Головна Наради, сесії Генеральний план села Гаївка депутати відправили на доопрацювання

Генеральний план села Гаївка депутати відправили на доопрацювання

3777

Друге пленарне засідання сесії Шацької селищної ради, яке відбулося, як і анонсувалося, 16 лютого, мабуть, розчарувало ба­­гатьох жителів селищної ра­ди. Адже на сесії, яку проводив Сергій Віннічук, голова Шацької селищної ради, та в якій взяли участь Василь Голядинець, го­лова Шацької РДА, Сергій Кар­пук, голова Шацької районної ради, депутати мали надавати дозвіл на розробку проектів зем­леустрою для індивідуа­ль­ного дачного будівництва у с. Гаївка відповідно до поданих заяв громадян. А їх лише на це пленарне засідання написали 66 громадян та дві заяви – від ОСББ «Шацькі берізки». А ще є заяви, яким було відмовлено ще на по­передній сесії.

Та поки розгляд цих заяв де­пу­­татами було вирішено пере­нести, оскільки, як інформував Сергій Гірич (на фото), нача­льник відділу зем­лекористу­вання, охорони навколишнього середовища та архітектурно-бу­дівельного кон­т­ролю Шацької селищної ради, документація по вне­сенню змін в генеральний план села Гаївка Шацького ра­йону не відповідає чинному зе­мельному законо­дав­ству (зок­рема, державним будівель­ним нормам). Тому депу­татам пот­рібно відмінити своє рі­шення про затвердження цієї докумен­тації та розробити її згі­дно із законодавством. «Це може за­тягнутися ще на два-три мі­сяці», – зазначив Сергій Гірич.

Що саме в розробленій і зат­верд­женій документації не від­повідає архітектурно-будіве­ль­­­ним нормам, поцікавився жи­­тель с. Гаївка, підприємець Ана­толій Полінкевич. Та отри­мав відповідь від Сергія Гірича: «Згідно з державними будіве­ль­­ними нормами, фірмою-роз­робником цієї документації не було розроблено та погоджено у головного архітектора ра­йо­ну, що потрібно було най­перше зробити, завдання на проекту­вання. Без цих погоджень фір­ма-розробник не мала права ро­бити цю документацію. А пра­цівник фірми, який розробляв документацію, уже звіль­нив­ся».

Прокоментував ситуацію Сер­гій Віннічук: «Аби врегу­лю­вати ситуацію, депутати по­винні своїм рішенням скасу­вати рішення Шацької селищної ради від 28.12.2016 року №13/2 «Про затвердження докумен­тації по внесенню змін в гене­ра­льний план с. Гаївка Шаць­кого району Волинської області» та доручити виконавчому ко­мітету селищної ради привести документацію по внесенню змін в генеральний план с. Гаївка від­повідно до вимог чинного за­ко­нодавства та подати на розг­ляд та затвердження в уста­нов­леному порядку. Це й було запропоновано записати у рі­шенні.

Також депутати розглянули інші питання та внесли зміни у попередні рішення. Зокрема, це стосувалося рішення про пере­дачу каналізаційних мереж, збу­дованих за кошти європроекту, на баланс КП «Будинкоупра­в­ління». Адже, відповідно до умов проекту, Шацька селищна рада може передати мережі ли­ше в оперативне управління, тож у попереднє рішення були внесені відповідні зміни. Було пе­редано на баланс комуна­ль­ного підприємства вуличне освіт­лення по вул. Набережній, що в смт Шацьк. Як зазначив Іван Коваль, звертаючись до депутатів, як тільки дозволять погодні умови, працівниками підп­риємства будуть заміню­ватися лампочки на ліхтарях вуличного освітлення, які зго­ріли. Стосовно переобладнання МАЗа під піскосолерозкидач, то роботи уже зроблені, тож нас­туп­ної зими комунальникам буде чим обслуговувати до­роги, зважаючи на те, що дода­лися ще й території сіл Самій­личівської та Прип’ятської сіль­ських рад. Окрім того, за декі­лька тижнів до Великодня в дея­ких місцях селищної ради буде встановлена переносна ві­део­ка­мера, аби фіксувати осіб-по­рушників природоохоронного за­конодавства.

Вкотре питання маршрутних сполучень між селами сільсь­ких рад, які приєдналися до Ша­цька, порушив депутат Віктор Пех. На це голова селищної ради відповів, що поки питаннями маршрутних перевезень буде займатися Шацька райдержад­міністрація, оскільки пропозицій від місцевих підприємців зай­нятися цією справою немає. «Раніше як було: облдержад­мі­ністрація, укладаючи договори з перевізниками, давала в наг­рузку маршрути від райцентрів до сіл. А тепер – тільки до ра­йонних центрів, а вже на марш­рути по селах районів укладати договори мають райдержад­мі­ністрації. А перевізники на таке неохоче погоджуються, див­ля­чись на маршрут з точки зору рентабельності», – відповів Сер­­гій Віннічук.

Людмила Єрофєєва, депу­тат селищної ради, у зверненні попросила селищну раду вп­ли­нути на нового власника при­­мі­щення з виробництва га­зо­ва­ної води, яке знаходиться біля ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназії смт Шацьк (на фото) аби він, на­решті, на­вів там порядок (на це неодно­разово скаржилися і су­сіди по вулиці, і дирекція шко­ли).

Віта ШЕПЕЛЯ.