Головна Коротко Волиняни вивчали досвід американських лісівників

Волиняни вивчали досвід американських лісівників

3616

В Україні започатковано про­­ведення навчальних семінарів за участю WWF (Всесвітнього фонду природи) та відділу Між­народних програм Федеральної служби лісів США, які сприяють ефективному вирішенню проб­лем лісової галузі та вчать фа­хівців раціонально використо­вувати природні ресурси.

18-19 листопада один з та­ких тренінгів відбувся на базі Шацького лісового коледжу ім. В.В.Сулька (директор Ігор Жму­р­ко). Щоб збагатитися досвідом американських колег, до навча­льного закладу з’їхалися лісів­ники з усієї Волині: директори національних парків, пред­ставники обласного управління лісового та мисливського гос­подарства, державних лісогос­подарських підприємств. Долу­чилися до аудиторії слухачів і студенти лісового коледжу. При­сутніх зацікавили ідеї семінару з питань рекреації на лісових те­риторіях та співпраці з грома­дами, громадськістю та заці­ка­в­леними сторонами, який про­вели Том Вагнер, керівник лісо­вого відділу Національного за­повідника «White Mountain Nati­onal Forest» (штат Нью Гемп­шир, США), Тім Елінг, менеджер рекреаційних програм Націо­наль­ного заповідника «Daniel Boone National Forest» (штат Кен­туккі, США), та Шейла Слемп, спеціаліст програм в Україні і Європі відділу міжнародних програм Лісової Служби США. Важливі аспекти збереження пралісів та виявлення особ­ливо цінних для збереження лі­сів і їх значення у системі ефек­тивного господарювання озву­чив перед учасниками семі­нару Роман Волосянчук, експерт з питань лісового господарства Дунайсько-Карпатської про­г­рами WWF в Україні.

Попередні тренінги, які про­водилися в Карпатах, мали до­сить ефективні результати на практиці, що й надихнуло ініці­а­торів, як закордонних, так і віт­чизняних, на продовження спів­праці з лісівниками одного з най­більш лісистих регіонів України. Волиняни погодилися з основ­ними тезами заходу й висло­вили готовність долучитися до справи розвитку відповіда­ль­ного лісокористування, впро­вад­ження нових форм господа­рювання та використання до­даткових можливостей лісо­вих і природоохоронних установ.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.