Головна Наради, сесії На сесії Шацької селищної ради голова звітував про роботу за рік

На сесії Шацької селищної ради голова звітував про роботу за рік

3321

Більше шести годин знадо­би­лося депутатам Шацької селищ­ної ради, аби розглянути на чер­говій сесії, яку провів її голова Сергій Віннічук, тридцять пи­тань порядку денного.

Традиційно спочатку депу­тати озвучили свої депутатські звер­нення та запити. Зокрема, Світлана Гошовська зачитала звернення від жителів вулиці Волі, які просили хоча б місцями відремонтувати дорогу, по якій уже третій рік після проведення робіт із кана­лізування в дощову погоду не­можливо ні пройти, ні прої­хати. Хоча перед цим жителі вулиці за власний кошт виво­зили бі­льшу частину дороги породою із Нововолинська.

– Така ситуація – не лише по вашій вулиці, – відповів Сер­гій Віннічук. – Я знаю, в якому стані дороги після каналізу­вання. Але прошу в людей по­тер­піти ще трохи. З еколо­гічного фонду обі­цяють дати на Шацький район 20 мільйонів гривень. З них 7 мі­льйонів має йти саме на роз­ведення гілок каналізування, бо власним кош­том ми ці роботи не потяг­немо. Якщо все пройде добре, то одразу після цього бу­демо ремонтувати дороги. Це пи­тання року часу. Робити зараз ремонт доріг, а потім знову ко­пати ями і висипати глину на до­роги вважаю марною тра­тою коштів.

Зрештою, депутати та се­лищ­ний голова зійшлися на то­му, що найближчим часом най­більш проблемні місця дороги будуть засипані боєм (як це ро­били з іншими проблемними ді­лянками доріг селища), щоб хоча трохи покращити їх стан. Також про стан доріг озвучували за­пити депутати Олександр Пос­тер­нак та Людмила Єрофєєва.

Депутат Олександр Пиленко звернувся з проханням впо­ряд­ку­вати вивіз сміття в селі Положево, бо навколо населе­ного пункту починають створю­ватися стихійні сміттєзвалища, особливо в районі колишнього льонозаводу. Голова селищної ради попросив місцевих депу­татів допомогти проконтролю­вати ситуацію, аби люди виво­зили непотріб у спеціально від­ведене місце.

Віра Ковальчук озвучила про­­хання людей, аби перед Вели­кодніми святами місцевий перевізник заїжджав на нове кладовище. Чи погодиться він на таке – Сергій Віннічук не гаран­тує, оскільки минулого року вже практикували подібне, і тоді на кладовище за три дні перевізник завіз аж … двох людей. Взяли депутати до уваги звернення Люд­мили Єрофєєвої впорядку­вати територію навпроти при­мі­­щення райради та райдер­жад­міністрації, де в аварійному ста­ні знаходяться старі верби над дорогою, та й сама тери­то­рія в занедбаному стані. Своїми си­ла­ми в день довкілля дер­жавні службовці з таким об’є­мом ро­біт не впораються. За сло­вами депутата, якщо вк­ла­сти в бла­гоустрій цієї тери­торії кошти, то вона могла б бути гар­ною зоною відпочинку.

Далі Сергій Віннічук інфор­му­вав депутатів про виконання Прог­рами економічного і соціа­ль­ного розвитку селищної ради за 2016 рік. Дещо вдалося зро­бити за ті кошти, які передба­чали, на чомусь вдалося навіть заощадити, а деякі суми не вда­лося повністю освоїти з ваго­мих причин. Зокрема, в мину­лому році було про­ведено пер­шу чергу реконс­трукції ДНЗ№1 (504 тис. грн., заміна огорожі, дашків, перил), а наприкінці ми­нулого року з фонду соцеконому прийшло 1 млн. 200 тис. грн., з них на 800 тис. грн. було утеп­лено при­мі­щення дитсадка, зро­блено рин­ви та підвіконня. Далі прово­дити роботи відмовився під­ряд­ник, оскільки технологія не дозволяла проводити робо­ти взимку. Замість 420 тис. грн., які були передбачені на рекон­струкцію і складування полігону ТПВ, запланований об’єм робіт вдалося здійснити за 360 тис. грн., з яких 240 тис. грн. – кошти се­лищної ради. За рік зроблено реконструкції мереж вуличного освітлення (по смт Шацьк ву­лиці Гагаріна – 80 тис. грн., Лесі Українки – 267 тис. грн., Набе­режна – 230 тис. грн. (кошти об­ласного бюджету), село Гаївка – 87 тис. грн.). Капітальний ре­монт міського Будинку куль­тури коштував селищному бюджету 420 тис. грн. У співфінансуванні з обласним бюджетом вдалося ка­пітально відремонтувати чи­мало доріг об’єднаної громади: Шацьк-Мельники (використано 1 млн. грн., з яких майже 500 тис. грн. – кошти селищного бюд­­­­жету), 100 тис. грн. було ви­­ді­ле­но на дорогу Вілиця-Кро­пив­ники, ремонт вул. Польова обій­шовся селищному бюджету у 150 тис. грн., Ярини Смоляр – у 130 тис. грн., Стуса, Сонячна – 240 тис. грн. 523 тис. грн. ви­ко­рис­тано на облаштування тро­туарів по вул. 50 років Пере­моги. Долучалась селищна рада і до співфінансування до­бу­дови НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт Шацьк (500 тис. грн.), станції обез­за­лізнення води (12 тис. грн.). Не залишала селищна ра­да осторонь своєї уваги й нав­ча­льні заклади громади: прове­дено ремонт в дитсадку №2 смт Шацьк, туди ж придбано ліж­ка і матраци, в му­зичній школі відремонтовано східці, прид­бано музичні інстру­менти, у Ша­цьку ДЮСШ – човни. Фінансу­вали відповідно до по­даних зая­вок і КП «Будинкоупра­вління», придбано відеокамеру для наг­ляду та фіксування поруш­ників при­родоохоронного законо­давс­тва.

– Значно більше могли б зро­бити, аби в селищному бюд­жеті залишили акцизний пода­ток. Із прогнозованих 7 міль­йонів гривень ми можемо роз­ра­­хо­ву­ва­ти тільки на три. В цьо­му році із Фонду регіона­ль­ного розвитку зменшили суми фі­нан­сування на об’єднані гро­мади: на 369 громад мають дати 1,5 мільярда гривень, коли в ми­н­улому році на 159 громад да­ли 1 мільярд, – зазначив Сер­гій Він­нічук.

Стосовно проектів в рамках спів­праці «Польща-Білорусь-Україна», то з 5 поданих селищ­ною радою у першому етапі прой­шло три: придбання трьох по­жежних автомобілів; облаш­ту­вання наметового містечка в ур. Гряда; спільний із Світязькою сільрадою проект по утепленню фасаду Світязької школи та вс­тановлення теплового насоса в дитсадку №1 смт Шацьк. Радує те, що сума на реалізацію проек­тів буде збільшена вдвічі, хоч і конкуренція цього разу була до­сить великою. Результат по прое­кту з облаштування клубу в с. Прип’ять ще не відомий, бо не було відбору. Не забуває про об’єднану громаду й нардеп Сте­­­пан Івахів. Як зазначив се­лищ­ний голова, депутат обіцяв 21 вікно в заклади с. Прип’ять, 35 – с. Мельники, 3 – в с. Пехи, а також металопластикові двері, та ви­ділити 400 тис. грн. на завер­шення ремонту ДНЗ №2.

Звітувала про виконання се­лищного бюджету за 2016 рік го­ловний бухгалтер ради Надія Ду­дарчук. Доходи селищного бюджету на 2016 рік становили 17 млн. 671 тис. грн., в порів­нянні з 2015 роком вони змен­ши­лися на 6 млн. 291 тис. грн. Це пов’язано із коштами, що над­ходили від Євросоюзу на реалі­зацію проектів. До загального фонду селищного бюджету на­дійшло 13 млн. 400 тис. грн., що на 4 млн. 191 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. Виконано всі пла­нові показники від надход­жень. З власних надходжень най­­більше отримав селищний бюд­жет від акцизу – 3 млн. 129 тис. грн., що на 754 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. Від плати за землю бюджет селища отри­мав 2 млн. 459 тис. грн., що на 824 тис. грн. більше, ніж у 2015 році. Від єдиного податку на­дійшло 1 млн. 318 тис. грн., від податку на майно – 907 тис. грн., туристичного збору – 71 тис. грн. Надходження до спеціаль­ного фонду склали 4 млн. 280 тис. грн. Найбільше коштів до цього фонду спрямовувались на виконання європроектів – 3 млн. 757 тис. грн.

Видатки селищного бюджету профінансовані на 91,7%. Чи не найбільше по загальному фонду «потягнули» дошкільні навча­льні заклади – 2 млн. 952 тис. грн., органи місцевого самовря­ду­вання – 1 млн. грн., видатки на благоустрій – 1 млн. 291 тис. грн. тощо. Видатки на благоуст­рій по спеціальному фонду ста­нов­лять 3 млн. 894 тис. грн. (при­д­бання техніки по європ­роек­­тах).

Затвердивши звіт, депутат внесли зміни до селищного бюд­жету, затвердивши вільні за­лишки в сумі 2 млн. 532 тис. грн. Освітня субвенція в сумі 475 тис. грн. піде на придбання ком­п’ютерів, оснащення шкільних кабінетів НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гім­назія» смт Шацьк, на утримання шкіл та на попов­нення їх матері­ально-технічної бази. 220 тис. грн. субвенції піде на утримання БДЮТ. Вільні за­лишки бюджетних коштів розпо­ділили на оплату праці праців­ни­ків селищної ради, дитсадків, обс­луговуючого пер­соналу шкіл, працівників куль­ту­ри, БДЮТ, ДЮСШ, місцевої по­жежної охо­рони (всього – 2 млн. 52 тис. грн.). Не залишили осто­ронь й школи громади, господар­ські пи­тання яких тепер лягли на плечі селищної ради. Зокрема, 12 тис. грн. виділено на миючі та дезін­фікуючі засоби по школах, певні суми – й на інші витрати (ре­­монт обладнання, виготов­лен­ня пе­чаток, придбання две­рей та ві­кон, придбання ноут­бу­ків у школи сіл Положево та Пе­хи, акустичну систему, комп’ю­тер в школу с. Са­мійличі). Перед­ба­чено фінан­су­вання робіт із благо­устрою по селах, які приєд­налися до гро­мади, ремонт ФАПів. У змі­нах до бюджету – фінансу­вання проек­тів вулич­ного освітлення сіл При­п’ять, Мельники, Шацьк, капі­тальний ремонт доріг сіл Пехи, Самійличі, Шацьк, Мельники, опа­лення ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять, проект пі­шохідної зони в ур. Гря­да, проекти електрифікації двох жит­лових масивів (Гола Берва в Мельниках та вул. Кара­син­ська в Шацьку). Трохи більше 500 тис. грн. було запропоновано за­ли­шити нерозподіленими для спів­фінансування проектів з об­ласним бюджетом.

Далі депутати затвердили по­ло­ження про відділ фінансово-господарського забезпечення Ша­цької селищної ради, пере­дали у користування відділенню поліції мотоцикл (для дільнич­ного об’єднаної громади), затвердили програму відзначення свят на 2017 рік, підкріпивши її фінансово 70 тис. грн., затвердили прог­раму оздоровлення дітей, на яку виділили 50 тис. грн. (придбання путівок), затвердили перелік майна спільної власності селищ­ної ради, порядок розміщення зовнішньої реклами та порядок визначення розміру плати.

Докладніше інформував об­ранців громади про комплексну програму захисту населення і те­риторій від надзвичайних си­туа­цій на 2017-2020 роки Ана­толій Пінкевич, начальник район­ного сектору УДСНС. Протягом останніх 5 років в районі виникло 169 пожеж, з яких половина – на території селищної ради, на вод­них об’єктах загинуло 12 осіб. Для оперативного реагування на пожежі та надзвичайні си­туа­ції потрібно забезпечити функ­ціо­нування підрозділів по селах (в даному випадку – в с. Прип’ять). Поки що в рамках програми се­лищній раді потрібно закласти кошти на придбання паливно-мас­тильних матеріалів. Також прог­рамою на наступні роки пе­ред­бачено створення ще однієї місцевої пожежної охорони. Як зазначив Сергій Віннічук, якщо пройде європроект по прид­бан­ню трьох автомобілів по­жеж­ної охорони, чимало питань в цій сфе­рі зніметься.

Із бюджету селищної ради було виділено кошти на прид­бання дров учасникам АТО (по 1 тис. грн.), розподілено мате­ріальну допомогу між 15 заявни­ками.

Вкотре на сесію надійшли за­пити від обласного Держгеока­дастру про висловлення позиції щодо можливості надання доз­волу на розроблення докумен­тації на землі сільгоспприз­на­чення за межами населених пунк­тів (перше – в урочищі Дуга). Але на цей раз причиною відмови ста­ла документація, згід­но з якою на заявлених ді­лян­ках перед­бачено створення рекреаційної зони, тобто цільове призна­чення земельної ділянки не від­повідає схемі плануван­ня. Від­мовою іншому заявнику стало те, що землі, які просить у влас­ність, можуть бути вико­ристані для житлової забудови.

Ще одне «земельне» пи­тан­ня депутатами було пере­не­сено на розгляд іншої сесії. Сто­сувалось воно заяви приват­ного підприємця Віктора Дудар­чука, якому було надано в с. Вілиця півгектара для ведення сільгоспробіт. У заяві він, спи­раючись на законодавство, про­­сив розробити детальний план території, яка знаходиться у його власності, для розмі­щення на ній майданчика з ви­робництва деревного вугілля. Як зазначив Ярослав Крат, го­ловний спеціаліст відділу зем­ле­ко­ристування, охорони нав­ко­лишнього середовища та архі­тектурно-будівельного конт­ролю селищної ради, вироб­ництво деревного вугілля нале­жить до другого класу небез­печ­ності і, відповідно до сані­тарно-граничних норм, сані­тарна зона для таких об’єктів має по периметру становити 500 метрів, а навколо згаданої  ділянки у цю зону входять при­ватні земельні ділянки, земе­льні частки-паї та річка При­п’ять. Вона є річкою першої ве­личини, тож є загроза її заб­руднення. Також юрисконсульт селищної ради Сергій Боярчук додав, що поки по цій заяві де­путати не можуть прийняти рі­шення, оскільки справа знахо­диться в суді за позовом підп­риємця.

Чи не в самому кінці сесії де­путати розглянули перенесені з минулої сесії заяви громадян, які просили земельні ділянки для садівництва в с. Гаївка. В результаті усім заявникам було відмовлено, оскільки ще не зат­верджений генеральний план села.

Віта ШЕПЕЛЯ.