Головна Інтерв'ю Микола ЦВИД: «В розвиток курортного Світязя потрібно вкладати державні кошти»

Микола ЦВИД: «В розвиток курортного Світязя потрібно вкладати державні кошти»

8537

Світязька сільська рада – особ­лива адміністративна оди­ниця на карті Шацького району. Територія найбільшої концент­рації місць літнього відпочинку і лю­дей, які заробляють на ту­рис­тичному бізнесі. З пристой­ними ресурсами для напов­нення місцевої казни і багатим бюджетом розвитку, який ефек­тивно працює на громаду. Озеро Світязь і земля довкола нього, які годують місцевих, щедро ді­ля­ться з ними своїми багатст­вами і водночас вимагають від них чистих пляжів, добротних доріг, комфорту для відпочива­льників – словом, у рази більше, як в інших сільських радах, гро­шових вкладень.

Про Світязь напередодні літ­нього сезону, про бюджет, бла­гоустрій, про об’єднану гро­ма­ду, центром якої бачить себе ку­рортне село, розмовляю з Ми­колою Цвидом, Світязьким сі­льським головою.

Миколо Васильовичу, бю­­д­­жет сільської ради ні­коли не був мізерним. Маєте з чим господарювати і цьо­го року?

– Минулого року в нас зросли надходження до бюджету. Відпо­відно маємо перехідних коштів понад 1 млн. грн. – в бюджеті роз­витку, 630 тис. грн. – на роз­ра­­­хунковому рахунку і 60 тис. грн. – у спеціально-цільовому фон­ді. Для сільської ради це не­мало. У співфінансуванні з об­лас­ним бю­д­жетом плануємо ка­пітально відремонтувати дорогу від села Підманове до нового кла­­довища, встановити ву­личне ос­вітлення по вулиці Лугова в Сві­тязі. В планах на цей рік – роз­роблення проектів щодо освіт­лення вулиці Жовтнева (від ме­теостанції до кінця села) та час­тини вулиці На­бережна.

Яка ситуація з вулич­ним освітленням загалом по сі­ль­ській раді?

– Питання освітлення всіх сві­­тязьких сіл було основним пун­к­том моєї передвиборчої про­г­рами. З завданням справ­ляє­мося – щороку освітлюємо при­наймні по одній вулиці. Ми ре­зультативно працюємо з ін­вес­­то­рами. Петро Нестерук, який має в Світязі комплекс від­по­чинкових закладів, один із тих небагатьох, який не лише зароб­ляє на Світязі, а й вкладає в інф­раструктуру туризму. На даний час ми подали заявку на гро­мад­ську організацію «Квітка По­лісся» – нашому потенційному партнеру у співфінансуванні двох проектів: вуличного освітл­ення по вулиці Лугова в Світязі та капітального ремонту дороги від Підманове до нового кла­до­вища. І отримали згоду.

Набагато складнішим є пи­тання будівництва ліній елект­ро­­­передач на нових житлових кварталах. Наразі розроблено проект по вулиці Лесі Українки, на стадії завершення – по Со­лов’ї­ній в Світязі. Маємо також неосвітлений житловий квартал у селі Підманове. Для прикладу, щоб електрифікувати вулицю Лесі Українки, а це 74 земельні ділянки, потрібно 5,6 млн. грн.

Одне з найбільш актуа­льних і нагальних питань сі­льської ради – будівництво ка­налізаційної мережі.

– Так, проблема надважлива, проте знову ж впирається в ко­ло­сальні суми. Цього року ми за­ру­чилися підтримкою голови Во­линської облдержадміністрації і Міністерства екології та природ­них ресурсів України. Обіцяють до­помогу. Самотужки ми ще 10 років тому розробили проект бу­дів­ництва першої черги очисних споруд на 300 м3 скидів, маємо проектно-кош­торисну доку­мен­тацію і на­віть побудували примі­щення. Як тільки затвердять фі­нансу­ван­ня, ми готові провести актуалізацію проектно-кошто­рис­ної докумен­та­ції і відразу вк­лю­читися у співфінансування прое­к­ту.

Які маєте здобутки, нап­­рацювання і проблеми в пи­танні благоустрою Світязя?

– Роботи з благоустрою про­во­дяться постійно. Вивозимо сміття від населення, підмі­тає­мо вулиці, косимо траву і сухостій. Також ріжемо аварійні дерева, зокрема і на кладовищі – мину­лого року на цю справу закла­дали в бюджеті 15 тисяч, тепе­рішнього – 20 тисяч гривень. Ут­ри­муємо трактора, маємо штат пра­цівників по благоустрою. Влітку, коли Світязь за кількістю населення прирівнюється до Ко­веля, з вивезенням сміття нам допомагають шацькі кому­на­льники.

Єдиний у районі полі­гон твердих побутових від­ходів скоро вичерпає свій ре­сурс. Літній сезон на Сві­тязі, зок­рема, гори відходів, які ли­шають після себе від­по­чи­ва­льники, пришвид­шує цей процес. Чи маєте плани що­до будівництва власно­го полі­гону твердих побуто­вих від­ходів?

– Я чудово розумію масштаб проблеми і її можливі наслідки для краю Шацьких озер. Тому вже зараз ми плануємо нове сміт­тєзвалище. До речі, на сві­тязькій землі: між урочищем Вен­ське і селом Положево. На­діє­мося, окрім Світязької сільської ради, до співфінансування прое­кту долучаться курортні Ша­цька селищна і Пульмівська сіль­ські ради.

Знаю, що Ви впродовж ба­­гатьох років відвойо­вує­те в Держприкордонслужби приміщення комендатури – для подальшої передачі його Cвітязькому дитсадку. Чи вирішується питання?

– Так, ця епопея триває вже 10 років, відколи я прийшов на посаду сільського голови. При­мі­щення комендатури (раніше там розміщувався пришкільний інтернат) пустує, а в Cвітязь­кому дитсадку немає місця, щоб розмістити всіх діток. Ця бу­дівля допомогла б нам вирішити проблему – там би створили дві групи, їдальню і низку допоміж­них приміщень. В такому дит­садку могли б перебувати діти не лише зі Світязя, а й з Омеля­ного і Підманове, адже транс­порт, щоб їх підвозити, ми має­мо. В 2016-му ми, нарешті, отри­мали лист від Держприкордонс­лужби, яка готова передати при­міщення комендатури в комуна­льну власність сільської ради. На сьогодні ми заручилися підт­римкою Василя Голядинця, го­лови Шацької райдержадмініст­рації, який пообіцяв допомогу в складній процедурі передачі. Є надія, що з наступного року поч­немо розробляти проектно-кош­торисну документацію на ре­конст­рукцію приміщення під ди­тячий садок.

Як почувають себе шко­ли сільської ради в пе­ріод реформи освіти?

– Маємо на своїй території два навчальні заклади: ЗОШ І-ІІІ ст. села Світязь та ЗОШ І-ІІ сту­пеня села Підманове. Це повно­цінні школи з нормальною на­пов­­нюваністю класів, гарними умо­вами навчання, тому най­бі­льш болісні процеси оптимі­зації освіти їх не зачепили. Щодо Світязької школи, то Шацька рай­­держ­адмі­ністрація подала заявку на уча­сть у проекті щодо утеплення примі­щення навча­ль­ного закладу. Під­ма­новська школа потребує добу­дови (два класи там навчаються в другу зміну) та встановлення сис­те­ми опалення. Учнів з Оме­ля­ного та Підманове щодня дово­зимо на навчання в Світязь шкі­льним автобусом.

В Світязі велике примі­щення Будинку культури, про­те воно не опалюється. Яка перспектива цього зак­ладу?

– Ми використовуємо його лише в теплу пору року. Не ба­чимо сенсу витрачати колоса­льні суми на опалення заради декількох працівників та низки ку­льтурних заходів. Молодь тепер не цікавиться розвагами, які пропонує їй сільський клуб, а нічний клуб (хоч пропозиції надходили) ми посеред села зро­бити не можемо. Якби Сві­тязь став центром об’єднаної громади, то ми могли б роз­міс­тили в приміщенні Будинку ку­ль­тури чимало установ та служб, відповідно зробили б і пов­но­цінне опалення.

Наближається сезон від­починку. Що сільська ра­да ро­бить для того, щоб впо­­ряд­кувати вуличну тор­гівлю в Світязі?

– Ми розробили комплексну схему прив’язки тимчасових спо­руд, в яких здійснюється підп­риємницька діяльність. Там передбачено розташування ма­лих архітектурних форм в зоні відпочинку. Час навести лад у тому хаосі, що панує влітку вз­довж центральної траси і нази­ває­ться торгівлею. Не задово­льняє нас і те, що робиться вліт­ку на пляжі – атракціони, гірки, які працюють із порушен­ням. Хочемо привести їхню дія­льність у відповідність до за­кону, зробити відпочинок на них безпечним, а власників змусити плати податки в казну сільської ради.

Ви як керівник разом із гро­мадою сільської ради діє­во боретеся за право роз­по­ряд­жатися землями за ме­жа­ми населеного пунк­ту, які го­ловне управління Дер­ж­гео­кадастру у Волинській об­лас­ті роздає немісцевим. Чи зна­йшли порозуміння з ке­рівни­цтвом цієї струк­ту­ри?

– Боремося дієво і рішуче, бо інакше в нас відберуть найцін­ніше, що маємо, і без чого наша громада не зможе розвива­тися. Делегація зі Світязя озвучу­вала проблему на сесії обласної ради. А на сесію Світязької сіль­ської ради приїжджав Василь Васи­ленко, начальник облас­но­го уп­равління Держгеокадастру. Від­бувся конструктивний діа­лог, об­ласні земельники зрозу­міли, що думку громади не мож­на іг­но­рувати. Наразі маємо на­мір почати розробляти генера­льний план Світязя (старий, якому вже 25 років, практично вичер­пав себе) і вводити в ме­жі на­се­ле­ного пункту приваб­ли­ві зем­лі.

В якій об’єднаній гро­маді бачить себе Світязь?

– На початку реформи де­цент­­ралізації в районі пла­ну­валося три об’єднані громади, одна з яких Світязька. На мою думку, це був оптимальний ва­ріант, його, до речі, підтриму­вали і в області. В Світязьку гро­маду мали ввійти ще Пульмів­ська і Грабівська сільські ради. Пу­льмо не захотіло до нас приєд­нуватися, Грабове взагалі не дало відповіді, порушивши про­цедуру процесу об’єднання. Ми ж провели сесію, дали дору­чення депутатам провести опи­тування жителів сільської ради. З 1 300 опитаних тільки 7 вис­ло­вилися за приєднання до Ша­ць­ка, решта – за Світязьку об’єд­нану громаду з центром у Світязі.

Тобто, на Вашу думку, Шацька об’єднана громада в межах сучасної території району не має перспективи?

– Це великий колгосп, яким буде дуже важко керувати. Вза­галі, на мою думку, тема об’єд­нання поки що не на часі. Ті, хто об’єднався, м’яко кажу­чи, роз­ча­рувалися в ефективності ре­форми. Запитайте, чи мають При­п’ять і Самійличі, приєднані до Шацька, кошти для розвитку? Ні, ресурс на їхні території може прийти через багато-багато ро­ків. А як людям жити зараз? Я час­то порівнюю реформу в Україні і в Польщі. Сусіди спершу отримали великі гроші з Євро­союзу, після чого зробили децен­тралізацію. У нас же немає доріг, немає шкільних автобусів. Біль­ше того, відбирають засоби для існування – землю, тобто по­дат­ки, з яких ми живемо. Крім того, з місцевих бюджетів забрали акциз на пальне. Хіба такі дії можуть призвести до децент­ра­лізації і фінансової незалеж­ності громад?

Яким би Ви хотіли бачи­ти майбутнє Світязя?

– На таких територіях, як наша, повинна діяти державна програма. Популярний курорт, перлина країни – Світязь, уніка­льна при­рода. Ми можемо бути візитів­кою Волині, перебу­вати в пер­ших списках місць від­по­чинку в Україні і Європі. На­то­мість ми нищимо це диво при­роди від­сут­ністю каналізації, відлякуємо необлаштованими пляжами і первісною інфраст­рук­­турою ту­ризму. Держава по­­винна вкла­дати кошти в роз­виток Сві­тязя, бо за ті суми, якими ми опе­ру­ємо, можна існу­вати і утриму­вати сільську ра­ду. Але ніяк не відомий на всю Ук­раї­ну курорт. Все складно, проте є надія, і ми на­діємося.

– Дякую за розмову!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.