Головна Культура Шацький край вшановує Тараса

Шацький край вшановує Тараса

3211

Під такою назвою 18 чер­вня у районному Будинку ку­льтури відбувся творчий звіт аматорських колективів та окремих виконавців Шаць­кого району, присвячений 200-річчю від дня народження Та­раса Григоровича Шев­чен­ка, та організований відділом культури Шацької РДА. Півторагодинне мальовниче дій­ство перетворилося на справ­жню скарбницю талантів. Цього разу до ювілею Великого Тараса глядачам була пред­ставлена виставка «Кобзарів» Шевченка із приватних біблі­отек жителів Шацького району та виробів майстрів народної творчості. Ті, хто любить прек­расне, і прийшов цього дня на  творчий звіт, міг сповна насо­лодитися виступами кращих колективів нашого району, котрі представили глядачам та журі у скла­ді Олександра Ого­род­ника, народного артиста Украї­ни (го­ло­ва журі), Галини Оста­пчук, заступника нача­ль­ника управ­ління культури Волин­сь­кої ОДА, Ніни Фурдило, завіду­вач­ки відділу обласного нау­ково-методичного центру ку­ль­тури, Ігоря Баранюка, за­відувача сектору обласного науково-методичного центру культури, свої кращі культурні надбання на цей час. Гля­да­чами концерту також були го­лова Шацької РДА Володимир Найда, голова Шацької районної ради Володимир Голядинець, його заступник Людмила Єро­фєєва. Аматорські колек­тиви району продемон­стру­вали ви­сокий рівень виконав­ської майстерності, яскраву творчу індивідуальність, акто­р­ський та­лант та зуміли ство­рити спра­вжнє свято Кобзаря, яке стало доказом творчого обда­рування і копіткої праці керівників ку­льтури і учасників звіту.

Прологом «Поет живе в сер­цях свого народу» (вірш чи­тала Іванна Ільїна, а хоре­ог­рафічну композицію вико­нував колектив «Шачаночка» під керівництвом Ольги Са­дов­скої) розпочалася тематична кон­цертна програма. Культур­ний «дивограй» був представ­лений ученицями Шацької дитя­чої му­зичної школи. Акапельне ви­конання Світланою Пос­тер­нак (кер. Ольга Цюпя­шук) укра­їнської народної пісні «Ой горе тій чайці» вкотре під­твер­дило заслужені числен­ні нагороди дівчини, здобуті у ба­гатьох кон­курсах. Вразило і дзвін­ко­голосе ви­конання пісні «Сопі­лочка» Валентиною Постернак (кер. Інна Шаповалова). Во­кальні таланти демонстрували Марія Слюсарук, со­лістка Сві­тязького СБК, у ви­конанні якої прозвучала пісня на сл. Т.Шев­ченка «Така її доля»; Наталія Кушнір, солістка Пульмів­сь­кого СБК, котра пред­ставила пісню на слова В.Іваницького «Країно моя»; солістка БДЮТ Юлія Бакун – виконанням пісні невідомого автора «Я люблю Україну». Творчі здобутки і напрацю­ван­ня представили кілька хорів району – дитячий хор музичної школи під керів­ництвом Ольги Цюпяшук (пісня «Над Дніпром-Славутичем»), хор працівників культури під керівництвом Окса­ни Деме­дюк (пісня «Ой три шляхи ши­рокії» на слова Т.Шевченка), високу виконав­ську майстер­ність показав хор церкви Різдва Богородиці смт Шацьк під ке­рівництвом Окса­ни Демедюк піснями на слова Т.Шевченка «Зоре моя вечір­няя» та «Ой ти, Світязю», спів­авторами якої є жительки Ша­ць­ка Ва­лентина Денисюк та Оксана Демедюк. Дек­ламаторський талант де­мон­­стрував гляда­чам, чита­ючи вірш Т.Шевченка «До Осно­в’яненка» під музич­ний суп­ровід бандуристки Олесі Матя­шук учасник гуртка ху­дож­­ньо­го слова Піщанського СБК Павло Рибін, оптимізмом та життєдайною силою спов­не­ний був виступ Іванни Ко­рець, учасниці гуртка худож­нього слова Шацького РБК (кер. Іванна Ільїна), котра прочитала вірш Надії Красоткіної «Щастя жити». Незабутніми стали сценічні виступи численних анса­м­блів району – ансамблю бан­дуристів музичної школи (кер. Любов Величко), народного аматорського ансам­блю на­ро­д­­ної пісні «Лісова пісня» (кер. Галина Корнелюк), ансамблю баяністів Шацької музичної школи (кер. Оксана Демедюк), ансамблю народних інстру­ментів «Веретено» Шацького РБК (кер. Олександр Матяшук, солістка Ольга Гайова), ансам­блю сопілкарів музичної школи (кер. Юлія Лобова). Запальною танцювальною композицією «Ве­селі світязята» додав ве­селого настрою глядачам ко­лек­тив «Світязята» Світя­зь­кого СБК під керівництвом Георгія Вознюка. Справжньою окрасою творчого звіту стало фоль­к­ло­р­но-обрядове дійство «Жни­ва», у якому були задіяні фольк­лорні колективи Самійли­чів­ського, Піщанського Будин­ків культури, Шацького РБК та МБК та колективи клубів сіл Пехи, Положево, Острів’я (ке­рівники Марія Тішина, Галина Пех, Ніна Вирович).

Зуміли запалити вогонь в серцях глядачів та подарувати усім присутнім незабутні вра­ження учасники духового орке­стру Шацького РБК (диригент Павло Москалюк), виконуючи мелодію до безсмертної пісні В.Івасюка «Червона рута». Апо­геєм творчого звіту стала піс­ня «Живи, Україно!» у ви­конанні вокального ансамблю викладачів Шацької дитячої музичної школи, хору Шаць­кого РБК, народного аматор­ського ансамблю народної пісні «Лісова пісня».

Гучними оплесками глядачі вітали кожен виступ учасників творчого звіту, котрі склали славу Великому поету, пропа­гуючи у молодого покоління повагу до своєї історії, наці­ональної культури, любові до рід­ного краю, сіючи зерна за­повідей Великого Тараса у душі людей.

Дякували культпрацівникам за творчий звіт, що засвідчив зростання виконавської май­стерності учасників художньої самодіяльності району, Воло­димир Найда та Володимир Го­лядинець, Галина Остапчук та Олександр Огородник, вис­ло­вивши сподівання, що таланти нашого краю такі ж невичерпні, як і духовні джерела волинської землі. Окрім того, як повідо­ми­ла Галина Остапчук, наступ­но­го року у Києві відбудеться Все­український фестиваль мистецтв, присвячений 200-річчю з дня народження Т.Шев­ченка, у якому обов’язково ві­зьмуть участь аматори сцени з Ша­ць­кого району.

На знак вдячності за висо­кий професіоналізм учасникам творчого звіту були подаровані квіти від голови Волинської ОДА Бориса Клімчука, голови обласної ради Володимира Войтовича, керівників району Володимира Найди та Воло­ди­мира Голядинця.

Віта ШЕПЕЛЯ.