Головна Наради, сесії Iнвалідам потрібна не стільки матеріальна допомога, скільки увага та піклування

Iнвалідам потрібна не стільки матеріальна допомога, скільки увага та піклування

2894

3 липня у залі засідань Ша­цької районної ради відбулася обласна конференція організації інвалідів, у якій взяли участь го­лови районних організацій інва­лідів, голова районної ради Володимир Голядинець, зас­туп­ник голови РДА Сергій Пар­хонюк, представники установ та організацій району.

Спершу привітала усіх учас­ників конференції на шацькій землі голова районної орга­нізації інвалідів Ніна Верешко. Вона хоч і недавно стала очо­лювати організацію, але нама­гається продовжувати усі успі­ш­ні справи та напрацю­вання попереднього голови – Степана Андрійовича Королюка, котрий зумів зробити діяльність гро­мадської організації однією з кращих в області. Загалом, за словами Ніни Григорівни, у ра­йонній організації інвалідів на­раховується 260 членів, але не­о­хопленими членством в орга­нізації залишаються ще більше тисячі інвалідів району. Завдя­ки спонсорській допомозі, яку надають підприємства, уста­но­ви, організації, церкви райо­ну, приватні підприємці (їм усім і висловила вдячність Ніна Ве­решко), вдається тричі на рік надавати продуктові набори інва­лідам району. Посилену до­помогу надають інвалідам соці­альні фахівці та соціальні пра­цівники. Відзначивши у своєму виступі хорошу співпрацю з районною владою, Ніна Ве­реш­ко попросила більшої підтримки та допомоги для організації.

Про те, що сьогодні діяль­ність обласної організації буде спрямована на покращення ро­боти районних організацій інва­лідів, відзначив і Григорій Ощеп­ков, голова обласної організації інвалідів. А для того, аби краще зрозуміти проблеми інвалідів та допомогти їх вирішити, прий­няли рішення провести анке­тування, за результатами якого буде про­ведений семінар. «Інва­ліди – більш соціально активні, ніж інші, здорові люди. Вони бе­руть участь у різних заходах, акціях, хочуть та можуть пра­цю­вати не гірше, ніж інші. Але робо­то­давці не дуже то хочуть від­давати робочі місця інвалі­дам, тож ми спільними зусил­лями по­винні допомагати таким лю­дям повноцінно реалізо­ву­ва­ти свої можливості», – сказав Гри­горій Михайлович. Він також відзначив, що у районних органі­зацій інвалідів є чимало проб­лем, включно з тією, що інколи складно знайти керівника орга­нізації, який працюватиме на громадських засадах (приклад – Любешів). Великою фінан­со­вою проблемою є і будівництво бази відпочинку для інвалідів в ур. Гряда, для якої є відведена земельна ділянка. Разом з тим говорилося на конференції і про впровадження деяких методів оздоровлення (харчування спе­ці­альними кашами, застосу­ван­ня спецподушок).

17-річним досвідом роботи голови організації інвалідів ді­лився з присутніми Степан Ко­ролюк, Почесний голова район­ної організації інвалідів.

Сергій Пархонюк, виступа­ючи перед присутніми, визнав, що влада іноді менше з певних об’єктивних причин фінансує організацію, але ніколи не від­мовляється від допомоги у ви­рі­шенні проблем інвалідів. Так, щороку з районного бюджету виділяються кошти на гемо­ді­аліз, вчасно виплачуються дер­­жавою всі виплати, приз­начені цій категорії громадян та інше. Разом з тим Сергій Сте­панович попросив надати районній вла­ді інформацію про результати анке­тування, аби ма­ти змогу долучитися до вирі­шення проб­лем інвалідів.

На тому, що державні уста­нови вчасно здійснюють вип­лати інвалідам, наголосив і Во­лодимир Голя­динець, разом з тим зазна­чив­ши, що місцеві підприємці, уста­нови різних форм влас­ності та організації часто на­дають мате­ріальну допомогу інвалідам до свят. Сто­совно будівництва ба­­зи відпочинку, то, як зазна­чив Во­лодимир Васильович, тут пот­рібно концентрувати спі­­ль­ні зу­силля, залучаючи, в біль­шос­ті, спонсорські кошти та по­же­рт­ви.

З деякими змінами у тру­довому законодавстві та від­по­відним призначенням пенсій­них виплат ознайомив присут­ніх Віктор Гірич, нача­льник упра­вління Пенсійного фонду України в Шацькому районі. Про пос­луги, що надаються інвалі­дам Шацьким районним цен­тром зайнятості, розповіла Га­лина Левчук, заступник нача­ль­ни­ка установи.

Користуючись нагодою, чле­ни районної організації мали змо­гу озвучити кілька проб­ле­м­них питань, вирішити які само­тужки вони не в змозі. Ціка­ви­лися присутні забезпе­чен­ням тюнерами пільгових кате­горій населення (деякі інваліди, так і не дочекавшись тюнерів циф­рового телебачення, уже прид­бали їх за власні кошти); по­рядком отримання гумані­тар­них автомобілів інвалідами; видачею посвідчень головам пер­винних осередків інвалідів. Наостанок Григорій Ощепков повідомив, що в області най­ближчим часом почне функці­онувати благодійний фонд під­тримки інвалідів «Дар Велеса», що зробить можливим нада­вати фінансову допомогу на лі­кування неповносправних гро­ма­­дя­н. Осередки фонду плану­ється створити і в кожному ра­йоні, де інваліди отримува­тимуть фінансову допо­мо­гу для лікування на місцях, а також дасть можливість більше залу­чати до бла­годійності місцеве населення.

Віта ШЕПЕЛЯ.