Головна Наради, сесії Розглянуто проект програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік

Розглянуто проект програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік

2688

22 грудня під головуванням першого заступника голови Ша­цької РДА Сергія Сидорука відбулось засідання колегії, в ро­боті якого взяли участь кура­тор Шацького району, заступ­ник начальника юридичного відділу Волинської ОДА Лілія Дробишинець, голова Шацької районної ради Сергій Карпук, селищний, сільські голови, ке­рів­ники установ і організацій району, начальники відділів, структурних підрозділів рай­держадміністрації.

На початку колегії Лариса Де­макова, керівник апарату Ша­цької РДА, зачитала зміни у складі колегії у зв’язку із кад­ро­вими змінами: виведено зі скла­ду членів колегії Анатолія Оксе­н­тюка, Сергія Віннічука; ввели секретарем колегії Ларису Де­макову, членами – Сергія Кар­пука та Петра Пантіка, началь­ника Шацького відділення по­ліції. Також Сергій Сидорук ви­конав почесну місію – вручив державні нагороди «Мати-ге­роїня» Людмилі Корнелюк, жи­тельці с. Мельники, яка на­ро­дила 5-х дітей та виховує ще трьох дітей, позбавлених ба­тьківського піклування, та Лесі Короць, жительці с. Прип’ять, матері 5-х дітей.

На розгляд членів колегії було запропоновано проект Програ­ми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік, про що інформував начальник від­ділу економічного розвитку і торгівлі РДА Юрій Положевець. Цей проект розроблено відпо­відно до Законів України, про­екту економічного і соціального розвитку Волині на 2016 рік. Са­ма ж програма складається з 8 розділів, що містять перелік ре­гіональних цільових програм, інвестиційних проектів, основні показники економічного і соціа­льного розвитку. Також визна­че­но пріоритети, напрямки еко­но­мічного і соціального розвит­ку району в 2016 році. Визна­чені засоби досягнення показ­ників програми за допомогою регуляторної та бюджетної по­літики та розвитку підприєм­ництва, формування конкурен­тоспроможного середовища. Відображено проблеми і пер­спек­тиви розвитку промис­ло­вос­ті, агропромислового роз­вит­ку, розвитку та утримання мережі доріг району, енерго­збе­реження та інноваційно-інвес­тиційну діяльність. Окремими роз­ділами подано зовнішньо-економічну діяльність, охорону навколишнього середовища, ре­гіональний розвиток. Основ­ними пріоритетами розвитку ра­йону в 2016 році мають бути: розвиток транскордонного спів­ро­бітництва, прикордонної інфра­структури, розвиток турис­тич­но-рекреаційного комплексу, сі­ль­ського господарства та сіль­ських територій, впровад­ження ресурсних та енергоощадних технологій, розвиток під­при­єм­ництва, реалізація за­хо­дів, спрямованих на покра­ще­ння стану довкілля, розвиток соці­аль­ної інфраструктури та під­вищення соціальних стан­дар­тів. Також в ОДА подано про­позиції щодо першочергового будівництва певних об’єктів району за рахунок державних коштів з фонду регіонального розвитку.

Олександр Бебко, начальник управління фінансів Шацької РДА, інформував про проект районного бюджету на 2016 рік. Поки що Держбюджет не прий­нятий, тож при його формуванні бралися цифри, які були обра­хо­вані Міністерством фінансів та подані для формування бюд­жету в 2016 році. При фор­муванні дохідної частини бра­лися показники базової дотації, яка вирахувана Міністерством фінансів – 5 млн. 460 тис. грн., ПДФО – 5 млн. 500 тис. грн., суб­венція на галузь освіти району – 23 млн. 688 тис. грн., та суб­венція на галузь медицини – 3 млн. 733 тис. грн., інші суб­венції соціального захисту, які йдуть із Державного бюджету та є поки що проектними циф­рами (будуть відомі лише після прий­няття головного фінансо­вого до­кумента на 2016 рік). У ви­дат­ковій частині перед­ба­че­но видатки на заробітну плату та енергоносії не менші, ніж на рів­ні 2015 року. Також Олександр Зіновійович інформував про фінансування деяких районних цільових програм, які будуть реалізовуватися у наступному році. Не передбачені на нас­тупний рік кошти на безкош­тов­не харчування учнів 1-4 кла­сів. Фінансування районної лікарні в наступному році буде здій­сню­ватися з обласного бюд­жету, з районного – ФАПи та амбу­ла­торії, із сільських та селищного бюджетів – дитсад­ки та сільські і міський зак­лади культури. Стосовно хар­чу­­вання пільго­вих категорій дітей у дош­кі­льних навчальних закладах, то вони звільняються від час­ткової бать­ків­ської плати за рі­шенням органів місцевого са­мов­рядування з рішенням по­дальшої компен­сації з бюджету органів місце­вого самовря­ду­вання.

Про стан виконання відді­лами та секторами апарату, стру­к­турними підрозділами рай­держадміністрації, тери­торіаль­ними підрозділами цен­тра­льних органів виконавчої влади, вико­навчими комітетами селищної і сільських рад актів законо­давства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і дору­чень голів ОДА та РДА і реагу­вання на запити й звернення народних депутатів і депутатів місцевих рад протягом 2015 року інформувала Тетяна Гін­чук, головний спеціаліст з пи­тань контролю апарату РДА.

Наприкінці колегії було за­слухано інформацію Тетяни Ва­сенько, головного лікаря ко­мунального закладу ЦПМСД Лю­бомльського і Шацького райо­нів, про стан надання первинної медичної допомоги в Шацькому районі. За її словами, в районі працює 3 амбулаторії та 23 ФАПи, які надають медико-са­нітарну допомогу 16 тис. 989 осо­бам. На даний час пра­цю­ють 6 лікарів, з них 4 сімейних, один терапевт та один педіатр, 44 особи – середнього медич­ного персоналу. Як заз­на­чила Тетяна Савівна, в остан­ній рік гостро стоїть кад­ро­ве питання, зокрема, брак лікарів-педіатрів, причина – від­сутність житла для лікарів. Доповідачка про­аналізувала кількість народ­жених у районі дітей та смер­тність людей, головні причини якої – захворювання системи кровообігу, онкологічні хвороби. Стосовно ме­дич­ного забез­печення, то воно є більш-менш нормальним, на ФАПи та амбу­латорії були за­куплені деякі медичні препа­рати, по деяких за­кладах про­ве­дено ремонтні роботи. На утримання закладів первинної медичної допомоги у цьому році використано 2 млн. 693 тис. грн.

Наприкінці колегії Сергій Си­дорук нагадав керівникам уста­нов та організацій про не­об­хідність перерахування одно­денного заробітку на рахунок районної ради ветеранів, оскі­ль­ки бойові дії в країні ще три­вають, а потреби мобілізо­ва­них та демобілізованих бійців ра­йону залишаються.

Віта ШЕПЕЛЯ.