Головна Наради, сесії На сесії селищної ради знову намагалися врегулювати конфлікт між Шацьким райСТ та...

На сесії селищної ради знову намагалися врегулювати конфлікт між Шацьким райСТ та підприємцями

3014

28 січня під головуванням Сер­гія Віннічука, голови Шацької селищної ради, відбулася чер­гова сесія селищної ради, в якій взяв участь голова РДА Ігор Ко­ро­льчук. На початку сесії депу­татські запити озвучили Воло­ди­мир Кубай (про передачу цен­т­рального стадіону на баланс селищної ради з метою привести його в сучасний стан та про від­новлення вуличного ос­вітлення по вулицях 8 Бе­резня та 17 вересня); Богдан Ти­мо­шук (на­правити повторне зве­р­­нення до служби автомо­бі­льних доріг області з проханням облашту­ва­ти пішохідний перехід та вста­новити відповідні знаки по вул. Шковороди біля магазину «Діа­на», де в літній період особ­ливо насичений рух автотранс­пор­ту); Віра Ковальчук (про змі­ну порядку написання та розг­ля­ду заяв громадян на виділення земельних ділянок під житлове будівництво).

На звернення про віднов­лення вуличного освітлення Сер­гій Він­нічук відповів, що спо­чатку бу­дуть проводити роботи із вста­новлення вуличного ос­віт­лення по вулицях, де уже роз­роблені проекти, згодом бу­дуть встанов­лювати чи віднов­лю­вати освіт­лен­ня по інших ву­лицях.

Найперше депутати розгля­нули три звернення, два з яких – від Шацького райСТ з прохан­ням відмінити рішення селищної ради від 20.10.2015 року №52/17 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в смт Шацьк біля ресторану «Го­лубі озера», та надати дозвіл на розміщення тимчасових споруд на орендованій земельній ділянці біля ресторану), та одне – від підприємців, які просять надати їм в оренду ту частину земельної ділянки біля ресторану, на якій встановлені їхні торгові кон­тейнери. Майже півтори години то­чилися дискусії навколо прий­няття цих рішень, оскільки у кон­ф­лікт, який розпочався бі­льше року тому між підприємцем Со­фією Пух та Шацьким райСТ, втяг­нулися й решта підприємців – власники торгових контейне­рів, які розміщені біля ресторану «Голубі озера». Намагався пере­конати депутатів у правиль­ності своїх дій голова райСТ Пет­ро Склезь, мотивуючи тим, що сьогодні не має жодної гривні за­боргованості по орендній платі до бюджету Шацької селищної ради, а листи підприємцям із по­пе­редженням про звільнення зе­мельних ділянок від контейнерів пояснював тим, що вони від­мов­ляються укладати договори на використання своїх же кон­тейнерів. Окрім того, з початком року з цієї ж причини Петро Ск­лезь дав наказ, як стверджують підприємці, від’єднати торгові павільйони від електропоста­чання без жодного офіційного по­передження. Тож голова райСТ просив селищну раду надати доз­віл на розміщення тимча­со­вих торгових споруд на орендо­ва­ній товариством земельній ді­лянці, аби він міг укладати дого­вори із підприємцями.

Проте категорично не по­год­жую­ться на такий варіант підп­риємці, адже за всі роки скільки не вмовляли Петра Склезя від­повідно до зако­но­давства офо­­р­­мити договори су­бо­ренди, а не договір вико­рис­­тання тор­гових павіль­йонів, в якому не було пропи­сано за­хисту їхніх прав, отри­мували не­га­тивну від­повідь. Тепер люди хочуть укласти повно­цінні законні угоди, офіційно сп­лачувати за торгові місця таку ж суму, як і в райСТ, але тільки у бюджет селищної ради. За під­рахун­ками під­при­ємців, один наймен­ший торго­вий кон­тей­нер у рік спла­чував до рай­СТ від 8 тис. грн, нато­мість за усю земельну ді­лянку, на якій роз­та­шовані ре­сторан, квітко­вий магазин та торгові контейнери, райСТ спла­чує в селищну ра­ду 12 тис. грн. Тому підприємці хо­чуть, щоб їхні кошти йшли на розвиток се­ли­ща, а значить, на заклади со­ціальної сфери се­лищ­ної ради. В судові спори була втягнута й селищна рада, яка хоче роз­межувати орен­до­вану райСТ земельну ділянку, виокре­мив­ши ту, на якій роз­та­шовані МА­Фи, та залишити землю для обслу­говування ре­сторану. Пе­тру Склезю було надіслано лист із відповідною пропозицією внести зміни в до­говір оренди. Відповідь Пет­ра Склезя була категоричною: «Ні».

Також він обіцяв, що якщо селищна рада розмежує земе­льні ділянки, він буде змушений встановлювати паркан по ме­жі, чим обмежить доступ та доїзд до торгових павільйонів. І якщо ця земельна ділянка буде виставлятися селищною радою на аукціон оренди чи про­дажу (відповідно до зако­нодавства, право оренди чи про­даж надається через аук­ціон), буде першим подавати заявки на участь у них і про­понувати хорошу ціну для пе­ремоги. А стосовно угод з під­п­риємцями, то Петро Склезь наголосив, що якщо їм не подо­баються умови угоди, нехай ідуть торгувати в інші місця. На захист підприємців висту­пив депутат районної ради Андрій Лисий, розповівши, що по деяких об’єктах райСТ не укладені договори оренди з се­лищною радою, такий випадок є і по с. Самійличі. Тож у цих си­туаціях селищній раді пот­рібно добре розібратися.

Сергій Віннічук запропо­ну­вав варіант вирішення проб­леми: на наступну сесію райСТ подає клопотання дати дозвіл на надання земельної в субо­ренду, а підприємці – на розмі­щення там торгових павільйо­нів. Проте такий варіант не влаш­товує ні одну сторону, ні іншу: від такого кроку райСТ втрачає більшу половину суми від оренди, та й Петро Склезь по­відомив, що таку згоду має дати не він, а правління райСТ. А під­приємці ж хочуть прозорий договір оренди та сплачувати кошти в бюджет селищної ради, бо в по­рядність та прозорість ділових стосунків з райСТ уже не вірять. Тож поки що депутати відмовили в усіх трьох про­хан­нях.

Прийнявши рішення з цього питання, депутати швидко розг­ля­нули решту питань, оскільки більшість із них було заслухано на спільних засіданнях комісій ради.

Про виконання Програми еко­­но­мічного і соціального роз­витку Шацької селищної ради на 2016 та затвердження такої ж Програми на 2016 рік (на що передбачено 3 млн. 656 тис. грн.), про виконання Програми з фінансування робіт, пов’я­за­них з будівництвом, реконст­рук­цією, ремонтом та утриман­ням комунальних доріг селищ­ної ради у 2015 році та затвер­д­ження аналогічної на 2016-2020 роки інформував Віталій Яльницький, заступник селищ­ного голови з питань діяльності виконавчого органу. Так, остан­ньою Програмою передбачено на ремонти та утримання доріг на визначений період вико­рис­тати 1 млн. 800 тис. грн., пла­нується зробити дорогу Ша­цьк-Мельники через село (на що погоджено співфінансування з обласним бюджетом в сумі по 500 тис. грн.), ремонт вул. Шко­вороди (від центру в сторону с. Світязь), вул. Польова, Яри­ни Смоляр, Сту­са, Сонячна, вк­ласти бруківкою праву сторону тротуару по вул. 50 років Пере­моги.

Іван Коваль, начальник КП «Будинкоуправління», звіту­вав про виконання Програми ре­формування і розвитку жит­лово-комунального госпо­да­рства на 2007-2015 роки та зат­вердження такої ж на 2016-2020 роки. Однією з пропозицій депутатів можливості чи­ма­лого додаткового заробітку для комунального підприємства є взяття під свою опіку наметове містечко в ур. Гряда. Не проти такої ініціативи й сам нача­ль­ник комунальників, адже, на­лежно оформивши оренду зе­ме­льної ділянки, частину виру­чених за літній період коштів можна буде використати на бла­гоустрій селища.

Депутати також затвердили розмір податку на нерухоме ма­й­но, відмінне від земельної ділянки (0,5% – для фізичних осіб та 1,5% – для юридичних), вста­новили транспортний та ак­цизний податок з реалізації су­б’єктами господарювання роз­дрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі 5% (інфор­му­вав Сергій Боярчук, юрискон­су­льт селищної ради). Також було затверджено розмір допо­моги на поховання (500 грн.), ви­ділено по 1 тис. грн. громад­сь­ким організаціям селища та допомогу жителям селищної ради відповідно до звернень.

Наприкінці сесії депутатами було схвалено Угоду про співп­рацю Шацької селищної ради із Шацькою районною радою, а та­кож Договір про спільну парт­нерську діяльність, укладеного між міською гміною Влодава (По­льща) та Шацькою селищ­ною радою, угоди про співп­ра­цю між гміною Ханна (По­ль­ща) та Шацької селищною ра­дою, в результаті яких буде мож­ли­ві­сть брати участь у ба­га­тьох євро­пейський проектах. Тож Сергій Він­нічук попросив депутатів акти­в­но включитися у цей про­цес та подавати свої про­позиції із нап­рямками напи­сання проектів.

Віта ШЕПЕЛЯ.