Головна Політика Степан Івахів: “Заради політичних амбіцій опозиція ледь не “поховала” законопроект про закупівельні...

Степан Івахів: “Заради політичних амбіцій опозиція ледь не “поховала” законопроект про закупівельні ціни на молоко”

2586

21 березня на пленарному за­сіданні Верховна Рада розг­ля­дала за­конопроект №09­81 «Про­ вне­сен­ня змін до ста­тті 3 За­кону України «Про державну під­т­римку сільсь­кого госпо­дар­с­тва України» щодо регулю­вання закупівельних цін на мо­локо». У сесійну залу цей доку­мент надійшов із зауважен­ня­ми Президента України, який зак­ли­кав депутатів відхилити за­коно­п­роект через низку неуз­годжених пи­тань, які підля­гають доопрацю­ванню. Цю по­зицію Президента озвучив його представник у Вер­ховній Раді, народний депутат Юрій Мі­рош­ниченко.

Розуміючи, що Верховна Ра­да не зможе подолати вето Прези­­­дента, автор законопроекту Гри­горій Ка­летнік звернувся до депутатів із проханням не го­ло­сувати за по­до­лання вето, а про­голосувати за те, аби cке­рувати законопроект на дооп­рацювання. Бо якщо де­пу­тати не зможуть подолати ве­то, то ця ініціатива Калетніка буде по­хована разом із мріями се­лян на справедливу ціну на молоко. Всі народні депутати в се­сійній залі були переконані, що цей за­кон дуже важливий і його треба прийняти. Але також бу­ло оче­видно, що деякі норми дійсно пот­ребують перегляду. І цю дум­ку поділяли як депутати від бі­льшості, так і опозиція.

Проте можливість публічно протистояти президентському вето для опозиції виявилася важ­ливішою за долю зако­ноп­роекту про регулювання цін на мо­локо. Опозиція виступала з ініціативою спробувати подо­лати вето і, як і очікувалось, го­­­лосування про­ва­лилося.

«Я не розумію, як можна по­літизувати питання, від яких за­­лежить доля сотень тисяч лю­дей, які сьогодні живуть з мо­­лока?! – про­коментував си­туацію народ­ний депутат Ук­раї­ни Степан Іва­хів. – Це ж не політичне питання! Це питання виживання людей, що кожного дня тяжко працюють. Хо­чете висловити своє неза­дово­лен­ня Президентом – оберіть для цьо­го інший спосіб, який не пе­рет­ворював би наших гро­ма­дян на за­ручників політичних про­тис­то­янь. Якщо ви проти про­позиції Пре­зидента – від­хиліть її та по­вер­ніть зако­ноп­роект на дооп­ра­цю­вання, як це зробив я, і як про­сив зробити ав­тор цього доку­мен­ту Гри­го­рій Миколайович Ка­летнік».

Голосування за пропозицію Пре­­­зидента показало, що го­ло­сів де­путатів на подолання ве­то не вистачить. Про це ж попе­ре­див депутатів і автор за­ко­ноп­роекту, керівник Аграрного ко­мітету Григорій Калетнік. Він ще раз попросив депутатів не на­магатися подолати вето, а нап­равити законоп­роект на доо­п­рацювання в Аграрний ко­мітет. Однак опозиція напо­ляг­ла на своєму. «Дякувати Бо­го­ві, нам вдалося згодом вря­тувати долю законопроекту та повернути його на дооп­рацю­вання і тепер в нас є мож­ли­вість узгодити всі законодавчі про­тиріччя та знову винести на розгляд депутатів зако­ноп­роект про спра­вед­ливу ціну на мо­локо», – додав народний де­путат Степан Івахів.

Олексій Денисенко.