Головна Наради, сесії На сесіях селищної ради триває земельна епопея

На сесіях селищної ради триває земельна епопея

2738

5 листопада під головуван­ням Миколи Боярчука, в. о. Ша­цького селищного голови, з участю голови Шацької РДА Олександра Куська та голови районної ради Сергія Віннічука відбулася сесія селищної ради. На початку Віталій Яльницький, заступник селищного голови, доповів про готовність підпри­ємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий пе­ріод, майже стовідсотковий запас палива у ДНЗ, ФАПі та закладах культури. Бюджетом селищної ради передбачено кошти на очищення доріг та тротуарів від снігу, проплату послуг Любомльського авто­дору з грейдерування вулиць. На даний час розроблено про­ект фонарного освітлення вул. 50 років Перемоги, що в Шацьку (від бару «Заїжджий двір» до кінця селища), в процесі роз­робки – такий же проект по вул. Незалежності (від церкви до по­чатку вул. Нова). Щодо міжна­род­ного проекту, за яким се­лищна рада повинна була отри­мати 7 одиниць комуна­льної тех­ніки, то з ним виникли певні проблеми. Двома отриманими одиницями транспорту селищ­на рада ще не має права корис­туватися, а решта не надходить.

Іван Коваль, директор КП «Бу­динкоуправління», відзна­чив, що селищній раді було б де­шевше використовувати вла­с­ну техніку для очищення доріг від снігу, ніж платити за послуги Любомльському автодору. Під­при­ємство придбало навіть спе­ціальну лопату. Проте засто­су­вати її не може, оскільки ста­рі трактори потребують ремонту, тобто фінансових вкладень.

Ко­му­нальне підприємство кош­­­тів на це не має, при тому, що за 9 місяців сплатило майже 470 тис. грн. податків. Проб­ле­мою номер один для Шацька Іван Федорович назвав полігон твердих побутових відходів, тер­мін дії якого, відповідно до вис­новків експертів, закін­чи­ться в травні наступного року. Пот­рібно робити реконструкцію старого або починати будів­ниц­тво нового полігону. Інакше – еко­логічна катастрофа.

– Полігон служив би нам дов­ше, якби жителі не возили туди хаотично відходи. Ніде в світі не практикується безп­лат­не вивезення сміття. За на­дані пос­луги потрібно платити. Найближчим часом КП «Будин­коуп­равління» розпочне реалі­за­цію нового проекту, за яким жи­телі селищної ради купува­ти­муть у магазинах спеціальні мішки для сміття (вони вже є на складі; їхня місткість 60 літрів, вар­тіс­ть до 6 грн.) і, в міру їх наповнення, вис­тавляти­муть на дорогу. Тран­­с­порт підприємства без­коштовно ви­возитиме мішки з від­ходами на полігон, – відз­на­чив дирек­тор КП «Будинкоуп­рав­ління».

Після виступу Надії Ду­дар­чук, бухгалтера селищної ради, яка інформувала депутатів про зміни в рішенні селищної ради «Про селищний бюджет на 2014 рік», не стримався депутат Сер­гій Демедюк. З його слів, за останні 6 років із селищного бюд­жету ні копійки не було виділено на охорону пам’яток істо­рії й культури Шацька. У червні місяці закінчився термін дії охоронного договору щодо урочища Сад, де археологи відкрили літописне місто Рай – резиденцію волинського князя Володимира Васильковича. Ні­чийне урочище знову може опинитися під загрозою прих­ва­ти­зації з боку ласих на при­вабливий шмат землі можно­владців. Плачевна картина і з виявленим археологами на території КП «Будинкоупра­в­ління» середньовічним могиль­ни­ком. Через те, що не виді­ля­ються кошти, впродовж трива­лого часу неможливо встано­ви­ти його межі і зробити охо­ронним об’єктом. Зі слів депу­тата, створюється враження, що завдання культури в селищі зводиться до примітивного час­тування ветеранів. До слова, жодного разу не збиралася комі­сія селищної ради з питань ку­льтури і не виносилися на роз­гляд депутатів проблемні пи­тання охо­ронної спадщини.

Далі на сесії почалася тради­ційна кількагодинна, з надмір­ни­ми емоціями, сльозами, вза­єм­ними звинуваченнями, зе­ме­ль­на епопея. Знову тріум­фу­вали владні персони (Анатолій Оксентюк, начальник Шацького РВ УМВС, Віктор Челак, началь­ник Шацького відділення Лю­бом­­льської МДПІ), на догоду яким по кілька разів перего­ло­совувалися і таки приймалися потрібні рішення. Схвильо­вани­ми голосами вкотре озвучу­ва­ли свою проблему четверо жи­те­лів с. Гаївка, яким на попе­редніх сесіях не давали добро на будівництво будиночків для відпочинку на землях біля влас­них квартир. Тоді як неміс­цеві без проблем отримують такий дозвіл і зводять дачі на тери­торії санаторію. Емоційний вис­туп Ольги Гайової зіграв на руку мешканцям Гаївки, і депу­тати таки проголосували за розробку проекту землеустрою щодо від­ведення чотирьох земельних ділянок.

Не обійшлося на сесії і без сліз жінки, змученої багато­ра­зовими відмовами у виділенні земельної ділянки під будів­ниц­тво. Їй, доведеній мало не до від­чаю, депутати таки запропо­нували кілька ділянок на вибір, у виділенні яких перед тим відмовили кільком заявникам.

Отець Богдан Іващук, насто­ятель греко-католицької цер­ковної громади села Положево і смт Шацьк, знову пішов із сесії ні з чим. Священик вкотре не отримав підтримки депутат­сь­кої більшості в питанні виділен­ня в районному центрі ділянки під будівництво храму УГКЦ. Соромно було за деяких обран­ців, які не приховували зневаж­ливого ставлення до присутніх на сесії двох священ­нослу­жи­телів, відкрито ігнору­ва­ли їхнє питання  і зумисне за­тя­гу­вали його вирішення. Депу­тати Олек­сандр Омелянюк та Вале­рій Сиротюк, на знак проте­сту про­ти неповаги до святих отців, на­віть покидали зал засі­дань. Микола Боярчук оголошу­вав перерву, аби переконати дея­ких незворушних депутатів змі­нити свою думку; ставав на за­хист священиків і Олександр Кусько, голова Шацької РДА. Утім, питання про виділення ділянки під храм знову провалилося.

Депутати дали згоду на виді­лення коштів (по 1 000 грн.) для придбання дров учасникам АТО із Шацька: Олегу Миселюку, Володимиру Балюку, Віталію Бонку.

Наостанок виступив Олек­сандр Кусько з суттєвими пора­дами для обранців громади щодо покращення ефективності їхньої роботи. Щоб не зобов’язувати людей самим шукати вільні ділянки під будівництво житла, селищній раді давно пора про­вести інвентаризацію земель. Також слід створити програму по ремонту доріг селищної ради, аби жителі бачили перспективу і споглядали відповідний резу­льтат. Зі слів Олександра Сер­гійо­вича, не видно ніяких змін у благоустрої селища. Освіт­лен­ня вулиць, облаштування в це­н­трі селища скверика з дитячим майданчиком, встановлення ла­­вочок, смітників, пристой­ного гр­омадського туалету – все це не є великою проблемою. І буде менш затратним, якщо до спра­ви благоустрою Шацька долу­чаться місцеві підприємці. На майбутнє також слід подбати про недопущення хаотичної тор­гівлі в центрі селища, зокре­ма біля супермаркету «Наш край». Депутати прийняли звер­нення до голови Волин­ської ОДА Володимира Гунчика щодо проблемного питання електри­фікації нового житлового мікро­району Шацька і горе-підряд­ника, що відмовляється вико­ну­вати умови договору.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.