Головна Медицина Надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги – основне завдання медиків району

Надання якісної та кваліфікованої медичної допомоги – основне завдання медиків району

3612

Традиційно у третю неділю чер­вня в Україні відзначають День медичного працівника, вша­но­вуючи людей, які стоять на варті людського здоров’я, да­рують кож­ному хворому можливість пов­ноцінного життя.

Підвищення якості та доступ­ності медичних послуг є одним з найактуальніших питань, які ста­вить суспільство перед профе­сійним медичним співтоварис­твом і владою. На це націлена «Реа­лізація у регіонах завдань і доручень Президента України з модернізації медичної галузі щодо забезпечення громадян України якісними медичними послугами».

У Волинській області, яка хоч і не є пілотною в Україні, успішно втілюють схему, при якій саме первинка є пріоритетною, адже націлена на профілактику та ранню діагностику складних зах­ворювань. За словами Ігоря Ващенюка, начальника управління охорони здоров’я ОДА, розвиток первинного рівня надання медичної допомоги, а саме – мережі ФАПів та амбулаторій загальної практики – сімейної медицини – одне з головних завдань На­ціонального плану дій на 2013 рік. Тож над розвитком і зміцненням саме цієї ланки третій рік поспіль і тривають в області роботи. Торік на ремонт, реконструкцію і облаштування ФАПів та амбулаторій області використано понад 1,5 млн. грн. «Зараз триває процес дооснащення відповідно до нормативів: ФАПів – гінекологічними кріслами та фізіотерапевтичним обладнанням, амбулаторій – портативними кардіографами та санітарним транспортом. Існування у закладах первинної ланки телефонного зв’язку та опалення на Волині давно вирішено позитивно. А електронний реєстр пацієнтів уже маємо на рівні амбулаторій. Як і телемедицину між усіма районними, міськими та обласними спеціалізованими медустановами», – розповів Ігор Ващенюк.

Вторинний рівень медицини передбачає створення 6-ти госпітальних округів. Як їх прототипи, сьогодні на Волині працює три територіально-медичних об’єднання, одне з них – ТМО Любомльського та Шацького районів. Тож з якими результатами роботи медицина району зустрічає своє професійне свято, розповідає Володимир Дибель, Генеральний директор ТМО Любомльського та Шацького районів.

– Діяльність галузі охорони здоров’я району протягом року була спрямована на підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню, зниження смертності дітей, працездатного населення, стабілізація епідситуації з захворюваності на туберкульоз, онкологічні хвороби, хвороби системи кровообігу. Планомірною роботою закладів охорони здоров’я району досягнуто покращення основних показників демографічної ситуації.

В минулому, як і в цьому році, проводилась подальша робота по реформуванню медичної галузі. 17 серпня 2012 року було відкрито новий стаціонарний корпус для терапевтичного і педіатричного відділень Шацької районної лікарні. Одним з досягнень 2012 року є те, що всі медичні заклади успішно пройшли державну акредитацію і отримали ліцензії на медичну практику: районна лікарня та 2 амбулаторії отримали вищу категорію, акредитовані й ФАПи району.

Протягом 2012 року проводились ремонтні роботи в амбу­латоріях с. Піща і  с. Пульмо (використано 68 452,57 грн. з місцевого бюджету і 12 738,78 грн. за рахунок благодійної до­помоги). За рахунок благодійної допомоги були повністю за­мінені вікна в амбулаторії с. Піща, у ФАПах сіл Світязькі Смоляри, Го­ля­дин, Пулемець, Прип’ять, Омеляне, Підманове.

У минулому році за рахунок державного бюджету було по­повнено матеріально-технічну базу закладів: отримано ваги для ла­бо­раторії, світильник операційний «БІОМЕД», два апарати пор­та­тивні для штучного дихання Ф-ИВЛ/ВВЛ-«ТМТ», два елект­рокардіографи «ЮКАРД-100», три дефібрилятори ДКІ-Н-02СТ (усе – для швидкої медичної допомоги); аквадистилятор електричний аптечний ДЕ-4-02, фотоколориметр (для лабо­ра­торії); сте­ри­лі­затори для кабінетів, а також чимало іншого обла­днання, меблів.

Вагому допомогу медичним закладам району було надано із фонду «Патріоти Волині»: 15 велосипедів, 7 скутерів, ноутбук, 2 телефони, 20 електричних та 18 механічних ваг, 24 таблички для окуліста, 20 тонометрів, 153 медичні халати медичні, 20 медичних сумок, 15 костюмів для «швидкої», 50 комплектів бі­лизни.

В усіх медичних закладах ТМО протягом 2012 року були зроб­лені косметичні ремонтні роботи.

Одним з приорітетних напрямків в 2012 році в роботі адмі­ністрації було реформування і розвиток первинної медико-сані­тарної допомоги, центр якої як окрема юридична структура фун­кціонує з 1 квітня 2013 року. Хочеться ще згадати і про подію, яка не має прямого відношення до покращення фізичного стану здо­ров’я  людей, але має безпосереднє відношення до здоров’я ду­хов­ного – це відкриття каплички у районній лікарні.

Вагома увага приділялася й кадровому забезпеченню. У сис­темі охорони здоров’я Шацького району зареєстровано 39,5 штат­них посад лікарів та 92,25 штатних посад середнього мед­пер­со­налу. У 2012 році на роботу було прийнято 5 лікарів (ЛОР, педіатр, ен­докринолог, стоматолог, ендоскопіст). Укомплек­то­ва­ність штат­них посад лікарів становить 70,9% (область – 80,9%), середнім мед­персоналом – 103,0%. Забезпечувались підготовка, пере­під­го­товка та підвищення кваліфікації медичних працівників, що на­дають первинну медико-санітарну допомогу. За 2012 рік пройшли атестацію усі лікарі, та 95,7% від запланованого – се­редній ме­дичний персонал. За минулий рік дещо зріс середній роз­­мір за­ро­бітної плати медичних працівників, що також є по­зитивним мо­ментом.

Одним із показників покращення медичного обслуговування населення є демографічні показники. Відрадно, що за останні три роки збільшилися показники народжуваності та природного при­росту населення. Структура смертності населення за причи­нами за­лишається сталою. В основному, помирали люди від хво­роб сис­теми кровообігу, хвороб органів дихання, новоут­ворень. Зни­зився рівень травматизму людей у районі, приблизно на од­ному рівні останні три роки є захворюваність на тубер­кульоз. Дещо збі­льшились показники хірургічної роботи на амбу­латорному етапі, нижчими стали показники захворюваності на онкохвороби, хоча вищим від середньообласного є показник смертності від он­ко­захворювань.

Всього в 2012 році вперше визнано інвалідами 85 осіб, що становить 64,24 на 10 тис. населення (+39,65%), в працез­датному віці – 73, що складає – 75,93 на 10 тис. населення. У 2012 році вперше визнано інвалідами в Шацькому районі 4 дитини, що ста­но­вить 15,5 на 10 тис. дитячого населення, в 2011 році – 7 – 18,1 на 10 тис. населення (область – 23,6).

Лікування хворих здійснювалося у денному і цілодобовому ста­­ціонарі Шацької районної лікарні та денному стаціонарі амбу­ла­торії с. Пульмо. Найбільше людей лікувалося від серцево-судинних хвороб, органів дихання, шлунково-кишкового тракту та захворювань нирок.

Протягом року в районі діяли такі галузеві програми: Програма протидії захворювання на туберкульоз у Шацькому районі на 2013-2016 роки; районна програма боротьби з онкологічними захво­рюваннями на 2008-2016 роки; програма покращення репродук­тивного здоров’я населення на період до 2015 року у Шацькому районі; районна комплексна програма «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки; районна програма розвитку первинної медико-сані­тарної допомоги на 2012-2015 роки; районна програма забез­пе­чення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2013-2015 роки.

Пріоритетними напрямками в нашій роботі на сьогоднішній день та на майбутнє є укомплектування кадрами та забезпечення жит­лом спеціалістів (як першочерговий метод залучення лікарів у нашу місцевість); удосконалення організації надання медичної допомоги дітям, матерям, чоловікам працездатного віку; виконан­ня державних регіональних і районних програм в галузі охорони здо­ров’я; виконання в повній мірі заходів по боротьбі з захво­рю­ваннями на туберкульоз, онкологічну патологію та серцево-су­динні захворювання; покращення матеріально-технічної бази; пок­ра­щення благоустрою території лікарні.

Тож сподіваємося, що основні завдання, які ставить сьогодні державна, обласна та районна влади в системі роботи охорони здоров’я, розвиток, підтримка цієї галузі та наближення її до населення – будуть виконані.

Віта ШЕПЕЛЯ.