Головна Наради, сесії Центр первинної медико-санітарної допомоги Любом­льського та Шацького районів – з новим керівником

Центр первинної медико-санітарної допомоги Любом­льського та Шацького районів – з новим керівником

2946

Питання про надання згоди на призначення головного лі­каря комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги Любомльського та Ша­ць­кого районів» розгляда­лося депутатами на позачер­говій сесії районної ради, яка відбулася 21 березня під голо­вуванням Володимира Голя­динця, голови Шацької районної ради, за участю Воло­димира Найди, голови РДА, та його зас­тупників. За словами голову­ючого, розгляд цього питання зумовлений тим, що поперед­ній керівник Центру – Анатолій Шидловський – за власним ба­жанням відмовився від по­са­ди. Тож тепер до 1 квітня не­об­хідно затвердити канди­да­туру нового керівника, на яку було запропоновано заступ­ни­ка ге­нерального директора ТМО, лікаря ЗПСМ ТМО Любом­ль­ського та Шацького районів Васенько Тетяну Павлівну. Озна­йомившись із її трудовою біог­рафією, депутати районної ра­ди надали згоду на призна­чен­ня Тетяни Васенько на посаду головного лікаря Центру пер­винної медико-санітарної допо­моги Любомльського і Шаць­кого районів.

Затверджуючи зміни до ра­йонного бюджету на 2013 рік (інформувала Любов Кубай, заступник начальника упра­вління фінансів Шацької РДА), депутати погодили розподі­лення вільних залишків в сумі 33 тис. 800 грн. на такі цілі: суб­венція в сумі 3 тис. грн. Рос­тан­­ському сільському бюдже­ту на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг кому­нальної власності; 10 тис. грн. – на виплату матеріальної до­по­моги погорільцю Борсук А.П. Світязькому сільському бюд­жету; субвенцію в сумі 7 тис. грн. Пулемецькому сільському бюджету на виготовлення про­ектно-кошторисної доку­мента­ції на капітальний ремонт доріг комунальної власності.

Було затверджено на 2013 рік і середній розмір грошової компенсації вартості продуктів харчування батькам дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, які не перебу­вають на повному державному за­без­печенні і не відвідують ди­тячі дошкільні заклади та за­га­ль­но­освітні навчальні закла­ди, в сумі 7 грн. на день (інфор­му­вала Антоніна Пилиповець, на­чальник управління соціа­ль­ного захисту населення Шаць­кої РДА).

Депутати також розглянули кілька інших питань: про прий­няття та передачу у спільну вла­с­ність територіальних гро­мад сіл, селища району опалю­вальних котлів «Kalvis-100», які виявилися малопотужними для роботи в котельні Шацької районної лікарні (їх передано Світязькій та Піщанській сіль­ським радам для відновлення опалення у сільських Будинках культури); про внесення змін до рішення районної ради від 20 лютого 2013 року «Про пере­дачу транспортних засобів та майна швидкої медичної допо­моги» та інше.

Віта ШЕПЕЛЯ.