Головна Листи Чи законно у Мельниках міняють лічильники?

Чи законно у Мельниках міняють лічильники?

8980

Минулого тижня до редакції звернулися жителі с. Мель­ники та обурювалися, чому саме в їхніх будинках працівники Шацького РЕМ ПрАТ «Волиньобленерго» розпочали заміну лі­чильників з об­ме­женням потужності до 3 кВт. «Про те, що будуть проводити заміну лічильників, нам ніхто не по­відо­мив, не було ні листа, ні дз­вінка, навіть на квитанціях не було ніякого повідомлення. І чому саме в наших будинках, коли по­ряд стоять дачі, які приймають від­почивальників?», – запи­тують люди.

Це ж питання піднімалося у депутатському запиті Ольги Сахарук на сесії Шацької районної ради, яка відбулася 18 липня. Зокрема, го­ворилося про те, що попередньо замінили лічильники в жителів села Світязь, у декількох будинках в смт Шацьк. Тобто якщо людина хоче мати у своєму будинку більше потужності, ніж 3 кВт, вона по­винна доплатити за ко­жен кіловат певну суму: для сільської місцевості за по­тужність від 3 до 16 кВт доплачувати потрібно 1 500 грн. за 1 кВт, від 17 кВт – 550 грн за кожен кВт; для міської (Шацьк) від 3 до 16 кВт – 1 220 грн., від 17 кВт – 580 грн.

За роз’ясненням я звернулася у прес-службу ПрАТ «Волинь­об­ленерго».

«На ваш запит про заміну лічильників з обмеженням керування потужності у с. Мельники Шацького району повідомляємо таке.

ПрАТ «Волиньобленерго» постійно проводить аналіз переви­щення договірної потужності, аби забезпечити якісне та надійне елек­т­ропостачання споживачам у межах певного населеного пункту.

Якщо фактичне споживання за вашою адресою перевищує доз­волену потужність, визначену п. 2.1 укладеного зі споживачем До­говору про користування електричною енергією, це призводить до зниження показників якості електричної енергії з вашої вини. Пра­вилами користування електричною енергією для населення, які затверджені постановою КМУ від 26.07.1999 р. №1357, вста­нов­лено, що споживач електричної енергії зобов’язаний дотриму­ватись вимог нормативно-технічних документів та Договору (п. 42).

Абоненти, які встановили додаткові струмоприймачі і таким чи­ном перевищили розмір договірної потужності, протягом 2016-2017 років отримали письмові повідомлення з врученням під підпис або рекомендованим листом про те, що їм необхідно звернутися у відповідну філію ПрАТ «Волиньобленерго» і збільшити потужність до потрібного їм обсягу. Зокрема, жителям с. Мельники було ще вес­ною надіслано 100 таких рекомендованих листів.

У разі неподання протягом 10 днів з дня отримання даного по­відомлення заяви на збільшення потужності, ПрАТ «Волиньоб­ле­нерго», керуючись п. 37 Правил користування електричною енер­гією для населення, змушене встановити технічні засоби, що обме­жують споживання потужності до рівня, визначеного чинним дого­вором.

Інформацію і консультації щодо порядку та умов збільшення доз­воленої потужності можна отримати на офіційному сайті ПрАТ «Во­линьобленерго http://energy.volyn.ua.

Стосовно заміни лічильників у селах Шацького району повідо­мляємо, що влітку в населених пунктах Світязь, Шацьк та Мельники перевищується договірна потужність. Тобто якщо в одному бу­динку на початку вулиці використовують значно більше потуж­ності, то вже у будинках, які знаходяться в кінці вулиці, потужності не вистачає.

Також повідомляємо, що заміна лічильників з обмеженням по­тужності проводиться постійно не тільки в Шацькому районі, а й у інших населених пунктах області.

Додатково подаємо інформацію про перелік документів, які по­даю­ться для збільшення дозволеної потужності.

Для збільшення існуючої дозволеної потужності для забезпе­чення побутових потреб або господарської діяльності – Споживач/За­мовник (фізична особа, юридична особа та фізична особа – су­б’єкт підприємницької діяльності) у відповідності до Правил приєд­нання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17.01.2013 №32 повинен пред’явити (надати) такі документи: заяву згідно форми визначеної у Правилах приєд­нання електроустановок до електричних мереж; ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопію­вання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (в обся­гах, необхідних для визначення типу приєднання) із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прог­но­зованої точки приєднання; копію документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою за приз­наченням відповідно до заяви; копію належним чином офор­мленої довіреності на право укладати договори особі, яка упов­но­ва­жена підписувати договори (за потреби).

Для оформлення договору приєднання необхідно пред’явити до­кументи, що посвідчують особу: паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (для фі­зичних осіб); копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (для юридичних осіб та підприємців)».

Віта ШЕПЕЛЯ

P.S. Як повідомив голова районної ради Сергій Карпук, депу­татський запит на сесії районної ради був підтриманий. Відповідь від енер­ге­тиків уже отримали, тому будуть чекати відповіді від Анти­монопо­льного комітету України та Національної комісії, що здійснює дер­жавне регулювання у сферах енергетики та комуна­ль­них послуг (НКРЕКП).