долучитися сільська рада, на­прик­лад, організувавши пакет­ний вивіз сміття одноразово на один-два місяці, як це запрова­дили в Шацьку, або укласти договір із КП «Будинкоуп­рав­ління». Стосовно заміни ого­рожі в школі, про що просили батьки та вчителі, то до вирі­шення цього питання потрібно залучити лісівників, батьків та сільську раду.

У селі Кам’янка на прийом до голови районної ради прийшли в більшості люди похилого віку. Скаржилися вони на непомірні ці­ни на сільськогосподарську про­дукцію на ринку селища (се­літ­ру, насіння, добрива), які не ли­ше перевищують обласні, а й підвищуються з кожним тиж­нем. Оскільки районна рада, як від­значив її голова, не має пра­ва втручатися у цінову полі­тику підприємців, то єдине, що можна зробити – звернутися у профільний відділ райдерж­адмі­ністрації для проведення моні­торингу цін. Також серед проб­лемних питань, з якими звер­та­­лися жителі села, – пільгове перевезення на приміських мар­шрутах та мала напруга у тран­сформаторі, що викликає пе­ребої у роботі електро­при­ладів.

У жителів села Острів’я на­копичилося чимало своїх проб­лем, тож і тут Сергія Карпука че­кали з нетерпінням. Старе приміщення бібліотеки, де відбу­вався прийом громадян, спра­в­ді потребує капітального ре­мон­ту. Бібліотекар Василь При­лепа розповів, що в закладі про­водиться чимало культурних за­ходів для дітей та дорослих, бібліотека двічі подавала заяв­ки на участь у європроектах, про­те через незадовільний стан приміщення їм було відмовлено. Ще гірша ситуація і з сільським  клубом, який знаходиться в ава­рійному стані. В свій час з його ремонтом обіцяв допомог­ти народний депутат Степан Івахів, проте з початком АТО на Сході України більшої фінансової допомоги потребували війсь­кові. Деякі будівельні матеріали на ремонт клубу є, але цього недостатньо. Тож жителі села просили посприяти у вирішенні питань ремонту обох закладів культури.

Жителька Кам’янки Ольга Богута скаржилася на те, що її сусід, отримавши земельну ді­лянку та загородивши її, зали­шив лише вузеньку стежку для доступу до поля жінки та ще двох односельчан. І тепер ні під­водою, ні трактором на поле за­ї­хати немає можливості. Сергій Вікторович пообіцяв розібра­тися у ситуації та дати відпо­відь через голову сільської ради.

Серед спільних проблем сіл Затишшя, Острів’я та Кам’янка є погане грейдерування міс­цевих доріг. Жителі села Острі­в’я вже згодні самим скидатися по 50 гривень, аби оплатити послуги грейдера (вони вже це неодноразово робили), аби ли­ше дорожники якісно викону­вали свою роботу. Також жите­лі просять очистити узбіччя дороги від чагарників та дерев до села Острів’я, що обмежує ви­димість дороги, та допомог­ти з організацією вивозу сміття. Відповідаючи на питання лю­дей, Сергій Карпук зазначив, що контроль за якістю грей­деру­вання має здійснювати грома­да, в іншому випадку голова сільської ради має повне право не підписувати акти виконаних робіт та вимагати повторно ви­конати цю роботу. Окрім того, з обласного бюджету на ремонт асфальтованих доріг району було виділено 2 млн. грн., та нас­кільки якісно буде він зроб­лений – сказати важко. Що ж стосується чищення узбіччя, то керівництвом району було на­дано дозвіл польському інве­с­тору на ощирення від чагар­ників семи кілометрів узбіч дороги Залісся-Грабове. Якщо робота буде виконана якісно – співпраця буде продовжува­ти­ся на дорогах Піща-Пулемець та інших шляхах. Вибираючи сис­тему організації вивозу сміття від населення, голова районної ради порекомендував пробу­ва­ти впровадити досвід Шацької селищної ради та КП «Будинко­управління», де протягом року діє пакетний вивіз сміття. Пра­в­да, сього­д­ніш­ньою проблемою для району є розробка нового полігону твер­дих побутових відходів, оскі­льки за деякий час старий полігон вичерпає свій ресурс. А щодо того, що деякі жи­телі сіл вивозять сміття у ліс, то про такі пору­шен­ня слід повідомляти еколога району чи сільського голову, а на поруш­ників законо­дав­ства застосо­ву­вати штра­ф­ні санкції.

Жителів села Піща найбіль­ше турбувало питання будівни­цтва в ур. Підгірна печей із ви­робництва деревного вугілля. Вони проти такого будівництва, оскільки переконані, що їхнє функціонування матиме дуже шкідливий вплив на сере­до­вище. До того ж, представник інвес­тора на сесії сільської ра­ди так і не спромігся дати ви­черпні відповіді на запитання людей: які фільтри стоятимуть на трубах, яка буде потужність виробництва, які викиди ре­чо­вин потраплятимуть в повітря. Сергій Карпук пообіцяв більш досконало розібратися в цьому питанні, проконсультувавшись із екологом та керівництвом Шацького національного при­ро­д­ного парку щодо можливості чи неможливості встанов­лен­ня таких печей на заповідних територіях, та озвучити це пи­тання на сесії районної ради. Зважаючи на те, які відповіді будуть отримані, й буде прий­ма­тися рішення.

Ще однією спільною пробле­мою для мешканців сіл Піщан­ської сільської ради є ще й досі незавершений процес розпаю­вання земель колишнього кол­госпу, бо дехто з людей ще й досі не може отримати дер­жавний акт на право власності. Сергій Карпук порадив в цьому питанні застосувати досвід Світязької сільської ради, де по кожній людині зібрана інфор­мація про те, на якому етапі роз­робки знаходяться її доку­менти, які роботи ще не ви­конані. Також людям потрібно роз’яснювати, яку процедуру потрібно пройти для виготов­лення документів, які кошти платити і за що. Разом із го­ло­вою сільської ради Олек­санд­ром Бакуном та землевпоряд­ником сільської ради було до­мовлено про організацію зуст­річі із селянами та роз’яснення ситуації, аби, зрештою, процес паювання був завершений.

Віта ШЕПЕЛЯ.