Головна Коротко У Шацьку відкрилося бюро правової допомоги

У Шацьку відкрилося бюро правової допомоги

3127

З 1 вересня у Шацьку буде діяти бюро правової допомоги, яке розташовуватиметься у при­міщенні Шацької районної ради. У відкритті бюро, яке від­булося 29 серпня, взяли участь Наталія Смолярчук, директор Во­лодимир-Волинського міс­це­вого центру з надання безоплат­ної вторинної правової допо­моги, Сергій Карпук, голова  Ша­ць­кої районної ради, Сергій Си­дорук, перший заступник голови Шацької РДА, керівники установ та організацій району, предс­тав­ники громадських організацій. Наталія Смолярчук також пред­с­тавила виконуючого обов’язки керівника бюро – Роксолану Цвид.

Як зазначила Наталія Смо­ляр­чук, мета відкриття бюро без­коштовної правової допо­моги – надання консультацій, ін­фор­мування громадян про їхні права, надання юридичних кон­сультацій, правової допомоги в цивільних справах та судо­чин­стві. Так, загалом по Україні ма­ю­ть створитися 400 бюро пра­­­вової допомоги, в тому числі і в Шацьку, та 100 міс­цевих Центрів з надання бе­зоплатної вторинної правової допомоги. У Волинській області до місцевих центрів на­дання пра­­­вової допомоги звер­нулося понад тисячу людей, з них у 250 випадках було на­дано без­кош­товне представ­ницт­во в су­дах.

Сьогодні не кожна людина може дозволити собі кваліфі­ковану юридичну допомогу, тож саме для них і створюю­ться місцеві бюро, які будуть надавати первинну правову до­помогу безкоштовно. Право на безкоштовну вторинну пра­вову допомогу (правову допо­могу, що надається для захис­ту прав людини в суді за ра­хунок коштів Державного бюд­жету України) матимуть лише пі­льгові категорії – мало­забез­печені особи, інваліди, діти-си­роти та діти, позбавлені бать­ків­ського піклування, безп­ри­ту­льні діти та ті, які можуть стати або стали жертвами на­си­­льства в сім’ї, особи, які пре­тен­­дують на статус біженця, ветерани війни та учасники АТО та інші.

Працівники центру надава­тимуть правову допомогу в різ­­­них напрямках: соціальний за­­­­хист, спадкування, сімейні спори та розподіл майна, тру­дові спори, порушення прав мо­бі­лі­зованих та строковиків, спори з банківськими уста­но­вами та інше. Правову консу­льтацію від кваліфікованих спе­ціалістів бюро можуть отри­му­вати усі люди, незалежно від свого соціального статусу. Спе­­ціалісти бюро також будуть займатися правоос­вітництвом територіальних громад, які бу­дуть здійснюватися на виїзних прийомах. 

Відзначили важливість та ак­туальність відкриття бюро правової допомоги у Шацьку ке­рівники району – Сергій Си­дорук та Сергій Карпук, заодно побажавши плідної роботи пра­цівникам бюро на благо людей.

Відтепер правова допомога стане більш доступною для лю­дей, оскільки її організація базу­ватиметься на кращому досвіді європейських країн, підтриму­ватиметься районною владою, з якою укладено угоду про спів­п­рацю. Свою підтримку роз­витку системи правової допо­моги в Україні, в тому числі й фі­нансову, надають уряд Ка­нади, фонд Джорджа Сороса, Європейський Союз та Рада Єв­ропи, Українська Фундація пра­во­вої допомоги.

Віта Шепеля.