Головна Наради, сесії На колегії – про вибори

На колегії – про вибори

2034

8 жовтня під головуванням Сергія Сидорука, першого зас­тупника голови Шацької РДА, та з участю Сергія Віннічука, голови Шацької районної ради, відбу­лося засідання колегії Шацької РДА. Про стан здійснення заходів з підготовки до проведення міс­цевих виборів 25 жовтня 2015 року доповіли Сергій Ку­жель, зас­тупник голови Шацької РДА, та Любов Баранчук, нача­льник відділу ведення держав­ного ре­єстру виборців апарату Шацької РДА. З їхніх слів, Шацькою ра­йон­ною виборчою комісією ство­рено 29 виборчих дільниць, які забезпечені приміщеннями, тра­н­спортними засобами, інвен­та­рем, оргтехнікою, засобами зв’я­з­ку тощо. Районна виборча комі­сія зареєструвала кандидатів у депутати від 8 політичних пар­тій: Аграрної партії України, «Бло­ку Петра Порошенка «Солідар­ність», «Всеукраїнського об’єд­нан­ня «Батьківщина», партії «Гро­мадянська позиція», Всеукраїн­ського об’єднання «Свобода», «Наш край», «Українського об’єд­нання патріотів – УКРОП», Ради­кальної партії Олега Ляшка. Ви­борцям варто знати, що в період з 12 по 19 жовтня кожен з них мо­же звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосе­редньо до відділу ведення дер­жавного реєстру виборців що­до включення себе особисто чи інших осіб, а також щодо наяв­ності або відсутності відмітки про постійну нездатність ви­бор­­ця самостійно пересува­ти­ся. Голови селищної та сіль­сь­ких рад повинні довести до ві­дома дільничних виборчих ко­місій, що в день виборів, 25 жов­тня, о 4 годині стрілки го­дин­ника переводяться на годи­ну назад.

Сергій Стаднік, завідувач се­к­тору у справах молоді та спорту Шацької РДА, зачитав звіт про хід виконання районної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки. Як відзначив Сергій Вікторович, табори з денним перебу­ван­ням діяли цьогоріч на базі 5-ти загальноосвітніх навчальних закладів, у яких відпочили 150 дітей, на харчування було ви­тра­чено 29,4 тис. грн. За кошти субвенції обласного бюджету придбано 18 путівок у дитячий оздоровчий табір «Світязь» (с. Пульмо) для 11 дітей-сиріт та ді­тей, позбавлених батьків­сь­кого піклування, 5 дітей мобілі­зованих, 1 дитина з сім’ї пере­се­ленців з Луганської області, 1 дитини загиблого право­охо­рон­ця. 10 путівок у цей же табір придбано за кошти місцевого бюджету – для 3 дітей мобілі­зованих, 5 дітей з багатодітних сімей і 2 талановитих дітей. В УДЦ «Молода гвардія» оздо­ровилися 8 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. Зі слів завідувача сектору, про­тя­гом літа працівниками служ­би у справах дітей РДА здій­с­ню­валися рейди-перевірки су­б’єк­тів підприємництва щодо продажу неповнолітнім алко­го­льних і тютюнових виробів. В ре­альності, як відзначила під час обговорення доповіді нача­льник служби Людмила Єро­фєєва, майже неможливо при­тягнути до відповідальності вла­­с­ника торговельного об’єк­та за порушення закону. Їй запе­речила Світлана Сулік, началь­ник Шацького відділення Кове­льської ДФС, яка озвучила пе­ред присутніми механізм стяг­нення немалих сум штрафів, які до того ж ідуть у місцевий бюд­жет, з підприємців, котрі реа­лізо­вують алкоголь і тютюн не­повнолітнім.

Про хід виконання програми економічного і соціального роз­витку району на 2015 рік за під­сумками 9 місяців поінформу­вав членів колегії і присутніх у залі Юрій Положевець, началь­ник відділу економічного роз­витку і торгівлі Шацької РДА, про­аналізувавши показники ре­гу­ляторної політики, промис­ло­вості та сільського господар­ства, зайнятості населення, со­ці­аль­ного та пенсійного забез­пе­чення, діяльності галузей освіти та культури. Присутніх цікавила з-поміж інших інформація про те, скільки район заробив коштів з продажу риби та заготівлі чор­ниць. Відповідей на ці запитання учасники засідання поки не отримали.

Тетяна Васенько, головний лікар комунального закладу «Центр первинної медико-сані­тарної допомоги ТМО Любомль­ського і Шацького районів», проаналізувала стан забезпе­чення ФАПів медикаментами, назвавши цифру в 65 тис. грн. Фельдшерсько-акушерські пун­кти отримали також відра, ві­ники, швабри, лампочки, для кос­метичного ремонту – цвяхи, фарбу тощо.

Василь Положевець, голов­ний спеціаліст відділу економіч­ного розвитку і торгівлі Шацької РДА, відзвітувався про готов­ність господарств та установ бюджетної сфери району до ро­боти в зимовий період, яка є майже стовідсотковою. Тетяна Васенько відзначила, що ФАПи району деякий час опалюва­ти­муться тирсобрикетами.

З усіх рішень колегії були прийняті відповідні рішення.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.