Головна Наради, сесії Актуальність питань на черговій оперативній нараді Шацької РДА

Актуальність питань на черговій оперативній нараді Шацької РДА

3375

27 березня голова Шацької РДА Василь Голядинець провів чергову оперативну нараду. В її роботі взяли участь голова Ша­цької районної ради Сергій Кар­пук, керівники районних уста­нов, організацій, селищний та сільські голови. На порядок ден­ний наради виносилося чотири питання.

Про стан виконання заходів, що пов’язані з призовом на вій­ськову службу за контрактом та про підготовку до призову на вій­ськову строкову службу до Збро­й­них сил України на території району інформував військовий ко­місар Шацького райвійськ­ко­мату Василь Матвійчук. За його словами, планове завдання на військову службу за контрак­том для Шацького РВК на І квар­тал 2017 року складає 9 чоловік. Станом на кінець березня приз­вано та зараховано до лав ЗСУ 3 особи, що складає 33,3% від за­гальної кількості планового за­в­дання. Термін проведення весняного призову на військову строкову службу – з 3 квітня по 31 травня. В ході проведення підготовчих заходів до призову проводиться оповіщення при­зо­в­ників з метою уточнення облі­ко­вих даних та проходження медичної військово-лікарської комісії на визначення придат­ності до військової служби. В Ша­цькому РВК згідно із пода­ними списками органів місце­во­го самоврядування підля­га­ють оповіщенню 298 чоловік. Пла­нове завдання для Шаць­кого РВК становить 12 чоловік. Станом на 27 березня цього року опо­ві­щено 75 осіб, але з цієї кіль­кості до Шацького РВК прибуло 60 осіб. З них, 5 призовників про­йшли ме­дичне обстеження в Ша­цькій ра­йонній лікарні та визнані непри­датними, 12 направлені на до­обс­теження у Волинську обла­сну лікарню, 38 чоловік були нап­равлені на медогляд та на да­­ний час його результатів у Ша­­цькому РВК не має. Зараз го­туються списки призовників, які систематично ухиляються від призову на строкову війсь­кову до лав Збройних сил Укра­їни, до Шацького районного від­ділення поліції.

– На даний час особливо гос­тро стоїть питання прове­ден­ня якісного оповіщення при­зовників та забезпечення їх явки для проходження медич­них комісій. Низький рівень явки призовників обумовлений тим, що в сільських та селищній ра­дах спеціалісти, відповідальні за військовий облік, недос­тат­ньо активно займаються опо­віщенням призовників. Пуль­мів­ська сільська рада оповіщує призовників через поштове від­ділення чи за телефоном, що суперечить чинному зако­но­давству. Це неправильно, адже в особових спра­вах при­зов­ників повинен збері­га­тися корінець повістки з під­писом призовника про те, що його по­переджено про день і час явки у райвійськкомат. Бо начебто і оповіщено в цій сіль­сь­кій раді 100% призовників, а явка – 0%. У зв’язку з останніми подіями в країні сьогодні особливо гос­тро пос­та­ло питання захисту Бать­ків­щини. Ми повинні за­хис­­ти­ти Вітчизну, її незалеж­ність та територіальну ціліс­ність, адже це є конститу­цій­ним обо­в’язком кожного гро­ма­дянина України. І ми маємо спі­льно док­ласти всіх можли­вих зусиль, щоб оповістити на­селення Шацького району і поповнити лави Збройних сил України дос­тойними людьми», – на такій високій ноті завершив свій вис­туп військовий комісар.

Від автора. Як на мене, не­має тісного зв’язку в цьому пи­танні між військкоматом та орга­нами місцевого самовряду­ван­ня. Кожна сторона киває в сто­рону одна одної. От і виходить, що район пасе задніх в області по оповіщенню призовників на проходження медогляду. Про це, до речі, на нараді говорив і про­­відний спеціаліст Шацької РДА Віктор Плейтух.

Про забезпечення ФАПів ра­йону необхідними медика­мен­тами та проведення ре­мо­н­тів у 2017 році інформувала Тетяна Васенько, головний лі­кар КЗ «Центр первинної ме­дико-санітарної допомоги Лю­бом­льського і Шацького ра­йонів».

– У цьому році медикамен­тів закуплено на суму 8 690 грн., але вони ще наявні у ФАПах за рахунок залишків 2016 року. У І квар­талі цього року облад­нання не закуплялося, ремонтні роботи також не проводилися у зв’язку з недос­татньою кі­ль­кістю коштів медичної субвен­ції, – поінфор­му­вала присутніх Тетя­на Са­вівна.

Василь Голядинець зазна­чив, що у ФАПах району необ­хідно закінчити заміну вікон і дверей та перед­бачити кошти для проведення ремонтних ро­біт в цих медич­них закладах.

Про підготовку до прове­ден­ня комплексу весняно-по­льових робіт інформувала Га­лина Носу­ліч, начальник від­ділу агропро­мислового роз­витку РДА. Вона повідомила, що під урожай цього року гос­подарствами населення посія­но 2 100 га озимих культур. В цілому, погодні умови були сп­ри­ятливими для пере­зимівлі озимини.

– Посів ярих культур у всіх категоріях господарств очі­ку­ється на площі понад 4 200 га, з них ярих зернових і зер­но­бобових на площі 1 200 га. В цьому році на територію району приходять для нас нові сільськогосподарські підпри­єм­ства, які готові займатися сільським господарством, зок­рема вирощуванням кукурудзи, соняшника, сої, ягід лохини високорослої. Ними підготов­лені дозвільні документи на ви­користання землі, – пові­доми­ла Галина Анатоліївна.

За її словами, на даний час в насіннєвих господарствах об­ласті є в достатній кількості для реалізації насіння ярої пше­ниці, ячменю, вівса, сої та інших культур. На сьогодні в об­­ла­сті працює два насіннє­вих заводи: в с. Звиняче Горохів­сь­кого району (ТзОВ «Вілія-Трейд») та в с. П’ятидні Воло­ди­мир-Волин­сь­кого району (ТзОВ «П’ятид­ні»). Крім того, в області пра­цює щільна мережа дистри­б’юторів провідних ви­робників насіння вітчизняної та закор­донної селекцій.

Щодо врегулювання роботи щодо реєстрації сільгосп­тех­ніки, то вона здійснюється Дер­ж­продспоживслужбою у м. Луцьк по вул. Тарасова, 15. На­разі три­ває підготовча робота щодо запровадження реєстра­ції сі­ль­сько­господарської тех­ніки у м. Ковель. Ціна однієї ре­єстрації (номерний знак + сві­доцтво реєстрації) становить 207 грн.

Про забезпечення учас­ни­ків АТО паливними дровами інфор­мував Володимир Захар­ко, директор ШНПП. Він за­певнив, що проблемних питань щодо забезпечення учасників АТО в районі паливними дро­вами не виникало. «Це питан­ня закриємо до кінця цього мі­сяця», – запевнив Володимир Володимирович.

Співдоповідав з цього пи­тан­ня і Петро Солодуха, фахі­вець ДП «Шацьке УДЛГ». Ста­ном на 27 березня виділено та достав­лено підприємством в двір на­ших військових 35 м3 паливних дров на суму 10,5 тис. грн. Дрова відпускались на безоплатній основі за раху­нок чистого при­бутку під­при­єм­ства.

Голова РДА попросив двох останніх доповідачів йти на­зуст­річ місцевому населенню при виписці паливних дров, адже є скарги від людей на ви­їзних прийомах громадян ра­йон­ними керівниками. «Комер­ція комерцією, а пріоритетом в роботі повинні бути інтереси міс­­­цевих людей», – сказав го­ловуючий на нараді. На що Во­ло­димир Захарко сказав, що їхні дрова, які накопичуються від санітарних рубок, стовід­сот­­ково реалізуються в районі  для об’єктів соціальної сфери та населення.

Віктор ГРИЦЮК.