Головна Наради, сесії Обговорили здобутки і проблеми в галузі освіти в Шацькій РДА

Обговорили здобутки і проблеми в галузі освіти в Шацькій РДА

3542

22 лютого відбулося засі­дання колегії відділу освіти, мо­лоді та спорту Шацької РДА, на якому було проаналізовано ре­зу­льтативність роботи установ і закладів освіти району у 2016 році та заплановано реалізацію завдань у сфері освіти на 2017 рік.

З доповіддю перед колегами виступив Анатолій Пех, нача­ль­ник відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА. Доповідач розпочав свій виступ з аналізу ро­боти дошкільної сфери, наго­ло­сивши, що в районі функціо­нує 9 дошкільних навчальних зак­ладів, у 23 вікових групах ви­­ховується понад 520 дітей дош­кільного віку, зокрема 39 ви­хованців охоплено підготовкою до школи. З проблем – черга в ди­тячі садки смт Шацьк, сіл Сві­тязь і Пульмо; невиконані норми харчування (на 1 дитину в день вартість харчування має  ста­новити 25-26 грн., натомість ста­­но­вить для міських ДНЗ – 13,50 грн., сільських – 11,50 грн.), неукомплектований штат пра­ців­ників у зв’язку з обмеже­ним фінансуванням та суперечнос­тями в законодавстві.

В районі функціонує 18 зага­ль­ноосвітніх навчальних закла­дів, де в 2015-2016 навчаль­ному році здобували загальну се­редню освіту 2 010 учнів. На­пов­нюваність шкіл та класів не­рів­номірна, що є перешкодою для рівного доступу усіх учнів до якісної освіти та причиною ни­зьких результатів у навчанні. Оптимізація мережі навчальних закладів, створення опорних шкіл, впровадження профіль­ного навчання сприятимуть ство­ренню конкурентного навчаль­ного середовища, – наголосив Ана­толій Анатолійович.

На даний час, зі слів допові­дача, комп’ютеризовано усі сім шкіл І-ІІІ ст. та ЗОШ І-ІІ ст. с. Смо­ляри-Світязькі, функціонує 9 ком­п’ю­терних класів. Утім, ком­п’ю­тери застарілі і потребують термінованого оновлення. Ком­п’ю­теризовано та підключено до мережі Інтернет всі  бібліотеки загальноосвітніх навчальних зак­ладів І-ІІІ ступенів. Проб­лем­ним є забезпечення ком­п’ю­те­рами шкіл І-ІІ ст.

Навчально-виховний про­цес у школах забезпечують 325 пе­да­гогічних працівників, серед яких 5 мають звання «Відмін­ник освіти України», 10 учите­лів-методистів, 46 стар­ших учи­телів. 290 педагогічних пра­цівників мають повну ви­щу освіту, 11 – базову вищу, 130 – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 76 – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії».

В районі спостерігається пе­ренасичення вчителями по­­чат­кових класів, філологіч­них дисциплін, фізичної куль­тури. Є потреба у фахівцях фі­зики, хімії, математики.

Доповідач проаналізував кожну ланку діяльності навча­льних закладів, зокрема і по­зашкільних. Не оминув тем про­­ве­дення олімпіад, роботи з обда­рованими дітьми, ме­дич­ного обслуговування уч­нів, що­­річних медоглядів, оздо­ровлення та відпочинку учнів, роботи пси­хо­логічної служби, фахівців, які працюють з ді­тьми з вадами розвитку, пра­вової освіти мо­лоді тощо.

До слова, минулого року шко­лярі району досить успіш­но на фоні області склали зов­нішнє незалежне оцінювання.

Маємо вагомі успіхи в га­лузі освіти, які дають нам сти­­мул для подолання труд­нощів та виконання нових осві­тніх зав­дань, – завершив свій вис­туп керівник освітян­ської га­лузі району.

Директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Під­манове Олена Герасимук роз­повіла про тісну співпрацю ко­лек­тиву школи з батьками уч­нів, спонсорами, благодійни­ками та керівництвом Світя­зь­кої сільської ради.

Ми об’єднали зусилля всіх зацікавлених сторін, аби створити в школі гарні умови для навчання і праці. Добу­дували приміщення навчаль­ного закладу, встановили внут­рішні санвузли. Прид­бали плазмовий телевізор, мультимедійну дошку, музич­ний центр, тематичні стен­ди і нові меблі, – розповіла Олена Миколаївна.

Вагомим є вклад у зроб­лене народного депутата Сте­пана Івахіва, Світязького сіль­ського голови Миколи Цвида, го­лови піклувальної ради Фе­дора Заяця і батьків учнів. В школі діє акція «Село – для нас, ми – для села», в рамках якої шко­лярі впоряд­ковують терито­рію населеного пункту, а також пансіонату «Ша­цькі озера» та оз­доровчого та­бору «Супут­ник». В знак вдяч­ності за гарну роботу спон­сори подарували уч­ням туристичне споряд­ження.

Завідуюча дошкільного нав­чального закладу с. Пульмо Алі­на Галух ознайомила при­сут­ніх з роботою дитсадка. В ди­тя­чому закладі зроблено не­мало – здійснено реконструкцію ко­тельні, на що виділила 12 ти­сяч гривень Пульмівська сіль­ська рада. За підтримки депу­тата Степана Івахіва і за кошти спон­сорів з Німеччини придбали кухонні витяжки в харчоблок, про­вели заміну системи опа­лення і встановили два опалю­вальні котли. Активно допома­гають дитсадку і батьки вихо­ван­ців: придбали пилосос, тю­ль, посуд, замінили унітази, встано­вили пластикові підвіконня. З того, що потрібно зробити, пер­шочерговим є необхідність підк­лючення дитсадка до мережі Ін­тернет, заміна загорожі, міжкім­натних дверей, капітальний ре­монт та утеплення приміщення.

Підбила підсумки колегії освітян Ольга Сахарук, керу­юча справами Шацької ра­йон­ної ради. В своєму виступі Оль­га Петрівна наголосила, що ни­ніш­ній навчальний рік буде нелег­ким для працівників нав­чаль­них закладів. Радує лише те, що справно виплачува­ти­меться за­робітна плата, а от вирі­шення господарських пи­тань, фінансування яких лягає на ра­йонний і місцеві бюджети, стане проблемним. Також фахі­вець районної ради вказала керівництву освіти на недопра­цю­вання: затягування зі ство­ренням у районі опорних шкіл; повноцінної роботи, відповідно до статусу, школи-гімназії смт Шацьк; невикористання дея­кими навчальними закладами коштів з обласного бюджету, пе­­редбачених на облаш­ту­ван­ня внутрішніх санвузлів; від­сут­ність підручників тощо.

Віктор Плейтух, провідний спе­ціаліст Шацької райдержад­міністрації, наголосив на тому, що не можна в майбутньому до­пускати таких кричущих по­рушень теплового режиму, які були взимку в деяких навча­ль­них закладах району. Щоб діти не навчалися в холодних класах, директори мають зав­часно аналізувати потреби па­лива і забезпечувати його дос­тавку.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.