Головна Медицина Ці оманливі енергетичні напої

Ці оманливі енергетичні напої

4882

Енергетичні напої (енер­ге­тики, енерготоніки) – безалкого­льні напої, у рекламній кампанії яких робиться акцент на їх здат­ність стимулювати центральну нервову систему людини, під­ви­щувати працездатність, а та-­кож на те, що вони не дають лю­дині заснути. Їх реклама спря­мована, переважно, на покуп­ців, що знаходяться у віковій гру­пі від 18 до 30 років, і вик­ликає асоціації продукту з силою, швидкістю, сексуальністю та іншими характеристиками, при­вабливими для молоді.

Сьогодні енергетичні напої про­даються у кожному кіоску, в барах, клубах під такими поміт­ними назвами, як Red Bull, Mons­ter і Rockstar, їх нерідко мож­на побачити у тренажерних залах і спортмайданчиках. Реклама по­зиціонує їх як засіб боротьби зі вто­­мою, що допомагає актив­ному способу життя, покращує ро­зу­мову діяльність, є неза­мін­ним для клубних танців і занять спортом. Їх все частіше вжи­вають люди, які працюють в ніч­ну зміну чи за кермом (їх дозво­ляє­ться вживати при керуванні ав­то­мобілем, в роботі з машинами й механізмами).

Ефект від вживання кави три­­­ває 1-2 години, від енер­ге­тичних напоїв – 3.З іншого боку, майже всі енергетичні на­пої газовані, що прискорює по­ча­ток їх дії, на відміну від кави.

Упаковка у вигляді банки доз­воляє вживати енергетичні на­пої у різноманітних ситуаціях, що неможливо з кавою чи чаєм.

Енергетичні напої – це різно­вид прохолодних напоїв. Як пра­­­­­вило, вони газовані і містять ве­лику кількість кофеїну. Кофеїн – основна складова енерге­ти­ків. Як стимулятор кофеїн надає збу­д­­ливу дію на нервову сис­тему, його миттєвий вплив приз­водить до відновлення тонусу м’язів, підвищення працездат­ності, покращення настрою. У дея­ких випадках замість кофеї­ну в склад енергетиків входять екс­т­ракти гуарани, чаю чи мате, що містять кофеїн, або ж ко­феїн під іншими назвами: ма­теїн, теїн та інші стимулятори; теобромін і тео­філін (алкалоїди какао), а також нерідко вітаміни, в якості легкозасвоюваного дж­е­рела енер­гії – вуглеводи (глю­коза, саха­роза), адаптогени тощо.

Ще більш швидкому зас­воєнню компонентів і швидкому настанню ефекту сприяє велика кількість вугільної кислоти, що містить такий напій. У підсумку така «гримуча суміш» дає не­га­тивний вплив на організм, вича­в­люючи з нього всю енергію. Це призводить до порушення об­міну речовин і виснаження нер­вової системи.

Не варто забувати про те, що самі напої ніякої енергії у собі не містять. Вони лише мобі­лі­зують внутрішні резерви ор­га­нізму, бук­вально витискаючи із них за­ряд бадьорості. Такий вп­лив вимагає достатнього нас­туп­ного відпочинку для від­нов­лення.

Виробники в рекламі ст­вер­джують, що напої підвищують працездатність шляхом сти­му­лювання внутрішніх резер­вів організму. Наприклад, відо­мо, що глюкоза, як і інші вугле­води, швидко всмоктується в кров, включається до окисних процесів й доставляє енергію (вуглеводи) до м’язів, мозку та до інших життєво важливих органів. Однак дія на організм від таких напоїв досить не­без­печна. Енергетичні напої мають сильний антиседативний ефе­кт. Багато з тих, хто наважується ви­пити енергетик, скаржаться на біль у животі, сильну арит­мію, прис­корене серцебиття.

У той самий час у науко­вому світі і ЗМІ йде гаряча поле­міка про реальну дію та побічні ефекти після вживання цих напоїв. При цьому погляди найчастіше діаметрально про­тилежні: тоді, як дехто стверд­жує, що своєю ефективністю енер­гетики кращі за будь-яку га­зовану воду, інші зістав­ля­ють їх за силою дії і потенціа­лом звикання з наркотиками.

Лікарі попереджають, що вжи­­вання енергетиків, які міс­тять високі дози біологічно ак­тивних речовин, може вик­ли­­кати проблеми із серцево-су­динною системою, порушен­ня сну, збудження, занепо­коєн­ня, тахікардію, підви­щен­ня арте­ріа­льного тиску, аритмію, ну­доту й блюво­ту, нетривалу деп­ресію, зни­­ження потенції, стом­лен­ня, швидке виснажен­ня ре­сурсів організму. Систе­ма­тичне вживання енер­ге­тичних на­поїв може викликати залеж­ність. Без них людина через дея­кий час досягає фази вис­на­ження, настає млявість, сла­б­кість і потреба шукати за­сіб для зняття такого стану. Фі­лі­жанка кави тут не допоможе.

Все, до чого може приз­вес­ти вживання енерге­тичних напоїв, – це виснаження за­хис­­них сил організму, ослаб­лення імунітету, зниження по­казників розумової діяльності, без­соння, втома, проблеми з сер­цево-судинною системою. Че­рез вживання напою понад­нор­­мово можливе значне під­ви­щен­ня артеріального тиску та рівня цукру у крові.

Енергетичні напої не додають організму енергії, а лише сти­му­люють використання накопи­че­них запасів. Думка, що тонік на­си­чує енергією, абсолютно неп­ра­вильна – вміст банки, як ключ, від­чиняє двері до внутрішніх ре­зервів організму. Інакше кажучи – не дає енергії, а висмоктує її. Лю­­дина використовує свої вла­сні ресурси, а простіше, бере їх в себе в борг. Борг, зрозуміло, ран­о чи пізно доводиться повер­тати, розраховуючись втомою, безсонням, дратівливістю і деп­ресією.

Енергетичний напій як такий, що містить цукор і кофеїн, небез­печ­ний для молодого організму. Лю­бителям фітнесу варто запа­м’я­тати, що кофеїн – добрий се­чо­­гінний засіб. Отже, вживати на­пій після тренування, під час якого ми втрачаємо воду, не мо­ж­на. Також енергетики не можна пити дітям і вагітним жінкам.

Резонанс навколо енерге­ти­ків посилився у зв’язку з судо­вими розглядами щодо кількох смертей, які могли бути по­в’я­зані з їх вживанням. В жовтні 2009 року зафіксовано смерте­льний випадок – 17-річна сту­дентка російського коледжу померла уві сні від крововиливу в підшлункову залозу. Причиною став енергетичний напій – такий висновок російських судмеде­кс­пертів. Під час розтину в орга­нізмі дівчини не виявили ані за­лишків алкоголю, ані інших ре­чо­вин – лише кофеїн. Увесь вечір вона вживала енергетичні напої. І такий випадок – не єдиний. У Швеції троє людей померло на дис­котеці, а 18-річний ірланд­сь­кий баскетболіст Росс Куні після трьох банок енергетика помер прямо на майданчику. У 2010 у Фло­риді зупинилося серце 19-річного хлопця-спортсмена.

Енергетичні напої іноді змі­шують із алкоголем. Енергетики ви­конують стимулюючу функ­цію, у той же час алкоголь – гні­тючу. Небезпека від такої ком­бінації по­лягає в здатності енер­ге­тиків замаскувати вплив ал­ко­голю, на випадок чого лю­дина не зможе враховувати його вплив і переоцінює власні мож­ливості. Ефект від такого поєднання часто неперед­ба­чуваний. У 2011 році 22-річ­ний хлопець після вживання енер­­ге­тика випив шам­пан­сь­кого і втратив свідомість, мав су­доми. На його щастя це ста­лося біля Шацької ЦРЛ. Йому була на­дана невідкладна ме­дична до­помога. У 2012 році 16-річний учень мав епіприпадок біля оз. Світязь – він випив пляшку пива після енер­готоні­ка.

Енергетичні напої займають високе 6 місце у рейтингу шкід­ливих продуктів. У Франції, Да­нії та Норвегії енергетики за­боронені на продаж у продо­во­льчих магазинах, їх збувають лише в аптеках, оскільки вва­жають лікарським засобом. У США з 2010 року алкогольні енер­­гетики були повністю вик­лючені з продажу на підставі висновку властей про їх шкід­ливість для здоров’я. У Росії теж є обмеження: напій не може містити більше двох тоні­зую­чих компонентів, на банці мають бути вказані обмеження з ви­к­о­ристання, а реалізація в шко­лах заборонена.

Як бачите, аргументів «про­ти» більше, ніж аргументів «за». І все-таки, цілком ймо­вір­но, у житті може настати мо­мент (сподіваюся, разовий), коли ви відчуєте необхідність ви­пити баночку енергетичного на­пою. Правильне вживання тоніку допоможе не завдати своє­му організмові шкоди. На­п­риклад, концентрація кофе­їну в Red Bull у 3 рази більша, ніж у такому ж об’ємі кока-коли. Не пе­ревищуйте добову дозу ко­феїну – це приблизно дві ба­ночки середньос­татистич­ного енер­гетичного напою. Прийом бі­льше двох банок поспіль може заподіяти шкоди здо­ров’ю: ресурси організму вже ви­черпані, тому замість бажа­ного ефекту ви відчуєте побічні дії, які описані вище.

Фахівці у сфері охорони здо­ров’я ст­верджують, що тонік – мак­симум, є ще вітамінізовані за­мінники кави, які менш шкід­ливі для здоров’я. А фруктові соки і глюкоза, що міститься у ба­га­тьох продуктах, здатні під­нес­ти наш дух до таких саме висот. Отож вирішувати, вжи­вати тонік чи ні, доведеться вам. І ось привід без докорів сум­­ління випити чашку кави з улю­б­леною шоколадкою (за­мість тоніку) тепер ми маємо. Тим бі­льше, що це і кош­ту­ва­тиме де­шевше.

Олександр МИСЮРИНА, лікар-нарколог

Шацької районної лікарні.