Головна Культура Як колективи з Шацька та Гаївки у Польщі колядували

Як колективи з Шацька та Гаївки у Польщі колядували

5049

21 січня у м. Влодава (По­льща) відбувся XVI-й фести­валь «Колядок і щедрівок над Бу­гом». І вже який рік поспіль нез­мінними учасниками цього мис­тецького дійства є колек­тиви з Шацького району – ан­самбль «Лісова пісня» одной­мен­­ного санаторію (брали учас­ть втретє), та колектив «Моло­дички» Шацького міського Бу­динку культури.

Для того, аби потрапити на го­ловну сцену міста, усім учас­никам потрібно було пройти пер­ший етап відбору, надіс­лавши на розгляд журі свій ві­деокліп із колядками. У відборі враховувались автентичність пісенних творів, поліський говір та манера виконання. Загалом у міжнародному щорічному тра­диційному фестивалі, прой­шовши перший етап від­бору, взяло участь 27 колек­ти­вів з По­льщі, Білорусі та Ук­раїни, яку представляли, окрім виконав­ців з Шацька та Гаївки, тріо бан­дуристів та дитячий ко­лектив колядників з Луцька, ан­самбль з Тернопільської об­ласті «Нас­тасівські музики». Визначення переможців відбувалося у трьох номіна­ціях: інструмен­та­льна компо­зи­ція, акапельний спів та виступ з акомпане­мен­том.

Протягом 10 хвилин (саме в та­кий час мали втиснути свій виступ усі колядники-щедрува­льники) учасники ансамблю «Лісова пісня» представили по­льській аудиторії та членам журі одну польську колядку «Przybezeli do Betlejem» («Прийдемо ми до Віфлеєму») та віночок із ста­ро­­винних українських колядок (в аранжуванні керівника ан­сам­блю Галини Корнелюк). Одну з них, як розповіла Галина Іванівна, спі­вала у дитинстві її мама Євгенія Василівна. От керівник ансамблю і вирішила записати її та вико­нати разом із колективом на фес­­тивалі. Манера виконання та загальна атмосфера вис­тупу шачанок дуже сподоба­лася полякам, тож додому ко­лек­тив привіз дип­лом та па­м’ятну статуетку. А за допо­могу в організації поїздки та за­безпеченні тран­спортом колек­тив дякує ад­мі­ністрації сана­торію «Лісова пісня», голові Ша­цької районної ради Сергію Кар­пуку, Шацькому селищному го­лові Сергію Вінні­чуку та усім спонсорам, які до­лу­чились до цієї справи.

П’ятнадцять років пос­­­піль бе­руть участь у надбу­жа­нсь­ких колядках та щед­рівках «Мо­лодички», не раз зай­мали при­зові місця, двічі мали головний приз фестивалю – Гран-прі. Тож і їхній вис­туп спра­вив на ауди­торію не менше враження. Що­року ар­тисти при­с­кіпливо під­ходять до відбору колядок на кон­курс, а цей рік виконання колядок «Там, у Ви­флеємі» (ук­раїнської) та по­льської «Гори, зірко, Ісу­сові» при­несла «Моло­дичкам» третє місце у номінації «Виступ з аком­панементом». Ніна Виро­вич, ке­рівник ан­сам­блю, розпо­відає, що допомогли заспівати на тре­тє місце їхні давні прия­телі по сцені та то­вариші по життю, з якими зна­йомі з 2003 року, анса­мбль «Нас­та­сівські му­зики» з Тернопі­ль­ської об­ласті, які у своїй кате­горії «Інст­ру­мента­льна компо­зиція» зай­ня­ли пер­ше місце.

Обидва шацькі колективи дуже раді, що взяли участь у між­народному фестивалі, та вже зараз планують і відби­рають репертуар на наступні фес­­тивальні колядування.

Віта ШЕПЕЛЯ.