Головна Наради, сесії На прес-конференції – про реалізований європроект та плани на майбутню співпрацю

На прес-конференції – про реалізований європроект та плани на майбутню співпрацю

2842

5 листопада в Шацькому ра­йон­ному центрі зайнятості від­булася прес-конференція для місцевих та регіональних ЗМІ по проекту «Покращення безпеки ко­ристувачів транспортної ме­режі прикордонних територій По­льщі-Білорусі-України», який фі­нансується за рахунок кош­тів Європейського Союзу у рам­­ках Програми транскор­дон­ного співробітництва «Польща-Бі­ло­русь-Україна 2007-2013». У за­ході взяли участь координатор проекту, заступник голови Ша­ць­кої РДА Сергій Ку­жель, го­ло­ва Шацької районної ради Сер­гій Віннічук, депутат район­ної ради Сергій Пархонюк, в.о. Ша­ць­кого селищного голови Ми­кола Боярчук, заступник го­лови селищної ради Віталій Яль­ни­цький, юрист Ша­цької се­лищної ради Сергій Бояр­чук, голова КП «Будин­коуп­рав­ління» Іван Ко­валь, на­ча­льник Шацької до­рож­ньої ді­ль­ниці Лю­бомль­ського АВ­ТО­ДО­РУ Воло­димир Федчишин, за­ві­дувач сек­тору  з питань ін­фор­мацій­ної діяль­ності та кому­нікацій з громад­ськістю апа­рату РДА Олена Гуж.

Як зазначив Сергій Пар­хо­нюк, на початку реалізації прое­к­ту в районі було чимало скеп­ти­ків, котрі мало вірили, що єв­ропроект вдасться реалізувати в нашому регіоні. Проте тепер маємо реальні результати – днями КП «Будинкоуправління» почало отримувати останній транш дорожньої техніки, яка до­поможе комунальникам ут­ри­мувати дороги в кращому стані. Основна мета проекту – вирішити проблему низького рівня безпеки дорожнього руху у Влодавському повіті та Ша­ць­кому районі, а також недос­тат­ньої транспортної доступ­ності цих областей. За словами Сергія Степановича, для того, щоб сформулювати пропозиції проекту, був проведений аналіз поточного стану справ на тери­торії, охопленої проектом.

Докладніше про реалізацію проекту розповів його коор­ди­на­тор у Шацькому районі Сер­гій Кужель. Партнером проекту з польської сторони є управ­лін­ня повітових доріг м. Вло­дава (ди­рек­тор Вєслава  Кадров), з ук­раїнської сторони – Шацька се­лищна рада. Сукупні витрати по проекту становлять 807 тис. 455 євро, з яких спільні органи управління зобов’язуються на­дати фінансування в розмірі, мак­симально приближеному до 726 тис. 700 євро, що стано­вить 90% від загальних сукуп­них витрат по проекту. Кошто­рисна вартість проекту для парт­нера, тобто для селищної ради, складає 407 тис. 691 євро, з яких 366 тис. 922 євро – це технічна допомога Євросоюзу, та 40 тис. 769 євро – власні кош­ти селищної ради. На даний час Шацька селищна рада от­ри­мала 78 тис. 817 євро. Для того, щоб сформулювати про­по­зиції проекту, був прове­де­ний аналіз стану доріг, охоп­ле­них проектом. Станом на 1 січ­ня 2011 року довжина доріг Вло­давського повіту стано­вила 375 км, доріг із твердим пок­риттям – 280 км, що стано­вило 84%. Приблизно 80% доріг повіту з твердим пок­риттям знаходилося у по­га­ному та не­за­довільному стані, потребу­ва­ли реконст­рукції та регене­рації поверхні. В цей же період в Шацькому районі стан інфра­структури до­ріг був значно гір­шим, у порів­нянні з польською стороною. З 217 км доріг 183 км – з твердим покриттям, з яких 34 км доріг відносяться до 3 категорії, 131 км – до доріг 4 ка­тегорії та 17 км – до 5 категорії. Участь у проекті та придбання техніки (про те, що вже отри­мала се­лищна рада, ми писали у мину­лому номері газети) дасть мож­ливість покращити транс­портну доступність прикордон­них територій для інвесторів, покращити умови для ведення бізнесу та збільшити турис­тичну привабливість регіону, під­вищити рівень життя на­се­лення. В рамках реалізації проекту передбачено не лише придбання техніки для Шацької селищної ради, а й встанов­лення на неї та активації GPS-навігаторів, консультації сто­совно аналізу проекту та без­пеки дорожнього руху, органі­за­ція семінарів для учасників проекту, прес-конференцій для місцевих та регіональних ЗМІ, створення спільної інтерак­тив­ної карти, що міститиме ме­режу доріг Влодавського повіту та Шацького району.

В рамках проекту передба­чено ще один вид послуги – аналіз безпеки дорожнього руху в Шацькому районі, що вк­лю­чатиме моніторинг стану доріг та їхні перспективи в ре­монті, наявність дорожніх зна­ків, кількість ДТП та їх причини. Це дасть можливість в май­бут­ньому брати участь в ін­ших європроектах, які стосу­ва­ти­му­ться ремонту та ут­ри­мання доріг. Разом з тим Сергій Пар­хонюк зазначив, що всі за­ходи по проекту мають завер­ши­тися до 15 листопада цього ро­ку та висловив слова вдяч­но­с­ті усім, хто займався про­ве­­ден­ням тендерів, зокрема  го­­лові тендерного комітету Ві­та­лію Яльницькому, зас­тупнику Шацького селищного голови. В свою чергу, Віталій Ва­сильович наголосив, що найб­лижчим ча­сом селищна рада ще очікує на поставку чер­гової дорожньої тех­ніки – при­чіпного грейдера та піскосоле­роз­кидача. Техніка буде вве­дена в експлуатацію після над­ход­ження грантових коштів з Єв­росоюзу.

Іван Коваль висловив задо­во­лення тим, що придбана тех­ніка – багатофункціональна та вкрай необхідна для обслуго­ву­вання доріг комунальної влас­ності, адже та техніка, яку сьо­годні використовують в Ша­цьку – застаріла та зношена. Нова ж техніка дасть можли­вість більш оперативно реагу­вати комунальникам на погодні умови, підтримувати дороги та узбіччя в належному стані.

Голова районної ради Сергій Віннічук озвучив учасникам се­мінару пропозицію від гміни Ханна Влодавського повіту що­до будівництва доріг на тери­торії Шацького району. Співфінан­су­вати будівництво та реконст­рук­цію доріг обіцяють із Фонду регіонального розвитку, в який було подано декілька пропо­зи­цій (дороги Залісся-Адамчуки, Кошари-Пулемець, Шацьк-Ві­ли­ця).

Наостанок Сергій Пархонюк висловив сподівання, що ра­йон і надалі буде продовжувати брати участь у європроектах у партнерстві з польською сто­роною, які дуже зацікавлені у співпраці саме з прикордон­ними регіонами та стимулюють нас до цього. Але у такій співп­раці мають бути зацікавлені не лише в районі, а й в області. Досвід із написання проектів у Шацької селищної ради уже є, та й проблем, які можна ус­пішно вирішувати у співпраці з європейськими партнерами, та­кож вистачає. Це, зокрема, й будівництво доріг, велоси­педних доріжок, екологічні проб­леми (утилізація та вивезення сміття), вирішення проблем в га­лузі культури та освіти. На зовсім інший рівень зв’язків вий­шов би район, коли був би по­будований  автоперехід «Адам­­чуки-Збереже», але для реа­лізації цього задуму ук­раїнцям потрібно чимало пос­таратися. Проте вдалий поча­ток маємо, досвід роботи у єв­роп­роектах та­кож є, було б лише бажання втілювати усе в життя.

Віта ШЕПЕЛЯ.