Головна Інтерв'ю Розкриття злочинів, що скоєні через Інтернет – справа не з легких

Розкриття злочинів, що скоєні через Інтернет – справа не з легких

7423

Шацький район – унікальний та специфічний, що вирізняється на фоні інших районів Волині. І не лише тим, що тут знахо­дить­ся найглибше озеро Світязь, до якого влітку на відпочинок з’їж­джається пів-області та куро­ртники з інших регіонів країни. Відповідно у літні місяці різко зростає кількість злочинів, по­ширеними стають шахрайства з відпочивальниками. Про це розмовляю з Ігорем ГУЛИКОМ, старшим інспектором сектору мо­ніторингу Шацького відділен­ня поліції.

В останні два роки в поліції зафіксовані декілька випадків шахрайств, пов’я­зані з купівлею-продажем ре­чей чи послуг через Інтернет. Чи можливо їх розкрити?

– Шахрайство – вид злочинів, в розкритті яких є певні особ­ливості, адже в основному вони здійснюються за допомогою ме­режі Інтернет та мобільного те­лефону. В Інтернет на без­кош­товні сайти шахраї викладають підставне оголошення, вказу­ють номер телефону, люди те­лефонують, домовляються та перераховують на банківську картку завдаток чи то за прожи­вання, чи то за придбання яко­гось товару. Оскільки сім-карти мобільного оператора не є осо­бовими (не потребують реєс­т­ра­ції), шахраї їх купують по де­кілька штук, використовують для зв’язку з однією, чи кількома лю­дьми та викидають. І знайти правопорушника стає вже важ­че. Те ж і з ай-пі адресою комп’ю­тера. Такі справи з усіма мате­ріалами, нами попередньо опра­цьованими, направляються у відділ протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції. На від­міну від нас даний орган має більш вузьку спеціалізацію дія­льності з необхідним технічним оснащенням, тому краще спра­виться з розкриттям таких кри­мінальних правопорушень. Але там також є свої труднощі, бо шахрайством займається, як пра­­вило, не одна особа, вико­рис­товується не один сервер чи ай-пі адреса. В таких шахраїв (це зазвичай люди, які працюють командою, і не один рік) «спра­ва» вже добре налагоджена та схема відпрацьована. Крім того, такі правопорушники, особливо під час телефонної розмови, вмі­ють психологічно так вплинути на потенційну жертву, що вона добровільно віддає свої власні кошти без гарантії можливості їх повернення. Тут важливу роль відіграє психологічна стійкість людини та швидкість звернення до правоохоронних органів в разі, коли вона вже стала потер­пі­лою. Звичайно, є й бюрокра­тичні перепони (надання запитів та чекання відповідей), які затя­гують час.

А за банківськими карт­ками є якась можливість ви­рахувати злочинця, адже саме за ними можна іденти­фікувати особу?

– Так, за банківською кар­ткою встановити особу більше шансів, але й тут часто є пе­ре­шкоди: злочинці, які не один рік цим займаються, дуже часто використовують картки пенсі­онерів, непрацездатних осіб та людей, які зловживають алко­голем, чи загублені кимось кар­тки, до яких знають пін-код. І ко­ли зв’язуєшся з людиною, во­на каже, що нічого не знає і що навіть не знає про те, що картка оформлена на неї. За наявною інформацією таким видом шах­райств займаються люди на­віть не з нашої області. Це на сьогоднішній час дуже розпов­сюджене явище в Україні.

Як людям вберегтися від такого?

– В першу чергу в таких ви­падках не варто довіряти, не перераховувати завдаток чи суму за покупку, якщо ви не ма­ли з цією людиною справу ра­ніше та не переконалися у її порядності та чесності. Сто­совно людей, які попередньо замовляють відпочинок, то їм радимо надавати перевагу сай­там, в яких здійснюється хоча б елементарна перевірка зміс­ту оголошення з переліком на­даних послуг. Там є більша ймо­вірність, що така людина чи під­приємець справді займається туристичним бізнесом, особ­ливо якщо ресурс створений ки­мось із місцевих, радимо пе­ревірити назви вулиць та но­мер будинку в GOOGLE-мапс, назву садиби, знайти ще інші ого­лошення та реклами цієї бази, тобто перевіряти всю ін­формацію, до того ж з різних джерел. Інтернет – безосо­бо­вий, він є широким полем для шахрайства та махінацій, мож­ливості тут є необмеженими.

Якщо ж ви вже стали жер­твою шахраїв, негайно треба звертатися до територі­а­ль­ного органу Національної поліції України за місцем проживання, чи місця, де сталася подія, або ж повідомляти про злочин без­по­середньо працівникам Кібер­поліції, заповнивши відповідну анкету на офіційному її сайті (на­­тиснувши «Зворотній зв’я­зок» на головній сторінці сайту).

Завдяки відеокамерам та допомозі небай­ду­жих людей в закладах торгівлі вдалося зна­й­ти особу, яка збувала фа­ль­шиву валюту. Вказаний факт мав міс­це не так давно в на­шо­му районі. Розкриття таких зло­чинів навіть в області є над­звичайно склад­ним. Наголошу: чим раніше лю­дина звернеться та пові­до­мить про правопо­ру­шен­ня, тим лег­ше розкрити зло­чин по га­рячих слі­дах. Є мо­бі­льний те­ле­фон чергової частини Шацького від­ділення поліції, на який можна те­лефонувати та повідомляти про злочин анонім­но, якщо людина з певної причини не хоче телефо­нувати на лінію «102» та вказу­вати своє ім’я та прізвища: 050- 48-45-266. Вка­зана інформація буде ретельно перевірена та, в разі підтвер­д­ження, правопоруш­ник буде обо­в’язково покараний.

Зараз значно менше по­ві­домлень про крадіжки осо­бистих речей на пляжах. Це люди стали більш обе­реж­ними чи зменшилась кіль­кі­сть злочинців, які займа­ються цим промислом?

– Тут я назвав би декілька причин: перше – трохи менше цього року відпочивальників на озерах нашого району. Друга – населення потрошки вчиться ста­витись до свої особистих речей відповідально, адже заробити кошти на той же мобільний те­лефон, планшет чи іншу річ не так просто. Третя – на період літ­нього відпочинку громадян нам з області надали підсилення з охо­рони публічного порядку, пра­­­цюють піші патрулі, в тому числі роти особливого призна­чення. Це і пансіонат «Шацькі озера», і ур. Куточок рибалки, ур. Гряда, с. Гаївка. Всього додат­ково в розпорядження Шацького відділення поліції надано 16 чо­ловік особового складу Націо­нальної поліції області. Якщо їм потрібна підмога – висилаємо додатковий наряд.

Проводимо серед відпочи­ваючих профілактичну роботу, особливий нагляд – за людьми в стані алкогольного сп’яніння, бо саме вони відчувають себе найбільш безпечно: не слідкують за своїми речами, можуть за­лишити мобільні телефони, чи інші цінні речі без нагляду. Радимо людям, які відпочивають на пля­жах, під час купання залишати когось із компанії наглядати за особистим майном, якщо ні – то краще за все домовитись за кі­ль­ка гривень з продавцем в тор­говій точці та залишити в неї речі для тимчасового зберігання. Варто забирати усі речі з авто­мобіля: документи, сумки, бо є ви­падки, коли до авто сканують ключ сигналізації чи зламують замки. Найкращий варіант попе­редження вчинення правопору­шень в комплексному вирішенні такої проблеми – не провоку­вати інших осіб на вчинення зло­чину та встановлення відео­ка­мер на вулицях, у місцях ма­со­вого скупчення людей. Зараз у Світязі є 6 відеокамер. Сві­тя­зька сільська рада та Шацька се­лищна рада сприяють в пи­танні прийняття Програми про­філак­тики правопорушень та злочи­нів, яку ініціювало Шацьке відді­лення поліції. Під неї пла­нується виділення коштів на встанов­лення та обслугову­ван­ня відео­камер на вулицях. Це дасть мож­ливість оперативно реагу­вати на злочини та їх роз­криття по гарячих слідах, як на­слідок – збільшилась би резу­льтатив­ність нашої спільної ро­боти. Ад­же, коли стався злочин – нема від чого відштов­хува­тись під час його розкриття. Тим більше, що більшість з них ста­ються в літній період і скою­ю­ться приї­жд­жими особами. Поки виру­чають камери, що вста­новлені при закладах торгівлі. Але це як коли пощастить ви­рахувати по­рушника. Основне для нас – вс­та­новити відео­ка­мери при в’зді та виїзді в ур. Гряда, смт Шацьк та с. Світязь.

Коли влітку частіша­ють дрібні крадіжки, то в міжсезоння маємо крадіжки майна на чималі суми із баз відпочинку.

– Так, є й таке. Влітку на ба­зах є люди, вони працюють. А в міжсезоння там пусто. Ре­ко­мен­дація власникам – ста­вити охо­ронну сигналізацію, не обо­в’язково відомчу (з підклю­чен­ням до серверу поліції), хоча така – найкращий варіант, а просто елементарні датчики руху, під час спрацювання яких на телефон приходить СМС-повідомлення. Коли датчики спра­цьовують, власник одразу може телефонувати в поліцію, ми будемо виїжджати на місце події. Були випадки, коли влас­ник з іншого міста приїжджає посвяткувати чи Новий рік, чи інше свято, а тут виявляє кра­діжку і навіть не знає, коли саме вона сталась. Їх також важко розкривати, бо невідома навіть приблизна дата крадіжки, за деякий час можуть зникнути усі сліди. Ціна таких систем – від 2-3 тисяч гривень, але це до­по­може вла­снику вберегтися від крадіжок на значно більшу суму. Був ви­падок, коли власник вирі­шив за­ощадити та вимкнув еле­к­т­­ро­енергію в будинку при на­яв­ності камер відеонагляду. Від­повідно, камери не працю­вали. Як нас­лідок – базу обік­рали, а злодіїв встановити не­має мож­ливості.

Також хочу сказати про ре­жим роботи закладів відпо­чинку. Міс­цевою владою прий­нято рішен­ня про режим роботи цих зак­ладів, однак все одно маємо ви­падки порушень (ур. Ку­точок ри­балки, ур. Гряда). В цьому на­прямку також пра­цюємо. Було виявлено 6 випад­ків перебу­вання неповнолітніх в п’яному вигляді в громадських місцях. Батьки мають дивитися та кон­тролювати своїх дітей, бо в більшості випадків дорослі і не знають, де їхня дитина та з ким. Так, вже було виявлено 8 ви­падків доведення неповно­літніх дорослими особами до стану сп’яніння, 1 факт участі ма­ло­літніх осіб в азартних іграх на гроші. Під час літнього відпо­чин­ку громадян рейди з вияв­лення порушень як в закладах торгівлі, так і на інших об’єктах розва­жального характеру бу­дуть ті­ль­ки посилюватись, тому по­пе­реджаю про настання мож­ли­вої відповідальності.

Розмовляла Віта ШЕПЕЛЯ