Головна Наради, сесії На сесії Світязької сільської ради основні питання – земельні

На сесії Світязької сільської ради основні питання – земельні

2610

6 листопада під головуван­ням Миколи Цвида, Світязького сільського голови, відбулася остан­ня сесія шостого скликан­ня Світязької сільської ради. Основні питання, які розгля­да­лися депутатами, стосувалися, звісно ж, землі. На цю сесію,  заяви на виділення земельних ді­лянок під індивідуальне житло­ве будівництво писали жителі сільської ради і учас­ники АТО. Проте депутати пос­та­ли між не­легкою дилемою: кому ж з бійців надати перевагу, адже бували випадки, коли на одну земельну ділянку претен­ду­вали по двоє чи троє учас­ників АТО, жителів сільської ра­ди. З цієї ж причини депутати, попри вмовляння сі­ль­ського го­лови, відмовили у на­данні земе­льної ділянки Віктору Луткову, учаснику АТО, котрий вже де­кіль­ка років живе у не­пристосо­ваному до життя літ­ньо­му ва­гончику, натомість на­да­ли пере­вагу іншому бійцю. Зва­жаючи на таку ситуацію, сіль­ський голова пообіцяв, що надалі перед но­вообраними депу­та­тами буде клопотати про те, аби для уча­с­ників АТО Світя­зької сільської ради була роз­роб­лена містобу­дівна доку­мен­­тація на окрему вулицю, що дасть можливість забезпе­чити їх земельними ділянками. Зага­лом депута­та­ми було виді­лено 8 земельних ділянок для уча­сників АТО, та ще із чотирма рішеннями депу­татів не по­годився Микола Цвид, тож пи­тання по цих земе­льних ділян­ках будуть розгля­датися пов­торно. Також було виділено земельні ділянки для однієї сім’ї переселенців та дитині, поз­бавленій батьківського піклу­вання.

В декількох жителів села Підманове виникла проблема із наданням земельних ділянок для ведення особистого се­лян­ського господарства, оскі­ль­ки 20 га землі, на яких зна­ходилися їхні городи, було роз­дано під житлове будівництво. Тож тепер люди скаржаться, що не мають землі для городу. Натомість Микола Цвид пообі­цяв, що проблема буде вирі­ше­на, адже земель сільсько­гос­по­дарського призначення у сі­льської ради вистачає.

Потрохи починає зрушу­ва­тися з місця питання повер­нен­ня у комунальну власність при­ш­кільного інтернату, яке було передано прикордонній службі та де було облаштовано кімна­ту для утримання емігрантів. Микола Цвид поінформував де­путатів про те, що днями на­дій­шов лист із адміністрації При­­кордонної служби України та Фонду Держмайна про те, що вони не проти повернути при­міщення у комунальну вла­с­ність сільської ради, але кім­нати все ж залишаться на їхньо­му балансі, бо відремонтовані були за європейські кошти. Є про­цедура повернення примі­щен­­ня, яку має розпочати сіль­ська рада. Планується, що це при­міщення буде з часом відре­мо­н­товано для відкриття до­дат­­кових груп дитячого садка.

За словами Миколи Цвида, в цьому році за кошти Світязь­кої сільської ради було відре­мон­товано частину дороги по вул. Набережна (500 тис. грн.), відрізок дороги біля сільського Будинку культури (у співфінан­суванні з обласним бюджетом, частка сільської ради стано­вила 80 тис. грн.); цього року на придбання музичної апара­ту­ри для сільського Будинку культури було виділено 50 тис. грн., за кошти бюджету розвитку буде зроблено вуличне освітлення по вул. Молодіжна, вже є проек­ти на вулиці Лугова та Прио­зерна, на погодженні знахо­дить­ся проект на електро­пос­тачання по вул. Солов’їна, про­вулку Радянському (кошторис­на вартість – 440 тис. грн.).

Віта ШЕПЕЛЯ.