Головна Наради, сесії Перша сесія Шацької селищної об’єднаної територіальної громади

Перша сесія Шацької селищної об’єднаної територіальної громади

3321

День 15 квітня 2016 року ввій­шов в історію новоствореної Ша­цької селищної об’єднаної те­ри­торіальної громади як дата про­ведення першого сесійного засі­дання на чолі з новообраним го­ло­вою та з участю нових обран­ців громади. Урочистою миттю стало оприлюднення результа­тів виборів 27 березня 2016 року Тетяною Сокол, головою Шаць­кої селищної виборчої комісії, та офіційне визнання повноважень Шацького селищного голови та депутатів Шацької селищної ра­ди восьмого скликання. Тетяна Сокол привітала Сергія Вінніч­у­ка, за якого віддали свої голо­си 2 028 виборців, з обранням на посаду голови об’єднаної гро­мади, та вручила посвід­чен­ня 26 депутатам.

Юрисконсульт селищної ради Сергій Боярчук висвітлив пунк­ти порядку денного про тимча­совий регламент Шацької се­лищної ради восьмого скликан­ня та про підтвердження рангу посадової особи місцевого са­мо­врядування. Селищний го­ло­ва Сергій Віннічук повідомив про припинення повноважень депутатів, селищного, сільсь­ких голів та секретарів Шаць­кої селищної, Прип’ятської та Са­­мійличівської сільських рад та набуття повноважень Шаць­кою селищною об’єднаною те­ри­торіальною громадою.

Далі на сесії була обрана лі­чи­льна комісія у складі Світ­ла­ни Гошовської, Миколи Мариго­ди та Володимира Марковича для проведення таємного голосу­ван­­ня з обрання секретаря се­лищ­ної ради. Кандидатуру на цю по­саду запропонував Сергій Він­нічук – нею стала Людмила Цевух. За Людмилу Степанівну віддали свої голоси 26 депу­татів.

На засіданні було утворено постійні комісії, затверджено їх склад та обрано голів. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяль­ності та етики, лісового госпо­дарства, регуляторної політики в сфері господарської діяль­нос­ті: Наталія Литвинюк (голова ко­місії), Світлана Гошовська, Люд­мила Єрофєєва, Іван Кущик, Во­лодимир Маркович, Анатолій Пех; постійна комісія з питань економічної політики, фінансу­вання, планування бюджету, кому­нального майна та власності: Богдан Тимошук (голова комісії), Іван Коваль, Микола Маригода, Василь Печук, Тетяна Сіжук, Те­тяна Терета; постійна комісія з питань містобудування, архі­тек­тури, благоустрою, земле­ко­­ристування, природокорис­ту­вання та охорони довкілля: Віктор Мелюх (голова комісії), Сергій Дударчук, Віра Коваль­чук, Олександр Кропивник, Вік­тор Пех, Олександр Пиленко, Олександр Постернак; постійна комісія з питань медицини, осві­ти, науки, молодіжної політики, спорту, оздоровлення, соціаль­но­го захисту та з питань куль­тури, туризму, формування зв’я­з­ків з громадськістю: Валентина Стаднік (голова комісії), Федір Гірич, Жанна Демчук, Юрій Ду­дарчук, Надія Музичук, Леонід Цюп’ях. 

Обов’язки старост сільських рад депутати одностайно пок­лали на Івана Гінчука (Прип’ят­ська сільська рада) та Олек­сандра Куська (Самійличівська сільська рада). Окрім старост, при сільських радах залиша­ть­ся працювати землевпо­ряд­ни­ки і бухгалтери. Обранці громади затвердили кількісний склад ви­конавчого комітету селищної ра­ди – 15 чоловік. Хто ввійде в виконком, буде вирішуватися на наступному пленарному за­сіданні сесії селищної ради.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.