Головна Наради, сесії Про відкриття авто­пе­ре­ходу в Адамчуках пред­ставники Шацька та Волині говорили у Влодаві

Про відкриття авто­пе­ре­ходу в Адамчуках пред­ставники Шацька та Волині говорили у Влодаві

3919

Майже двадцять років на Во­лині і Шацькому районі зокрема говорять про будівництво но­вого переходу «Адамчуки-Збе­реже». Активно підтримують цю ініціативу й у Польщі. На­дій­ним партнером у лобіюванні цього питання на державному рівні у Польщі є Влодавський повіт, з яким у Шацького району за ці роки налагодились тісні зв’язки у співпраці з написання та реалізації європроектів.

25 березня у місті Влодава (Польща) відбулася міжнародна конференція, в якій взяли участь депутати різних рівнів По­­льщі, ке­рівники органів міс­цевого само­врядування, пре­дс­тавники митної та прикор­донної служб сусідньої країни. З української сторони участь у конференції взя­ли Сергій Карпук, голова Шацької районної ради, Сергій Віннічук, голова Шацької селищної ради, Ніна Ви­рович, директор Ша­цького місь­кого Бу­динку культури, а та­кож Петро Нестерук, депутат Луцької мі­ської ради, підприємець, котрий розвиває туристичний бізнес на території Світязької сільської ради.

Почесний консул України в Хелмі Станіслав Адам’як на кон­ференції наголосив, що пот­ребу в відкритті авто­пе­ре­ходу «Адам­чуки-Збереже» мають обидві сторони – як поляки, так і українці. Бо це – покращення зв’язків у різ­номанітних сферах між Влодав­ським повітом і Ша­цьким райо­ном, розвиток ту­ризму та збіль­шен­­ня кількості від­почивальників в обох регіонах, додаткові робочі місця на фоні збільшення безро­біття у по­ляків. «Звичайно, міс­цева вла­да не зможе самотужки ви­рі­шити питання будівництва пе­реходу. Потрібне рішення спі­льне», – наголосив консул. Свої аргументи про необхідність від­к­риття автопе­реходу, який спо­лучатиме Влодав­ський повіт та Шацький район, озвучили на конференції Анджей Романчук, староста Влодавського повіту, та мер міста Влодава Вєслав Му­шинські.

Представники польського Сей­му, зокрема Ярослав Са­шай­ко, говорили про те, що іні­ціатива будівництва автопере­ходу має йти від обох прикор­дон­них регі­онів, в цьому по­винні бути заці­кавлені керівники двох держав, митні та прикор­донні служби Украї­ни та Польщі. Так, саме вони ма­ють надати вагомі підтвер­дження готов­ності будувати автоперехід та прийняти відповідне політичне рішення. Цього чекають поляки від України. В свою чергу, по­ляки готові розмістити усю інф­растру­ктуру на своїй стороні, го­тові вони фінансувати й це бу­дівництво, оскільки з війною на сході Україна не може виді­лити необхідну суму. Від ук­раїн­ців же потрібно прийняти рі­шення в політичній площині та до місця будівництва переходу зро­бити дорогу.

За останні роки значно збі­ль­шилася кількість перетинів кор­дону з обох сторін, зросли і еко­номічні показники в галузі тор­гівлі двох прикордонних ре­гіонів. Бу­дівництво автопе­ре­ходу потягне за собою роз­бу­дову додаткової інфраструк­тури як на одній, так і на другій стороні Західного Бугу, роз­ви­ток туризму, оскільки для по­ля­ків дуже цікавими є Шацькі озе­ра, їх первозданність та ма­льов­ничість. З розвитком ту­риз­му в район прийдуть додат­кові інвес­тиції, відбудеться пок­ращення співпраці в галузі ку­льтури, еконо­міки, освіти, у сфері підприєм­ництва, будуть створені додат­кові робочі міс­ця. Ще однією вагомою при­чиною для відкриття автопе­реходу є кошти, які отримува­тимуть місцеві та державний бюджет від його діяльності.

Говорили і про більш гло­ба­льні речі у співпраці з розбу­дови пун­ктів пропуску. Поль­ський кор­дон є центральним пунктом, який спо­лучає Єв­ропу та Україну. І якщо Євро­союз найближчим часом пла­нує запроваджувати безвізо­вий режим з Україною, мають подбати і про збільшення кіль­кості автопереходів на україн­сько-польському кордоні. Від­повідно відкриються можли­вості для пос­тачання українсь­кого продук­ту на ринки Європи, залучати­муться додаткові ін­вестиції в різ­ні галузі. Ще один акцент на кон­ференції робили на необхідності завершення до­будови міжна­род­ної траси Хелм-Ковель-Луцьк, в чому та­кож потрібно зацікавити владу Волинської області.

На конференції виступив та­­кож Сергій Карпук, подяку­вав­ши полякам за підтримку у війні проти російського агре­сора. Він переконаний, що ст­во­рення авто­пе­реходу роз­ван­та­жить пункт пропуску «Яго­­дин-Дорогуськ», збі­ль­шить потік туристів до Ша­­ць­кого району, притягне інвес­ти­ції, допоможе економічному та інфраструктурному розвит­ку прилеглих до кордону сіл ра­йону. Але, знову-таки, не в ком­петенції місцевої влади вирі­шувати такі питання, потрібне сприяння керівництва області та Кабміну.

Петро Нестерук, представ­ник народного депутата Ук­раїни Андрія Немировського, до­мо­вився із де­путатом Сей­му Ярос­лавом Са­шайко про іні­ціювання створення міжпарла­мент­ської контактної групи, яка буде спільно з групою депутатів по­льського Сейму пра­цювати над реалізацією планів з будів­ництва переходу «Адамчу­ки-Збереже».

– Польща чекає конкретних пропозицій від України в цьому напрямку. Коли реалізується проект – в регіон потягнеться турист та польські інвес­тори. Від цього Шацький район та його населення лише виг­рають, – наголосив Петро Нес­терук.

– Будемо ініціювати перед урядом України, Президентом, щоб інфраструктуру робити на польській стороні, а не на українській. Якщо це вдасться, то будівництво переходу змо­же розпочатись раніше, ніж заплановано, – зазначив Сергій Віннічук.

Аби зробити реальністю дов­гоочікуване будівництво, про яке говориться давно, на місці його майбутнього розта­шування кож­ного літа проводя­ться Євро­пейські Дні добросу­сідства. З року в рік на місці його про­ве­дення фіксується збі­льшення кількості перетинів. Про те, що відкриття переходу буде взає­мовигідним не лише на місце­вому рівні обох дер­жав, а й на загальнодер­жав­ному, сумніва­тись не доводи­ться. І над реа­лі­зацією планів пот­рібно працю­вати також спі­льно.

Віта ШЕПЕЛЯ.