Головна Наради, сесії Перші робочі місця для молоді

Перші робочі місця для молоді

3189

Усі, хто закінчує навчальні заклади – середні, спеціальні чи вищі, прагнуть працевла­шту­ватися. Особливою проблемою це є для молодих людей, ви­пускників навчальних закладів, котрі не мають належного дос­віду роботи і якого так часто ви­магають працедавці. Що робити в такій ситуації?

Саме ця проблема – забез­печення молоді першим робо­чим місцем – обговорювалась на засіданні круглого столу, що від­бувся у Шацькому район­ному центрі зайнятості. Участь у цьому взяли Людмила Єро­фєєва, заступник голови Шаць­кої районної ради, Олена Гуж, за­відувач сектору інфор­мацій­ної діяльності та комунікацій з громадськістю РДА, Лариса Демакова, головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, Наталія Нові­кова, головний спеціаліст ШРЦСССДМ, Наталія Кислюк, ме­то­дист районного методич­ного кабінету відділу освіти РДА. Галина Левчук, заступник директора – начальник відділу надання соціальних послуг Ша­цького районного центру зай­нятості, ознайомила присутніх з деякими статтями нового За­кону України «Про зайнятість населення», ухваленого Вер­хов­ною Радою у серпні 2012 року, які стимулюють молодь до пошуку роботи, а праце­дав­ців – офіційно працевлаш­то­вувати та створювати для ви­пускників навчальних закла­дів перші робочі місця. Закон пе­ред­бачає низку нововведень та пільг, які повинні забез­пе­чити створення нових робочих місць і покращення умов для вже існуючих, зокрема, для створення першого робочого місця для молоді. Так, робо­то­давцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, яким надано статус безробіт­ного та мають професію, визна­чену переліком у ч. 1 статті 14 цього Закону, а також громадян пільгових чи соціально-незахи­щених категорій (молодь, жінки, що мають дітей віком до 6 років, інваліди, особи передпен­сійно­го віку, діти-сироти, випускники ВНЗ, середніх та професійно-технічних навчальних закла­дів) щомісяця компенсуються фак­тичні витрати у розмірі єдиного внеску на загально­обо­в’язкове державне соціальне страхування. Але поки що, як повідомила Галина Богданівна, порядок виплати цього внеску ще не затверджено. Безро­біт­ним, які виявили бажання зай­матися підприємницькою дія­ль­ністю, виплачується одно­ра­зова допомога по безробіттю для організації такої діяльності. Статтею 28 нового Закону пе­редбачено також державну під­тримку молодих працівників, за­­­лучених до роботи в селах та селищах: молодому праців­нику, який уклав трудову угоду на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розта­шо­вані у сільській місцевості, на­дається житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Дер­жавного бюджету України. У разі, якщо молодий працівник пропрацює в такому населе­ному пункті не менше десяти років, житло передається йому у власність.

Студенти вищих та учні про­фесійно-технічних навчальних закладів мають право прохо­дити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобу­вається освіта, на підприєм­с­твах, в установах та органі­за­ціях незалежно від форм влас­ності, виду діяльності та гос­подарювання. Запис про про­ход­ження стажування робото­давець вносить до трудової книжки. Також Галина Левчук зазначила, що влаштуватися на перше робоче місце можна протягом 6 місяців після закін­чення навчання в закладах (раніше – протягом року).

Позитивні зрушення у сти­мулюванні працевлаштування молодих педагогів у сільській місцевості відзначила і Наталія Кислюк. За її словами, укла­дання тристоронніх угод про те, що випускники ВНЗ мають відпрацювати 3 роки, сприяють зниженню плинності молодих спеціалістів: за останні 5 років з 29 спеціалістів, які прийшли працювати у сільські школи ра­йону, звільнилося лише двоє. Окрім того, молодим спеціаліс­там-педагогам також виплачу­ється одноразова матеріальна допомога в розмірі 5 мінімаль­них заробітних плат (відповід­но до Постанови КМУ від 26 вересня 2006 року №1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким кате­горіям випускників вищих нав­чальних закладів»).

Тож із прийняттям нового Закону можна сподіватися на те, що у працевлаштуванні мо­лоді та людей пільгових ка­тегорій будуть зацікавлені не тільки самі шукачі роботи, а й роботодавці.

Віта ШЕПЕЛЯ.