Головна Освіта У районі, як і в державі, створюватимуть нову українську школу

У районі, як і в державі, створюватимуть нову українську школу

3257

29 серпня в смт Шацьк від­бу­лася традиційна конференція педагогічних працівників Ша­ць­кого району. В новий 2016-2017 навчальний рік вчителі стар­тують із передчуттям змін, які внесе в навчально-виховний про­­цес реформа галузі освіти. Аби обговорити те нове, що че­кає на педагогів та школярів, і на­мітити ефективні шляхи його вп­ро­вадження, дати оцінку дося­г­ненням системи освіти  району і обговорити проблемні мо­мен­ти, в залі засідань Шацької се­лищ­ної ради зібралися пред­ставники влади району, праців­ники відділу освіти і молоді  та педагоги.

З доповіддю перед присут­німи виступив Анатолій Пех, на­чальник відділу освіти і молоді Шацької РДА. Харак­те­ризуючи дошкільну ланку, керівник від­мітив, що сьогодні на території району функціонують 9 дош­кільних навчальних зак­ладів, в тому числі 1 навчально-вихов­ний комплекс. У 23 ві­ко­вих гру­пах виховується понад 520 ді­тей дошкільного віку. На жаль, не всі діти (окрім дош­кіль­нят 5-річного віку) мають мож­ливість відвідувати дитсадок. Так, ста­ном на 1 серпня цього року в районі зареєстровано 120 заяв батьків на влаштування ді­тей у дошкільний заклад. Най­бі­льша черга у ДНЗ №1 смт Ша­цьк, с. Світязь, с. Пульмо. Відк­риття двох вікових груп планує­ться лише в Шацькому дитсадку №1.

Щодо середньої освіти, то цього року в ній відбудуться великі зміни. Нещодавно міністр освіти і науки України Лілія Гри­невич презентувала концепцію «Нової української школи», яка пе­редбачає не лише реформу зовнішніх чинників, а й зміни ідео­логії освітнього процесу. Як відзначив Анатолій Анатолійо­вич, результати не будуть бли­с­ка­вичними, проте починати пра­­цю­вати заради якісної осві­ти пот­рібно вже сьогодні.  У ра­йоні три­ває процес оптимізації ме­режі навчальних закладів та зак­ла­дається фундамент для ство­рення опорних шкіл – з кабіне­тами фі­зики, хімії, біології, геог­рафії, ма­тематики, навча­ль­ними ком­п’ю­­терними комплек­сами, му­льти­медійним облад­нанням тощо.

«Мета одна: на­пов­нити кла­си, наповнити опорні школи і створити конку­рентне навча­льне середовище. Не може бути конкуренції в класі, де два, три або навіть сім учнів», – наго­ло­сив Анатолій Пех.

Керівник відділу освіти вис­віт­лив також питання комп’юте­ризації навчальних закладів (на сьогодні комп’ютеризовано усі сім шкіл І-ІІІ ст. та  ЗОШ І-ІІ ст. с.Смоляри-Світязькі), діяль­ності позашкільних навчальних закла­дів (будинку дитячої і юнацької творчості та дитячо-юнацької спор­тивної школи), психологічної служби, оздоровлення та від­по­чин­ку дітей, організації право­ви­ховної роботи тощо.

Наостанок Анатолій Анато­лі­йович привітав колег із по­чатком нового навчального року і висловив сподівання, що набутий протягом років спіль­ний досвід забезпечить ус­пішну реалізацію нових зав­дань розвитку освіти в Шаць­кому районі.

На тому, що нинішній нав­чальний рік стане переломним у становленні нової якісної освіти як у державі, так і в ра­йоні, наголосив під час вис­тупу і перший заступник го­лови Шацької РДА Сергій Си­дорук.

У зв’язку з реформу­ван­ням галузі освіти ми мусимо прий­мати непопулярні рі­шення. Одне з них – опти­мі­зація навчальних закладів, яка приз­веде до того, що певний відсо­ток учнів не буде охоп­ле­ний пов­ноцінним навчально-ви­хов­ним процесом у школах. Ми не готові до впровадження ре­­форми, оскільки не забез­печені стовідсотково шкіль­ними ав­то­бусами, не маємо гарних до­­ріг і відповідних шкі­льних при­міщень. Тому ба­гато учнів, батьків та осві­тян болісно сп­рий­муть но­вов­ведення. Проте і в таких умовах ми, насам­пе­ред, бу­демо дбати про ком­форт для дітей і якісну освіту, – відз­начив під час виступу Сергій Федорович.

Голова Шацької районної ради Сергій Карпук наголосив, що об’їздив усі школи району, тому обізнаний зі станом орга­нізації навчально-виховного про­цесу в кожному навчаль­ному закладі. Якщо до якісних показників питань немає, то над покращенням умов нав­чання потрібно працювати. На сьогодні здійснюється рекон­ст­рукція ЗОШ І-ІІІ ст. смт Ша­цьк, облаштовуються сан­вуз­ли, комп’ютерні класи, вирі­шу­є­ть­ся питання придбання шкі­льного транспорту. Проб­лем вистачає і щоб їх ви-­рі­шити, потрібні великі кошти, яких район не має.

Проте вже з 1 січня відбу­ду­ться зміни в фінансуванні на­ших шкіл, бо на навчальні заклади об’єднаної громади і ті, які в неї не ввійшли, кошти надходитимуть окремо, і ле­вову частку грошей отри­мають саме перші. Також з но­вого року з бюджету об’єднаної громади будуть фінансува­тися Шацька дитячо-юнацька спортивна школа та будинок дитячої і юнацької творчості, – наголосив Сергій Вікторович.

Методист відділу освіти та молоді Ірина Бондар відзначила, що змін в освіті дійсно дуже багато – і не лише у шкільній програмі, а й у роботі вчителя. Цього року нелегко буде всім, бо слід не лише опанувати все нове, а й внести деякі корек­тиви. Батьки першачків тіша­ться, що вчитель не виправ­ля­­тиме помилки в зошитах ді­тей червоною ручкою.

В дійсності ж червону ручку не рекомендується вико­ристовувати лише в адапта­цій­ний період – час, коли вчи­тель, по суті, водить рукою пер­шокласника, аби разом на­писати літеру. Щодо іншого нововведення, коли першок­лас­ник має писати в зошиті простим олівцем, то його теж непросто дотримуватися. Адже діти в дитсадках протя­гом цілого року вчилися писати саме ручкою. Простим олівцем можуть писати хіба ті, що не відвідували дошкільний заклад, – поінформувала присутніх Іри­на Бондар.

Учням 1-2 класів оцінок вис­тавляти не будуть. Для стар­ших школярів оцінка має стати демократичною і конфіденцій­ною – про неї повинні знати тільки учень, вчитель і батьки.

Виступила на конференції і директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Пехи Ярослава Гигера. Її слова, звер­нені до присутніх, були сповнені хвилюванням і тривогою, ос­кі­льки Пехівська школа – одна з тих, яка підпала під оптимі­зацію. Всі учні навчального закладу, крім четвертокласників і дев’я­тик­ласників, перейдуть на інди­ві­дуальне навчання вдома.

Батьки наших учнів що­року вкладали кошти в школу. Сьо­годні в навчальному закладі створені гарні умови для навчання і праці. І саме в цей час нашу школу хочуть зак­рити. Шацька ЗОШ І-ІІІ ст., де хотіли б продовжити навчання  діти села Пехи, їх прийняти не має можливості. А до найб­лиж­чого навчального закладу, роз­ташованого за 4 км – у селі Кру­шинець Любомльського району – відсутній доїзд, – озвучила проблему директор.

Батьки школярів написали звернення, підкріплене чис­лен­ними підписами, яке адресу­вали керівникам району, об­ласті та очільникам вищих осві­тян­ських структур з проханням відтермінувати дію недоско­на­лого положення про оптимізацію як такого, норми якого немож­ливо на даний час виконати.

Про те, які кроки робить про­фс­пілка задля вирішення проб­лем педагогів і достойної оп­лати їхньої нелегкої праці, роз­повіла Катерина Редько, голова профспілки педагогічних пра­ців­ників Шацького району. А проб­лем вистачає. Це і працев­лаштування у зв’язку з оптимі­за­цією, і скорочення, і невисока заробітна плата. Щодо ос­тан­ньої, то з вимогою переглянути розмір оплати праці освітян пред­ставники профспілок про­вели влітку у м. Київ поперед­жувальну акцію протесту. Пре­м’єр-міністр України Володимир Гройсман мав розмову з ліде­рами профспілок і пообіцяв дос­лухатися до побажань педа­го­гів.

Наостанок керівництво від­ділу освіти і молоді виконало приємну місію, нагородивши кра­щих освітян Шацького ра­йону грамотами і вручивши їм по­дарунки.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.