Головна Наради, сесії Проблемні земельні питання Світязької сільської ради – на стадії вирішення

Проблемні земельні питання Світязької сільської ради – на стадії вирішення

3473

На черговій оперативній на­раді, яка відбулася 13 лютого під головуванням Василя Голя­дин­ця, голови Шацької РДА, розгля­далося три питання.

Про стан надання земельних ділянок на території Світязької сільської ради з інформацією Го­ловного управління Держге­о­ка­дастру у Волинській області ви­с­тупив Віталій Юрчук, нача­ль­ник Держгеокадастру в Шаць­кому районі. У Головне управ­лін­ня Держгеокадастру у Волин­сь­кій області протягом 2016 року декілька разів надходили заяви від жителів сіл Світязької сіль­ської ради про дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів для ведення особистого селянсь­кого господарства (по 22 заяви, 26 заяв та 20 заяв). Було від­мо­в­лено в задоволенні158 заяв­никам, в тому числі 76 місцевим та 82 іногороднім громадянам. 76 заяв надійшли до управління Держгеокадастру поштою в одній бандеролі та були заре­єстровані в системі електронного доку­мен­тообігу. Враховуючи те, що до заяв були додані графічні матеріали, які визначали місця розташування земельних діля­нок, громадянам було відмов­лено у задоволенні заяв, адже ці матеріали неможливо було іден­тифікувати. «Проте після то­го, як начальник головного упра­вління Держгеокадастру Василь Васи­ленко приїжджав на сесію Сві­тязької сільської ради, було до­сягнуто певного ком­промісу. За інформацією голови земель­ної комісії Світязької сі­льської ра­ди, минулого тижня 18 проек­тів землеустрою щодо відве­ден­ня земельних ділянок у вла­сність для ведення ОСГ грома­дянам Світязької сільської ради було направлено на зат­ве­р­джен­ня (цього тижня плану­є­ться від­пра­вити на зат­верд­жен­ня ще бі­льше 10 таких проектів). Також чекають на погодження 76 заяв місцевих, яким попе­ред­ньо було відмовлено», – по­ві­домив Віта­лій Юрчук. Також він додав, що такі конфузи ви­ник­ли тому, що жителі сіл не пос­пі­ша­ють відпо­відно до законо­давст­ва офор­мляти документацію на ті землі, якими користуються по декілька років. Відповідно у пуб­лічній ка­дастровій карті ці землі не виз­начені.

Світязький сільський голова Микола Цвид на оперативній на­раді озвучив свої причини вини­кнення такої ситуації, про яку говорилося не лише в обласних друкованих засобах масової інфо­рмації, а й на центральних те­ле­ка­налах країни. «У зв’язку з тим, що у Світязькій сільській раді так і не завершився процес розпа­ю­вання колгоспних зе­мель, зая­ви на виділення земельних ді­ля­нок за межами населених пу­нктів писали ті жителі сіл, котрі узагалі залишилися без земель сільськогосподарського призна­чен­ня. А на наші заяви, які ми постійно протягом року озвучу­вали перед керівництвом Держ­геокадастру, керівниками пра­во­охоронних структур (СБУ, про­куратура, поліція) ніхто не реа­гу­вав. Стосовно відмов, то на зу­стріч з керівництвом Держге­о­кадастру я приносив заяви лю­дей з відмовами, просив про­ко­ментувати їх. Але відповіді так і не отримав. А причини відмови були дві: неможливість іденти­фікувати картографічні матері­али, які були додані до заяв, інша причина – наші жителі не надали доказів того, що користуються ци­ми земельними наділами де­кі­лька років. Але в жодному за­ко­нодавстві немає в переліку таких причини відмови», – пові­домив Микола Васильович.

Також Світязький сільський го­лова озвучив таке: Інсти­ту­том охорони навколишнього при­родного середовища на під­ставі виданих ГУ Держгеока­дастру на­казів було виготов­лено 192 про­екти землеустрою, з них 18 пе­редано до ГУ Держге­о­када­стру на затвердження. 45 про­ек­тів зем­леустрою готові до передачі на затвердження, 129 – готові до здійснення реєстра­ції земе­льних ділянок.

В свою чергу, Василь Голя­динець попросив працівників Дер­жгеокадастру району мак­си­мально сприяти подальшим процесам із вирішення цього питання, аби надалі в сільській раді не виникали подібні си­туації.

Про забезпечення закладів освіти, медицини та культури ра­­йону паливом звітували ке­рівники цих сфер району. Так, коли заклади культури та ме­дицини більш-менш забезпечені і дровами, і торфобрикетом та вугіллям (уже укладаються уго­ди про поставку дров на нас­тупну зиму), то дещо гірша си­туація – по деяких школах ра­йону. Як зазначив начальник від­ділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА Анатолій Пех, дровами забезпечені усі школи району, гірша ситуація – із ву­гіллям та торфобрикетом, яких по деяких школах до кінця опа­лювального сезону не виста­чатиме (ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія смт Шацьк, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Пу­льмо, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитя­чий ­садок» с. Мельники, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять). Причинами ви­ник­­нення такої ситуації Ана­толій Пех назвав велику чергу на до­с­­тав­ку на заводі-вироб­никові, оскільки чимало зак­ла­дів соці­а­льної сфе­ри області та бюд­жет­ні уста­нови за минулі роки пе­рейшли з газового опа­лення на тверде па­ливо. Подібні си­туації з пос­тачанням торфоб­рикету є і в закладах Любом­льського ра­йону. Але цього тиж­ня у школи торфо­брикет потрохи завози­ти­­ме­ться. Надалі Василь Голя­динець попросив керівників установ кон­тролювати процеси постачання палива, бо коли мож­на зро­зу­мі­ти ситуацію із постачанням тор­фобрикету, то відсутність дров – аж ніяк.

Наостанок Сергій Кужель, заступник голови Шацької РДА, проінформував про подання заявки з проекту Шацькою рай­держадміністрацією на Волин­ський обласний фонд регіо­на­льного розвитку. Так, партне­рами Шацької РДА в проекті «Ви­готовлення проектно-кош­то­рисної документації для про­ведення капітальних робіт з ка­налізування населених пунктів навколо озер Світязь та Пісочне в межах ШНПП» будуть висту­пати Шацька районна рада, Ша­цька селищна рада, Світязька сільська рада, Пульмівська сіль­ська рада та ШНПП. Загалом на участь у конкурсі проектів пода­но майже 150 заявок з районів Волині. З них бу­дуть відібрані проекти, які й співфінансу­ватиму­ться з обла­с­ного бюджету. Чи пот­рапить у цей спи­сок переможців проект Шацької РДА – буде відомо пізніше.

Віта ШЕПЕЛЯ.