Головна Наради, сесії Як сплата податків впливає на наші видатки

Як сплата податків впливає на наші видатки

2943

10 грудня під головуванням голови Шацької РДА Ігоря Коро­льчука відбулась оперативна на­рада, участь в якій взяли його заступники Сергій Сидорук та Сергій Кужель, голова ра­йон­ної ради Сергій Карпук, селищ­ний та сільські голови, керів­ники установ, організацій  ра­йону, начальники відділів, уп­рав­лінь райдержадміністрації.

Про стан надання житлових субсидій населенню інфор­му­вала Антоніна Пилиповець, ке­рівник управління соціального захисту населення Шацької РДА. За її словами, субсидії на­даються у готівковій та без­го­тів­ковій формі. Готівковою фор­­­мою надаються субсидії на тверде паливо, рідке побутове паливо, пічне і на скраплений газ. Безготівкова форма суб­сидії відшкодовується органі­заціям – надавачам послуг. Про­тягом травня-грудня 2015 року було нараховано субсидій  на тверде паливо – 1 млн. 751 тис. грн., середній розмір ста­новив більше 1 300 грн. на одне домогосподарство. За­бор­гова­ності по сплаті субсидій насе­ленню немає, хоч процес приз­начення субси­дій триває, а в управлінні со­ціального за­хисту на опра­цю­ванні знахо­диться більше 300 справ. Розмір суб­сидії залежить від суми до­ходів усіх зареєст­рованих чле­нів сім’ї у домо­гос­подарстві і від кіль­кості осіб, які прожи­вають у будинку, оскільки вста­новлю­ються норми спо­жи­вання на одну особу. Для приз­начення субсидії до уп­равління соціаль­ного захисту населення потріб­но подати лише запов­нену за­яву та дек­ларацію про до­ходи. Сам про­цес призна­чення суб­сидій може дещо зат­ри­мува­тися, адже до­водиться довго чекати відпо­відей на за­пити від податкової служби та сільських рад, тому до однієї заяви деколи дово­диться по­вер­татися по декілька разів. Ос­кільки об’єм роботи у пра­ців­ників управ­ління соціального за­хисту сут­тєво збільшився, то варто було б збільшити штат працівників, тоді й опрацювання заяв можна буде робити на­багато швидше.

Олександр Бебко, началь­ник управління фінансів РДА, інформував про хід виконання бюджету району за підсумками 11 місяців 2015 року. За звітний період до зведеного бюджету надійшло власних і закріплених доходів в сумі 13 млн. 182,7 тис. грн., що на 12,35% більше до плану. Стосовно акцизного податку, то він запроваджений був лише цього року, відповідно й прорахувати його було ск­ладно. Заплановані показники надходжень від акцизу є ниж­чими, ніж планувалося. Проте, як зазначив Олександр Бебко, до кінця цього року усі бюджети сільських та селищної рад бу­дуть виконані. Стосовно ви­дат­кової частини, то найбільше видатків спрямовано на за­ро­бітну плату. Район одержав суб­венцію з державного бюд­жету на оплату пільг, субсидій населенню, допомоги малоза­без­печеним сім’ям в сумі 62 951,1 тис. грн. або 88% до приз­наченої суми. Зі слів допо­відача, заборгованість по заро­бітній платі у бюджетних уста­новах району відсутня. В нас­тупному році також дозволено проводити видатки на сільські заклади культури та дитсадки із сільських та селищного бюд­жетів. В наступному році міс­цеві бюджети матимуть ще один вид податку – на неру­хоме майно. Тож які ставки податку будуть прийняті кожною грома­дою – такі надходження і будуть мати. В цьому році з юридичних осіб отримано 140 тис. грн., з фі­зичних – 19 тис. грн. податків з нерухомого майна (нежит­лове) – 264 тис. грн.

Начальник Шацького відді­лення Ковельського ОДПІ Світ­лана Сулік повідомила, що за 11 місяців цього року по Шацькому району до бюджетів усіх рівнів надійшло 23 млн. 294 тис. грн. податків, зборів та інших обо­в’яз­кових платежів. Розрахун­кова база до державного бюд­жету виконана на 111,8% (при плані 6 млн. 813 тис. грн. на­дійшло 7 млн. 118 тис. грн.). До­датково до розрахункової бази надійшло 850,0 тис. грн., в по­рів­нянні з минулим роком над­ход­ження до держбюджету збі­ль­шилися на 2 млн. 21 тис. грн. Є такі платники податків, які стабільно працюють в районі та не залежать від сезонності – це ДП «Шацьке УДЛГ» та ТзОВ «Ша­цький молокозавод». Роз­ра­­хункова база місцевого бюд­жету виконана на 118,3%: при плані 12 млн. 242 тис. грн. фак­тично надійшло 15 млн. 676 тис. грн. (додатково надійшло 2 млн. 434 тис. грн.). В порівнянні з ми­нулим роком надходження до міс­цевих бюджетів зросли на 3 млн. 642,6 тис. грн. Також Світ­лана Володимирівна докладно проаналізувала сплату різних видів податків та надходжень, зок­рема, від сплати земельного податку, туристичного збору. Зві­тувала Світлана Сулік і про роботу, яку було проведено по­дат­ковою по декларуванню до­ходів громадян, легалізації най­маних працівників, реєстрації підприємницької діяльності фі­зичними особами, сплаті єди­ного соціального внеску. Однією з проблем, за словами голов­ного податківця району, є сп­лата податків приватним підп­риємством «Флора» з вирощу­вання лохини. Керівника неод­но­разово запрошували для роз­мови та на комісію із легалізації найманих працівників, проте це не дало ніяких результатів. Як відзначив Ігор Корольчук, в ре­зу­льтаті такої «діяльності» від підприємства бюджет району недоотримує, за приблизними під­рахунками, майже 1,5 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб. Для того, щоб район отри­мував свої кошти від діяльності «Флори», потрібно застосо­ву­вати інші законні важелі впливу.

Юрій Ярощук, заступник вій­ськового комісара – начальник відділення комплектування Ша­­цького районного війсь­ко­вого комісаріату, інформував про стан виконання завдань по осінньому призову громадян на строкову службу в Шацькому районі. Він окреслив ситуацію щодо оповіщення в розрізі се­лищ­ної, сільських рад. Загалом по району було оповіщено 57 осіб, що становить 30%. На ст­рокову військову службу піш­ли троє призовників. На рівні області наш район знову опи­нив­ся на останньому місці. Спів­доповідав про завдання із проведення осіннього призову Сергій Стаднік, завідувач сек­тору у справах молоді та спор­ту РДА.

Віта ШЕПЕЛЯ.