Головна Культура Завдяки програмі “Бібліоміст” бібліотеки стали інтернет-клубами

Завдяки програмі “Бібліоміст” бібліотеки стали інтернет-клубами

2586

В конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з викорис­танням вільного доступу до Інте­р­нету», що був організований в рамках програми «Бібліоміст» та започаткований Радою міжна­родних наукових досліджень та обмінів (IREX) для українських публічних бібліотек, взяли участь та отримали перемогу 5 пуб­ліч­них бібліотек Шацького району. Відповідно до цієї програми біб­лі­отеки отримали набір облад­нання: 15 комп’ютерів (по 3 ко­м­п’ютери на кожну бібліотеку-пе­реможця) з ліцензійним прог­рам­ним забезпеченням, навуш­ника­ми, веб-камерами, принтерами та сканерами, наборами мере­жевого обладнання. Самі ж пра­цівники бібліотек пройшли без­кош­товне навчання на базі Во­линського регіонального тре­нін­гового центру за трьома моду­лями щодо впровадження нових бібліотечних послуг за темою «Організація та управління змі­нами у публічній бібліотеці в умовах інформатизації та со­ці­а­льно-економічних пере­тво­рень».

Євгенія Євтушок, заступник директора Волинської обласної універсальної наукової біблі­отеки ім. Олени Пчілки, вручила сертифікати Волинського регі­онального тренінгового центру тим бібліотекарям, які пройшли безкоштовне навчання: Галині Редько (Шацька центральна ра­йонна бібліотека для дорослих), Світлані Бляшук (Шацька ра­йон­на бібліотека для дітей), Наталії Кушнір (бібліотека-філія с. Пуль­мо), Лідії Карпук (бібліотека-фі­лія с. Мельники), Валентині Оксе­н­тюк (бібліотека-філія с. Світязь). Разом з тим Євгенія Олексіївна відзначила, що мета проекту – створення вільного доступу до Інтернету у бібліотеках, адже одночасно з пошуком потрібної інформації користувачі мати­муть змогу спіл­куватися в соці­альних ме­режах, у скайпі, зна­хо­­дити там собі нових друзів, ві­­ль­но вис­лов­лювати свої думки. Вільний доступ до Інтернету дасть можливість бібліотекарям нада­вати нові послуги, необхідні для навчання, самоосвіти чи просто зміс­товного відпочинку. «Біблі­отеки, особливо на селі, повинні стати дійсно культурно-дозвіл­лє­вими центрами, в яких люди ма­ли б можливість поспіл­куватися з бібліотекарем, а також ско­рис­татися інноваційними пос­лугами закладу. Ті часи, коли основ­на робота бібліотекаря полягала в тому, щоб знайти та видати книгу, минули. Ми повинні йти в ногу з часом. Але, окрім того, біблі­о­текар повинен бути творчою людиною, заохочуючи до напи­сання нових проектів своїх колег, допомагати їм в цьому, брати участь у нових про­ектах і не зу­пинятися на до­сяг­нутому», – під­сумувала Євгенія Євтушок, по­бажавши успіху в подальшій ро­боті бібліотекарям району.

А вже 1 лютого у центральній районній бібліотеці відбулося офіційне відкриття пунктів віль­ного доступу до мережі Інтернет, з чим першою при­вітала корис­тувачів, бібліоте­карів і гостей Валентина Гірич, директор ЦБС, яка в рамках на­писання і реа­лізації проекту взяла на себе від­повідальність за виконання умов конкурсу і сво­єчасність подання пакету до­кументів.

– Для впровадження проекту в життя мало було одного ба­жання і знань бібліотекарів. Адже основна вимога програми – ство­рення  відповідної матеріально-технічної бази: встановлення групової електричної мережі, за­собів охорони, системи опалення тощо. Ми її спільно з районним керівництвом і сільськими голо­вами стовідсотково виконали, – відзначила Валентина Іванівна.

Сергію Пархонюку, заступнику голови Шацької РДА, особливо приємно було вітати сучасних ко­ристувачів бібліотек з відкриттям пунктів вільного доступу до Інтер­нету. Кілька років тому Сергій Сте­панович одним з перших у ра­йоні оцінив переваги послуг всес­віт­ньої комп’ютерної мережі над іншими джерелами спілку­вання та отримання інфо­р­мації, тому щиро порадів за біблі­оте­карів, що зробили вели­ку справу, а також за присутніх школярів, які не приховували бажання швид­ше сісти за столи­ки з но­вою ком­п’ютерною техні­кою. Володимир Голядинець, голова Шацької ра­йонної ради, хоча й зізнався, що надає пе­ревагу читанню книг у звичному, не електронному, фор­маті, проте від­значив, що пе­ретворення біб­ліотеки на су­час­ний інфор­ма­ційний центр не­мож­ливе без най­новіших ком­п’ютерних тех­но­логій та Інтер­нету. Емоції пе­реможця доміну­вали у виступі Орисі Ме­люх, начальника від­ділу культури і туризму Шацької РДА, яка роз­повіла про нелегкий шлях до успіху. Щоб реалізувати те, чим вона як керівник і ко­манда одно­думців сьогодні пи­шаються, бу­ло витрачено 23 600 грн.

В урочисту мить відкриття не обійшлося без традиції перері­зування стрічки, що й зробили спільно ті, хто безпосередньо пра­цював над програмою «Біб­ліоміст». А юні користувачі біб­ліотеки таки дочекалися миті, коли їх запросили першими вип­робувати можливості Інтернету. Діти досить упевнено почува­лися за комп’ютерами. Тим же, для кого сучасна диво-техніка з Інтернетом – загадка, допоможе її розгадати молодий біблі­отеч­ний працівник – інженер-прог­раміст Максим Леван. А ще нав­чить спілкуватися в скайпі, шу­кати необхідну для навчання і роботи інформацію, отри­мува­ти кваліфіковані консультації, заре­єструє сторінку в соціальній ме­режі. Переконайтеся особисто в безмежних можливостях Інтер­нету!   

Віта ШЕПЕЛЯ,

Мирослава ЦЮП’ЯХ.