Головна Наради, сесії Як податкова реформа впливатиме на формування місцевих бюджетів

Як податкова реформа впливатиме на формування місцевих бюджетів

2644

23 січня за участю Сергія Віннічука, голови Шацької районної ради, та заступника начальника Ковельської об’єднаної по­дат­кової інспекції Світлани Сулім відбулася нарада з головами селищ­ної та сільських рад району.

Єдине питання, про яке інформувала Світлана Володимирівна, стосувалося змін у податковому законодавстві та їх вплив на фор­мування місцевих бюджетів. Відтепер, за словами Світлани Сулім, сільські та селищні ради самі будуть планувати свої доходи та фор­мувати бюджети, спираючись на нормативну законодавчу ба­зу, яка є на сьогодні. Вона також ознайомила з основними видами податків, які будуть сплачуватися до місцевих бюджетів: тран­спорт­ний податок, акцизний податок, податок на нерухоме майно. Транспортний податок сплачують фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3 000 см3. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль. Обчислення цього по­датку буде здійснювати податкова інспекція (Шацьке відділення),  рі­шення буде надсилатися до 1 липня усім платникам цього виду податку. Платник буде платити сам, починаючи з місяця, в якому ви­никло право власності на такий об’єкт. Юридичні особи та­кож бу­дуть платити такий податок, подавши декларацію про до­ходи. Пільг на сплату цього виду податку немає.

Ще однією складовою наповнення місцевих бюджетів буде ак­циз­ний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Ставка податку становить 5% від вар­тості реалізованих товарів. Платниками податку є суб’єкти гос­по­дарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію під­акциз­них товарів. До акцизних товарів належать: бензин, дизпаливо, газ, тютюн, алкоголь та пиво (щодо пива, то, можливо, будуть певні зміни). З рішенням, затвердженим на сесії про ставки податку, пот­­­рібно ознайомити платників податків, які здійснюють торгівлю на відповідній території. Податок сплачується по місцю здійснення тор­гівлі. Разом з тим з 1 липня 2015 року вводяться касові апарати для платників єдиного податку, окрім тих, хто здійснює торгівлю на ринку. Тобто касові апарати повинні бути в кожному об’єкті госпо­дар­чої діяльності.

Оподатковуватимуться суми пенсій (включаючи сумі їх індек­сації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення (у 2015 році сума, що перевищує, становить 3 654,0 грн.).

Третій вагомий вид податку, що буде наповнювати місцеві бюд­жети, є податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю). Плата за землю є обов’яз­ко­­вим платежем у складі податку на майно. Ставка земельного по­датку на земельні ділянки встановлюється у розмірі, не більше 3% від її нормативно-грошової оцінки, для земель постійного ко­рис­тування – не більше 12%. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової або не­житлової нерухомості.

Об’єкти житлової нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. До об’єктів нежитлової нерухомості належать готельні, офісні, торговельні центри, гаражі, промислові будівлі та склади; будівлі для публічних виступів, господарські (присадибні) будівлі. При на­ра­хуванні податку на нерухоме майно законодавці передбачили зменшення бази оподаткування для об’єктів житлової нерухомості: а) для квартири незалежно від їх кількості – на 60 м2; б) для жит­лового будинку незалежно від їх кількості – на 120 м2; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі од­ночасного перебування у власності платника податку квартири (квартир) та житлового будинку (будинків), у тому числі їх часток) – на 180 м3.

Не є об’єктами оподаткування також об’єкти житлової та нежит­ло­вої нерухомості, які перебувають у власності органів дер­жавної влади, органів місцевого самоврядування, а також орга­нізацій, ст­во­рених ними в установленому порядку, що повністю утримую­ться за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджетів і є неприбутковими (їх спільній власності); бу­дівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки, житлова не­рухомість, непридатна для проживання, в тому числі й аварійна, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної рад, об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, поз­бав­леним батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються оди­нокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; об’єкти нежитлової нерухомості, які викорис­то­­вуються суб’єктами господарювання малого та середнього біз­несу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних фор­мах та на ринках; будівлі промисловості, зокрема, виробничі кор­пуси, цехи, складські примі­щен­ня промислових підприємств, будівлі, споруди сільськогос­по­дарських виробників, призначені для ви­користання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Ставки для податку об’єктів житлової та нежитлової нерухо­мості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються місцевими органами у розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування (у 2015 році – 24,36 грн. за м2).

Законодавством, як виняток, у 2015 році передбачено ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості у розмірі, що не пе­ре­вищує 1% мінімальної заробітної плати. Обчислення податку буде здійснюватися податковими органами. Світлана Сулім поп­ро­сила сільських та селищного голів були виваженими при наданні пільг певним категоріям громадян щодо сплати цього виду податку, оскільки від цього буде значною мірою залежати доходи громади.

Віта ШЕПЕЛЯ.