Головна Наради, сесії Депутати лишають своїм наступникам багато невирішених питань із життя району

Депутати лишають своїм наступникам багато невирішених питань із життя району

2446

16 жовтня під головуванням Сергія Віннічука, голови Шацької районної ради, та з участю Ігоря Ко­рольчука, голови Шацької рай­держадміністрації, відбулася остання сесія районної ради шос­­того скликання. Традиційні де­путатські запити розпочала Люд­мила Єрофєєва, адресу­вав­ши свій запит до в.о. Шацького се­лищного голови. Людмила Сте­панівна відзначила:

– Враховуючи численні звер­нення опікунів і прийомних бать­ків, які отримали відмову в на­данні земельних ділянок дітям-сиротам (такі ділянки мали б бути зарезервовані в селищній раді), прошу проінформувати де­­путатів районної ради тепе­ріш­нього чи наступного скликання, хто з селищних депутатів та чле­нів їхніх сімей отримав рі­шення про розробку проектів де­тального плану під індивідуа­льне житлове будівництво. Се­лищні депутати масово отри­мали зе­мельні ділянки, а діти-сироти знову лишилися ні з чим.

Запит депутата Анатолія Бу­бели був адресований облас­ному дорожньому відділу і сто­сувався невпорядкованих уз­біч доріг, що заважають руху транспорту. На попередній та­кий запит депутат отримав від­мову в проведенні робіт з при­чини відсутності коштів. Утім, гроші в дорожників усе-таки були, зокрема на дороговар­тіс­ну роботу – зрізання товстих то­поль. До того ж ця робота ви­ко­нувалася з усіма порушеннями, що й було зафіксовано праців­ни­ками міліції. А для того, щоб очистити від тонкого дерева 300 м узбіч, коштів знову не знайш­лося.

Депутат Руслана Дибель, вис­тупаючи на останньому се­сійному засіданні, відзначила, що далеко не всі проблеми, по­ру­шені депутатами в їхніх запи­тах, були позитивно вирішені. Це стосується болючих для Ша­цька питань молодіжного доз­вілля, зокрема обіцянок побуду­вати відкритий танцювальний май­данчик; встановлення біля приміщення Шацької центральної районної лікарні лежачого по­лі­цейського.

На порядок денний сесії вино­сились питання про виконання ра­йонного бюджету за 9 місяців 2015 року та про внесення змін до рішення районної ради «Про зат­вердження районного бюд­жету на 2015 рік» – інформував Олександр Бебко, начальник уп­равління фінансів райдержад­міністрації; про готовність гос­по­дарств району до опалю­ва­ль­ного сезону та сталого функціо­ну­вання в осінньо-зимовий пе­ріод 2015-2016 років – інфор­мував Сергій Сидорук, перший зас­тупник голови райдержад­мі­ністрації.

Розглядалися питання про відк­риття приймального відді­лення Шацької районної лікарні, про підтримку звернення депу­татів Прип’ятської сільської ра­ди по ремонту доріг, а також про виконання районних програм розвитку в галузях культури, ос­віти, медицини та районної Програми подолання дитячої безп­ритульності і бездогляд­ності, про підписання угоди про співпрацю між селищем Шацьк і м. Влодава (Польща) та інші. Виступала на сесії і Марія Кова­льчук, голова ініціативної групи, що працює над питанням бла­гоуст­рою (зрізання дерев) ста­рого селищного кладовища. На її запитання, чому припинилися і коли завершаться роботи, дав відповідь в.о. Шацького селищ­ного голови Микола Боярчук, відз­начивши, що з 30 тис. грн., виділених на сесії селищної ра­ди на зрізання дерев, 20 тис. грн. було використано (зрізано 84 дерева), 10 тис. грн. ще є на рахунку. На даний час бригада з невідомих при­чин не працює.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.