Головна Наради, сесії На сесії Шацької районної ради обговорили актуальні проблеми району

На сесії Шацької районної ради обговорили актуальні проблеми району

2891

22 липня під голову­ванням Сергія Віннічука, голови Ша­цької районної ради, відбу­лася позачергова сесія ра­йонної ради, в якій також взяв участь Олександр Кусько, го­лова Шацької РДА. За сло­вами Сергія Віннічука, скли­кання позачергової сесії зу­мов­лене необхідністю тер­мі­но­вого затвердження ра­йон­ної Програми матеріально-тех­нічного забезпечення вій­сь­кових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, у яких проходять слу­ж­бу жителі Шацького району, а відповідно і внесення змін до бюджету району. Так, на сесії обласної ради було ви­ділено 3 млн. грн. субвенції, які розподілені між усіма ра­йонами Волині на фінан­су­вання таких же програм. Зго­дом буде повідомлено, на що будуть витрачені 70 тис. грн. субвенції, які район отри­мав від області (закупівлю броне­жилетів, військової фор­ми чи медикаментів – відпо­відно до потреб військових частин).

Також район отримав 295 тис. грн. субвенції на прид­бан­­ня та встановлення кот­лів у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Світязь, та 31 тис. грн. – на залуження ґрунтів.

Після розгляду двох питань, що виносились на сесію, де­пу­тати звернулися до керів­ни­ків району із чималою кількістю запитань та звернень про ви­рішення проблем. Володимир Сухецький запитав, чи буде до 1 вересня у Прип’ятській сіль­ській раді автобус, що здійснює підвезення дітей до школи, адже попередній транспорт був пере­даний на потреби військових. Відповідь на це питання дав го­лова РДА: «Угода про передачу автобусів з відділів освіти на потреби армії була укладена на рівні міністерств. І до цього нам усім потрібно поставитися із розумінням. Автобус із При­п’я­т­ської сільської ради був взя­­тий тому, що він найбільш від­повідав потребам війсь­кових. Якщо автобуса не буде до 1 вересня, то варіанти заміни йому уже розглядалися район­ною владою (при потребі буде залучений автобус із відділу культури).

Звернення підприємців с. Світязь, що здійснюють торгів­лю на сільському ринку, зачи­тав депутат Володимир Шум. Люди обу­рені стихійною тор­гів­лею над дорогою по вул. Жов­тнева та на пляжі озера. Вони впевнені, що там торгують без належно оформлених дозвіль­них доку­ментів, не сплачу­ю­ть­ся відпо­відні податки, тому просять про­­вести перевірки цих тор­гових точок. Підтримав звер­нення і депутат Микола Шевчук, зазначивши, що така несанк­ціонована торгівля є і в ур. Гря­да, селах Мельники та Гаївка, смт Шацьк. Він також обурений ситуацією в ур. Гряда, де нагромаджується авто­тран­спорт на дорозі, відсут­ні ту­алети біля пляжів озер. За його словами, потрібно зас­тосувати практику мину­лого року, коли від­почивальники за­лишали авто­мобілі на авто­стоянці, а проїзд дозволявся лише спец­тран­спорту.

Як повідомив Сергій Він­ні­чук, кілька днів тому службами та районною владою були про­ведені перевірки з легалізації робочих місць (в них взяли участь представники міліції та податкової), результати яких були направлені у відповідні інстанції. Перевіркою було за­фік­совано чимало порушень за­коно­давства. Тепер справа – за контролюючими органами, адже саме в їхній компе­тенції, а також селищної і сіль­ських рад, законно організувати тор­гів­лю. Та чи будуть застосовані від­повід­ни­ми службами та орга­нами міс­цевого самовря­ду­ван­ня до торговців належні засоби впливу, чи буде все організо­вано відповідно до законо­дав­ства – інше питання. Що ж сто­сується встановлення поб­лизу пляжів туалетів, то лише цього року вперше підприєм­цями у співпраці з ШНПП було вста­нов­лено 10 біотуалетів на пляжі в Куточку рибалки с. Сві­тязь, ще 4 цього тижня вста­новлять на пляжі ур. Ляпове (с. Мель­ники). Незабаром черга дійде і до ур. Гряда. Обслуго­вуються біотуалети за кошти підприєм­ців. Долучаються фі­нан­сово підприємці і до впо­ряд­кування пляжу в Куточку ри­бал­ки, куди уже завезено до 100 КА­МАЗів піску. До речі, питання про те, де тепер жителям селища та району купувати пісок, також піднімав Володимир Шум.

У відповідь на пропозицію Ми­коли Шевчука поставити шлагбаум при в’їзді в ур. Гряда Олександр Кусько сказав, що людям, які приїжджатимуть на від­починок і будуть ставити авто­­транспорт на стоянку, пот­рібно запропонувати відповідне обслу­го­вування – доставку ва­ліз до баз. Та й хто буде нести відпо­відальність за пошкод­жен­ня до­рогих іномарок, які знахо­ди­ти­муться на автостоянках (якщо таке станеться), також неві­до­мо, бо орендар авто­стоян­ки не га­рантує охо­рону та безпеку. Тож поки що цього року усе залишиться так, як є, тим більше, що суттєвих проблем з паркуванням обабіч дороги немає.

Від автора. Через день після проведення сесії з головою ра­йонної ради Сергієм Віннічу­ком довелося проїхатися  до пляжу в Ку­точку рибалки, де були вста­­новлені біотуалети, виси­пано піском чималу площу пля­жу. Раніше там було суцільне болото. Ту­алети розташовані на значній відстані від водного плеса, то­му екологічної загрози, думаю, не буде. Та й запаху всередині туалетів немає, адже їх належ­но прибирають та обслу­гову­ють. Черг до них у бу­д­ні немає, хоч у вихідні дні, коли людей у кілька разів більше, все-таки доводиться людям трохи пос­тояти. Проте, зва­жа­ючи, що у минулі роки там уза­галі вби­ралень не було, це вже вида­­єть­ся неабияким прогре­сом.

Відвідали й піщаний кар’єр, звідки жителі району, сіль­ські та селищна ради, установи  бе­руть пісок для власних та гро­мадських потреб. Проте звід­ти постійно вивозиться пісок підприємцями, які реалізовують його людям. Від такої діяльності із Карасинської гори лишилася лише назва, і тепер їй більше пасує найменування Карасин­ська яма. То хто ж повинен від­слідковувати, хто, коли і як вивозить пісок із кар’єру для реалізації і чия це компетенція? Крайнього знайти важко.

Звісно, що найлегше в усьо­му сьогодні звинуватити тепе­рішню вла­ду: що немає туалетів на пля­жах, що стоять авто­мобілі на узбіччях доріг в ур. Гряда, що не вивозять сміття, що не в ту вулицю спрямували каналізу­ван­ня, що незаконно розміщені торгові точки, що масово виво­зиться пісок з кар’єру… А чим же сьогодні зай­­маються служ­би, безпо­се­ре­днім обов’язком яких і є реагувати на порушення законодавства? Що роблять селищна та сількі ради, міліція, податкова інспе­к­ція, екологічна служба?

Віта ШЕПЕЛЯ.