Головна Наради, сесії На сесії районної ради обговорили проблеми медицини та прийняли Звернення на підтримку...

На сесії районної ради обговорили проблеми медицини та прийняли Звернення на підтримку торговельної блокади

3206

28 лютого під головуванням Сергія Карпука, голови Шацької районної ради, та з участю Ва­силя Голядинця, голови Шацької райдержадміністрації, відбулося засідання чергової сесії район­ної ради. На початку традиційно розглянули депутатські запити. Депутат Ольга Дударчук втре­тє (попередні запити не дали жодного результату) озвучила гостру проблему Прип’ятської сільської ради – жахливі дороги, доведені до такого стану вели­когабаритним транспортом, що возить ліс.

– Жителі сіл Вілиця, Кро­пив­ники, Плоске у відчаї. Дороги стали причинами проблем з довезенням дітей до школи в се­ло Прип’ять, відмови пере­віз­ників від маршрутів та пос­тійної потреби в грейдеруванні та ремонті, – повідомила обра­нець громади.

Відтак депутати підтримали звернення Ольги Дударчук до служби автомобільних доріг у Волинській області з проханням встановити на дорогах обме­жен­ня руху транспортних засобів вагою більше 10 тонн.

На сесії затвердили звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік (писалося раніше в пресі. – Ред.) та внесли зміни до рі­шення районної ради «Про ра­йонний бюджет на 2017 рік». Було заслухано звіти керівників зак­ладів та структурних підроз­ділів про виконання функціо­на­льних обов’язків та фінан­сово-госпо­дарську діяльність об’єк­тів; про виконання районних програм та внесення до них змін.

Генеральний  директор ТМО Любомльського і Шацького ра­йо­­нів Володимир Дибель вкот­ре озвучив проблему відсут­ності в Шацькій лікарні медиків певних спеціальностей – моло­ді фахівці не хочуть працювати в Шацьку через відсутність житла.

– Молода сім’я лікарів має бажання приїхати до Шацька. Чоловік – хірург, дружина – пе­діатр. Це саме ті спеціаль­ності, які нам потрібні. Про­блема – відсутність житла. На даний час ми робимо ре­монт у приміщенні колишнього дитячого відділення старої лікарні, вже викинули грубки, побудували котельню. Там пла­нуємо зробити гуртожиток для медиків на 10 кімнат. На виконання робіт потрібні вели­кі гроші, – зауважив Воло­ди­мир Юрійович.

Ольга Сахарук, керуюча спра­вами районної ради, зап­ро­пону­вала розробити прог­раму за­без­печення житлом ме­дич­них працівників, що дало б мож­ли­вість залучати кошти на спів­фі­нансування не лише з ра­йон­ної казни, а й об’єднаної грома­ди і сільських рад.

Олеся Дубина, заступник го­ловного лікаря комунального закладу Центр первинної меди­ко-сані­тар­ної допомоги Любом­ль­­сько­го і Шацького районів, розповіла про зроблені у ФАПах сіл Пуле­мець, Мельники, За­тиш­шя, Са­мійличі ремонти, від­звітува­ла­ся про закуплене ме­дичне обла­днання. Наголосила також на важ­ливості повноцін­ного охоп­лення працівників ра­йону профі­лактичними медичними оглядами:

– У Шацькому районі досить високий показник онкозахво­рювань. Нещодавно трапився випадок, коли в людини, яка пра­цювала, виявили рак 4 ступеня. Медоглядів у неї не було.

На сесії було затверджено но­ві розміри плати за навчання в Шацькій дитячій музичній шко­лі: фортепіано, гітара – 105 грн., сольний спів – 90 грн., народні інструменти (акордеон, баян, бан­дура, сопілка), струн­но-сми­ч­кові – 75 грн.; ударні та духові інст­ру­менти – 60 грн.

Проголосували обранці і за новий список присяжних Шаць­кого районного суду. Надали в оренду церковній  громаді села Затишшя (для проведення бого­служінь) приміщення місцевої загальноосвітньої школи І сту­пеня. Прийняли рішення про ство­рення тимчасової контро­льної комісії районної ради з питань ефективності викорис­тання кош­тів районного бюд­жету.

Одностайним голосуванням депутати районної ради прий­няли Звернення до Верховної Ради, Президента, Кабінету Мі­ністрів щодо підтримки торго­вельної блокади ветеранами АТО в Донецькій і Луганській областях.

Розглядали на засіданні сесії й інше Звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів з ви­могою внести зміни до За­кону України «Про державний бюд­жет на 2017 рік». Ольга Сахарук пояснила присутнім суть доку­менту, зробивши акцент на то­му, що цьогоріч держава пе­рек­лала на місцеві бюджети фінан­совий тягар соціальних зобо­в’язань.

– В державному бюджеті не передбачені витрати на опла­ту комунальних послуг ме­дич­них та освітніх закладів, утри­мання адміністративно-тех­ніч­ного персоналу шкіл, фінан­сування спеціалізованих ме­ди­ч­них установ, кошти на гаран­товані Конституцією пільги що­до послуг зв’язку та компен­сацій на перевезення пільгових категорій громадян. Ці кошти потрібно передбачати в міс­цевих бюджетах. А на місцях з фінансами сутужно. Більше того, передача фінансування освітніх закладів з державного на місцеві бюджети супере­чить закону, – зауважила Ольга Петрівна.

В результаті депутати одно­голосно підтримали Звернення з вимогою внести зміни до Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік» в частині передбачення видатків на збі­ль­шення освітянської та ме­дичної субвенцій місцевим бюд­жетам, а також для забез­пе­чення перевезення пасажирів пільгових категорій населення.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.