Головна Стисло Виплата компенсації за тверде паливо та скраплений газ пільговим категоріям населення

Виплата компенсації за тверде паливо та скраплений газ пільговим категоріям населення

9021

Управління соціального захисту населення Шацької райдерж­адміністрації розпочало роботу по прийому заяв грошової ком­пенсації за тверде паливо та скра­плений газ.

В 2017 році пільги на прид­бання твердого палива нада­ються ветеранам війни (інва­лідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, сім’ям за­гиблих (померлих) ветеранів вій­ни), громадянам, які постраж­да­ли внаслідок аварії на Чорно­би­льській АЕС 1, 2 категорії, вете­ранам військової служби, орга­нів внутрішніх справ, вдовам ве­те­ранів військової служби, орга­нів внутрішніх справ, пенсі­о­не­рам з числа педагогічних, ме­дичних та фармацевтичних пра­цівників, які проживають у сіль­ській місцевості, сільським біб­ліотекарям на пенсії, бага­то­діт­ним сім’ям, прийомним сі­м’ям та дитячим будинкам сі­мейного типу.

Згідно із розпорядженням Волинської облдержад­міністра­ції №107 від 01.03.2017 року зат­верджено норми забезпе­чен­ня населення пільговим твер­дим паливом та скрапленим га­зом, відповідно до яких насе­ленню будуть надаватись піль­ги готівкою для відшкодування витрат на їх придбання.

Пільги надаються із розра­хунку однієї тонни твердого па­лива та одного балону скрап­ле­ного газу на домогоспо­дар­ст­во. Розрахунок вартості твер­дого палива та скрапленого га­зу у 2017 році становить: 1) одна тонна вугілля – 2 162 грн.; 2) один балон скрапленого газу – 216,2 грн.

100% вартості (2 162 грн.) твердого палива відшкодову­ється інвалідам війни, пенсіо­не­рам з числа педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, які проживають у сільській місцевості. 75% (1621,5 грн.) – учасникам бойових дій. 50% (1 081 грн.) – учасникам війни, сім’ям загиблих (помер­лих) ветеранів війни, вете­ра­нам військової служби, органів внутрішніх справ, учасникам лік­відації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії, дружині померлого уча­сника ЧАЕС, багатодітним сі­м’ям, прийомним сім’ям.

100% вартості (216,2 грн.) скрапленого газу відшкодо­ву­є­ться інвалідам війни. 75% (162,15 грн.) – учасникам бо­йових дій. 50% (108,1 грн.) – уча­сникам війни, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни, ба­гатодітним сім’ям, прийомним сім’ям.

Управління соціального за­хисту населення Шацької рай­держадміністрації інформує, що у 2017 році громадяни повинні обирати: або вони залиша­ють­ся у пільговій категорії, або ж отримують субсидію, відмо­вив­шись від пільг. Кабінет Міністрів України вніс зміни у порядок на­рахування субсидій: у разі при­з­начення субсидії, пільги з опла­ти житлово-комунальних пос­луг та придбання твердого па­ли­ва і скрапленого газу осо­бам, які зареєстровані чи фактично проживають у будинку, не нара­ховуються.

Для виплати компенсації на тверде паливо та скраплений газ необхідно звернутися в управ­ління соціального захисту насе­лення за адресою: смт Шацьк, вул. Природна, 24 та написати заяву про відмову від субсидії.