Головна Освіта Анатолій ПАВЛЕЙ: “Тільки тоді, коли є нормальні приміщення шкіл, де тепло і...

Анатолій ПАВЛЕЙ: “Тільки тоді, коли є нормальні приміщення шкіл, де тепло і затишно, створені усі умови, можна говорити про вчителя, учня і результати їхньої праці”

3410

Минулого тижня за участю керівників району Володимира Найди, голови Шацької РДА, та Володимира Голядинця, голо­ви Шацької районної ради, відбулася розширена підсум­кова колегія районного відділу освіти, на якій також були при­сутні директори навчальних закладів, голови сільських та селищної рад району. Єдине питання, яке розглядалося на колегії, – про підсумки роботи освітянської галузі району у 2012 році та пріоритетні зав­дання на 2013 рік.

«Якби хоч 10 років з 20, що існує район, галузь освіти мала таке фінансування, як за остан­ній рік, то сьогодні ми мали б європейську базу освіти в районі, – з таких слів розпочав свій виступ Анатолій Павлей, начальник відділу освіти Шацької РДА. – Адже тільки тоді, коли є нормальні при­міщення шкіл, де тепло і за­тишно, створені усі умови, можна говорити про вчителя, учня і результати їхньої праці». Він також висловив вдячність тим, хто доклав чимало зусиль для того, щоб заклади освіти значно покращили свій вигляд, зміцнили матеріально-тех­ніч­ну базу. Зокрема, в минулому році на освітянську галузь району з державного бюджету було виділено майже 24 млн. грн., що забезпечило виплату заробітної плати, харчування дітей та оплату за енергоносії. Окрім того, 3 млн. 667 тис. грн. витрачено на будівництво дитсадка в с. Мельники, осво­єно 9 млн. 665 тис. грн. на добудову Шацької ЗОШ І-ІІІ ст. Протягом року в закладах освіти замінено 218 вікон на суму 226 тис. грн., 22 дверей на суму 115 тис. грн. (з ура­хуванням спонсорських кош­тів). Зроблено капітальні ре­монти шкіл с. Голядин І ст., Смоляро-Світязької І-ІІ ст., поточні ремонти в інших шко­лах та садочках, де вико­рис­тано благодійних внесків на матеріали на суму 220 тис. грн. Таку ж суму використано і на придбання основних засобів (шкільні дошки, комп’ютери та інше). В цьому році для Пу­льмівської школи був прид­баний новий автобус за 300 тис. грн., а у двох школах ра­йону встановлено нові котли опалення, ще один – у дит­садку с. Піща. Потрохи базовіі школи району переходять на альтернативні види палива – щепу. Кількома словами Ана­толій Дмитрович охарак­тери­зував ситуацію у сфері дош­кілля, в якій є свої вагомі над­бання та невирішені проб­ле­ми. Основне, на що просив ви­с­тупаючий звернути увагу ке­рівників дошкільних закладів та шкіл, – це контроль за якіс­тю продуктів харчування, дот­ри­мання технології приготу­ван­ня їжі, санітарних норм. Ра­зом з тим порадив налагодити більш тісну співпрацю із сіль­ськими головами, які є розпо­рядни­ками коштів, що виді­ля­ються на дитсадки. Ще однією проб­лемою, яку потрібно пос­ту­пово вирішувати, – відсут­ність вищої освіти у вихо­ва­телів дитсадків. Деякі заува­ження Анатолій Павлей вис­ловив і до роботи вчителів, адже деякі, маючи вищу ка­тегорію, дуже мало пра­цю­ють з талановитими та здіб­ними дітьми, їхні імена нечасто фі­гу­рують з іменами дітей, котрі беруть учать у районних та обласних олім­піадах. Не надто хороше мате­ріально-технічне забез­печен­ня шкіл І-ІІ ст., мала кількість учнів у класах завжди буде причиною того, що над ци­ми закладами висітиме за­гроза реорганізації. Але Воло­димир Найда зас­покоїв вчите­льську громад­ськість, адже, перш ніж проводити закриття шкіл, пот­рібно подбати про те, щоб зак­лади, які прийма­ти­муть школярів, були на­леж­ним чи­ном забезпечені, мали дос­та­т­ньо класних кім­нат, усі умо­ви для навчання.

Про роботу найбільшої у районі школи – Шацької І-ІІІ ст. – розповів її директор Валерій Михальчук. За його словами, за останній час матеріально-технічна база школи завдяки роботі усіх рівнів влади заз­нала кардинальних змін. До­будова І черги дала не тільки можливість ліквідувати нав­чання середньої та старшої ланки у дві зміни, а й пок­ра­щити успішність, збільшити кількість відвідувань та змен­шити захворюваність як учнів, так і вчителів. Завдяки рекон­струкції приміщення школи, заміни вікон та вхідних дверей покращився тепловий режим, зроблено внутрішні вбиральні. Докладно охарактеризував Валерій Михайлович і ре­зуль­тати навчально-виховного про­цесу: участь школярів у олім­піадах, обласних та міжна­род­них конкурсах, змаганнях. Зва­жаючи на те, що тепер шко­ла має нормальний спортзал, одним із перспективних нап­рямків розвитку є фізичне виховання, в чому дирекція шко­ли має намір спів­працю­вати з тренерами ДЮСШ. Одним з питань, які школа не може вирішити самотужки, – придбання обладнання для кабінетів фізики, хімії, мате­матики, біології.

Про роботу школи І-ІІ ст. с. Підманове розповіла її ди­ректор Олена Герасимук. При­ємно те, що результатами ро­боти невеликої школи можна похвалитися не тільки в ра­йоні, а й області. Вчителі шко­ли є активними учас­никами виставок педагогічних досяг­нень, а учні успішно беруть участь майже в усіх районних конкурсах та олімпіадах, спор­тивних змаганнях не тільки району, а й області. Піклу­вальна рада, що діє при школі, надає їй значну допомогу при вирішенні проблем матері­а­льного забезпечення (про це наша газета писала у мину­ло­му році. – Авт.).

Людмила Цюп’ях, завідувач ДНЗ с. Прип’ять, акцентувала увагу присутніх на охопленні дошкільною освітою дітей, що проживають на території сіль­ської ради: з 72 дітей дитсадок відвідують лише 36. Отож нагальною є потреба від­нов­лення роботи другої вікової групи дошкільного закладу. Не оминула увагою Людмила Ми­колаївна і питання співпраці з батьками діток, спонсорами та головою сільської ради, що дало можливість зміцнити ма­теріально-технічну базу закладу.

Наталія Постернак, ди­рек­тор Шацького БДЮТ, озна­йомила присутніх з роботою позашкільного закладу. Так, у 33 гуртках різних напрямків задіяні майже 550 дітей ра­йону, з якими займаються 15 педагогічних працівників. Як результат роботи – участь в районних, обласних та всеук­раїнських конкурсах, виста­вках. На базі закладу також організовуються різноманітні заходи. Проблемним є осна­щення музичною апаратурою та відсутність актового залу для організації свят.

На взаємодії органів міс­цевого самоврядування та керівників освітянських зак­ла­дів наголосив у своєму виступі Володимир Найда. Прикладом результату взаєморозуміння і співпраці є Грабівська сільська рада. Стосовно планів на цей рік, то в, першу чергу, потрібно завершити добудову ІІ черги школи в смт Шацьк, виготовити технічну документацію на добудову та реконструкцію школи с. Піща (за сприяння благодійного фонду «Патріоти Волині»), завершити проектні роботи для перекриття дахів у дитсадках села Піща та смт Шацьк. Триватиме співпраця з благодійним фондом «Патрі­оти Волині» по закладах бюд­жетної сфери з впро­вад­ження енергоощадних заходів та інших проектів.

Володимир Голядинець по­го­дився з тим, що між керів­никами дошкільних закладів, шкіл та сільськими головами повинна бути більш тісна співпраця та взаєморозуміння, взаємодопомога та підтримка. Не варто також сидіти і чекати того, що спонсори та благо­дійники будуть проявляти іні­ціативу допомогати закладам, потрібно самим звертатися до них зі своїми проблемами, тоді результат не заставить чекати.

Віта ШЕПЕЛЯ.