Головна Наради, сесії На базі санаторію «Лісова пісня» відбулася на­рада

На базі санаторію «Лісова пісня» відбулася на­рада

3006

21 грудня на базі санаторію «Лісова пісня» відбулася на­рада з питань перспективи розвитку Шацького і Лю­бом­ль­сь­кого районів. Пред­ставників влади, керівників органів міс­цевого самов­ряду­вання, підрозділів райдержад­міністрацій, установ та орга­нізацій обох районів зібрав для конструк­тив­ного діалогу голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Як висловився Ігор Петрович, з метою окреслення і система­тизації всіх проблем населених пунктів при­кордонних тери­то­рій, внесення найбільш актуальних до програми розвитку Во­линської області на 2016 рік та вивчення перспективи ста­нов­лення самодостатнього регіону.

Голова Шацької районної ради Сергій Карпук під час виступу пе­рерахував проблеми озерного краю, які через брак коштів не можна вирішити самотужки: добудова ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк та с. Піща, завершення каналізування вулиць Шацька, прилеглих до озер (в рамках проекту «Збереження екосистем долини річки За­хідний Буг на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України») і початок таких же робіт у селах Світязь, Пульмо, Мельники, Гаївка; будівництво автопереходу Адамчуки-Збереже, а також хірургіч­но­го та пологового відділень Шацької районної лікарні; завершення реконструкції приміщень Шацького районного Будинку культури і старої лікарні під службове житло для медичних працівників; бу­дівництво другої черги полігону ТПВ; виділення інвестиційно-при­вабливих ділянок під розроблення кар’єрів з видобування піску, торфу, глини. Актуальними є питання про залучення інвестицій для створення сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу на базі Шацької ДЮСШ; надання Шацькому району статусу ку­рортної зони.

Конкретно з проблемами Шацької селищної ради ознайомив гос­тя з області селищний голова Сергій Віннічук. З його слів, озер­ний край як зона відпочинку стає все більш популярним серед ук­раїнців, тому важливо вже зараз подбати про раціональне вико­рис­тання унікальних природних ресурсів та їх збереження для наступних поколінь. На сьогодні розроблено проект ре­конструкції полігону ТПВ, вартість якого становить 520 тис. грн. Добудований полігон не вирішить повністю проблему скла­дування відходів, і за декілька років постане питання про будівництво нового. Наступ­ний проект (вартість 420 тис. грн.) – це рекон­струкція Шацького міського Будинку культури, завершення робіт з до­будови та ре­конст­рукції приміщення районного Будинку ку­ль­тури. Ще більш дороговартісним є проект реконструкції селищного дитсадка №1 – 1 млн. 600 тис. грн. В найближчих планах – бу­дівництво дороги, яка з’єднає смт Шацьк і с. Мельники, від­новлення вуличного освіт­лення у смт Шацьк (вул. Гагаріна і Лесі Українки) та с. Гаївка. Всі проекти, як від­значив Сергій Миколайович, є масштабними і зат­рат­ними, у їх реа­лізації – життєво важливій для району – потрібна підт­римка з обласного бюджету.

Проблему з місцевим дитсадком озвучив на нараді Світязький сільський голова Микола Цвид. Процедура повернення частини при­міщення ДНЗ, яке свого часу районна рада передала при­кор­донній службі, і здійснення його реконструкції вартуватиме чима­лих грошей, яких сільський бюджет не має. Натомість все більш гостро постає проблема влаштування у дитсадок місцевих діток. Крім того, Світязю часто дорікають за відсутність пристойної інф­ра­ст­руктури відпочинку, проте мало хто знає про проблему, яка не дозволяє останній розвиватися. Як розповів Микола Ва­си­льо­вич, центральна дорога села, яке входить у територію при­родного національного парку, проходить по межі прибережної смуги озера Світязь, відповідно на цій території заборонено здавати в оренду землю підприємцям і будувати майданчики для паркування, встановлювати туалети і сміттєзбірники. Сільська рада просить пос­прияти її домовленостям із службою автомобільних доріг Волинської області щодо передачі цієї дороги на баланс сільської ради.

Активно вели діалог із обласним головою начальник управління фінансів Шацької РДА Олександр Бебко, Самійличівський сільський голова Олександр Кусько, Ростанський сільський голова Мирос­лава Кликоцюк, начальник Шацького КП «Будинкоуправління» Іван Коваль, заступник директора ПП «Зендер-Україна» Василь Редько. Зі слів начальника управління фінансів, гостро постає питання бю­д­жету 2016 року, проектом якого не передбачені кошти на харчу­вання дітей у дошкільних навчальних закладах, учнів початкових шкіл та фінансування малокомплектних шкіл (у Шацькому районі їх дві).

– В минулому році наш район отримав 5 млн. 600 грн. базової дотації з державного бюджету, цьогоріч – 5 млн. 400 тис. грн. Ці кошти пішли винятково на виплату заробітної плати. Тож про який розвиток території можна говорити при такому фі­нан­суванні? – зазначив Олександр Зіновійович.

Олександр Кусько порушив болючу тему виживання сіл району, які не мають на своїй території озер та АЗС, відповідно в сільський бюджет не надходять кошти у вигляді податків. Ще одна проблема таких населених пунктів – безробіття. Через декілька років, зі слів Олександра Сергійовича, сільські жителі можуть залишитися не тільки без засобів для існування, а й без пенсії.

Ігор Палиця, відповідаючи на запитання, зазначив, що ситуацію може покращити інвестор, який платитиме в сільську казну податок за оренду землі. А на інвестиційно-привабливих ділянках можна вирощувати ягоди лохини, в ставках – розводити рибу. Прибуток же мають отримувати винятково інвестор та сільські громади.

Іван Коваль просив допомогти комунальному підприємству з прид­банням сміттєвоза та асенізаційної машини, адже з річним бю­джетом підприємства в 2 млн. грн. купити за 1 млн. грн. таку тех­­ніку – нереально. А потреба в комунальних послугах у рекре­а­ційному районі зростає щороку.

Проблеми Ростанської сільської ради озвучила її голова Миро­слава Кликоцюк. До місцевої школи дітей підвозить старий автобус, який часто виходить із ладу; сільські дороги і ті, які ведуть до населених пунктів ради, – у жахливому стані; приватне підп­риємство «Флора», яке вирощує лохини на орендованій землі (178 га), платить податки по мінімуму. Ігор Палиця порадив на майбутнє не надавати землю в довгострокову оренду, а у випадку з ПП «Флора» пообіцяв юридичне сприяння в питанні переукладення до­говору з несумлінними платниками податків.

Як в обласній раді чинять перешкоди повноцінній діяльності єди­ного в Україні підприємства з видобування сапропелю, роз­та­шованого в Шацькому районі біля озера Прибич (с. Смоляри-Сві­тязькі), поінформував при­сутніх заступник дирек­тора ПП «Зен­дер-Україна» Василь Редько. Бюрократичні пере­пони приз­вели до того, що під­при­єм­ство, через не­ба­жання обла­с­них депутатів при­йняти не­об­хідне рішення, про­тягом 6 місяців простоює.

– Тема залучення інвес­то­рів – на вустах у всіх пред­с­тав­ників влади: місцевих, ра­йонних, обласних. Проте коли він уже працює, що є справжнім подвигом у нашій корумповано-бюрократичній країні, його чомусь усіма способами нама­гаються зжити, – не стриму­вав емоцій Василь Редько.

Сусіди любомльчани корот­ко охарактеризували соціаль­но-економічний розвиток свого району. Виступили голова ра­йонної ради Микола Сушик, місь­кий голова Роман Ющук, сіль­ські голови. Скаржилися, що вже понад рік район не має го­ло­ви районної держадмініс­трації і заступників, від чого в великій мірі втрачає громада і гальмується реальна робота. Кош­ти на розвиток мають такі багаті сільські ради, як Рівнен­ська, на території якої розташо­вана митниця і 9 АЗС, що спла­чують акцизний податок за реа­лі­зоване пальне. Загалом же проблеми такі ж, як у Шаць­кому районі, пов’язані з поліго­ном ТПВ, очисними спорудами, відсутністю пристойних умов для занять фізкультурою і спор­том, безробіттям – місцеві зму­шені їздити в Польщу на ро­боту і займатися контрабан­дою.

Відповідаючи на запитання і даючи настанови, Ігор Палиця спершу звернувся до шачан:

– Я розповім, як ми почи­нали з нуля розбудовувати гірсь­колижний курорт Буко­вель на, здавалося, Богом за­бутій землі. Хоч мали власні ва­ріанти розвитку комплексу, проте довірилися міжнародній компанії, яка спланувала все до найменших дрібниць: зони від­по­чинку, готелі, ресторани, дороги, світло, кана­лізацію. Бідні безробітні селя­ни продавали інвесторам зем­лю за великі гроші, і тепер вони мільйонери. Буковель же за літній період від­починку заро­бив лише на 30% менше, ніж за зимовий. Міс­це­вість Шаць­кого району – не менш уніка­льна: соснові ліси, десятки озер, чис­те повітря. Ка­жете, пога­но, що немає промис­ловості? Та не потрібна вона тут. Має­те боротися за ту­ристів і зро­бити все для того, щоб вони хотіли до вас їхати не лише в літ­ній період, а й у зи­мовий. А ми вам у цьому допо­можемо.

На вирішення всіх інших про­б­лем прикордонних районів, як заз­начив Ігор Петрович, потріб­ні немалі кошти. Бюджет роз­витку Во­лин­ської області буде сформований до кінця січня 2016 року, фінан­су­вання з нього отримають ті проекти, які пот­ребують першо­чер­гової реа­лі­за­ції. Зі слів очільника області, похвально, що в розвиток тери­торій Шацького і Любомльсь­кого районів залу­чаю­ться кошти Євросоюзу. Потрібно поглиблю­вати співпрацю з По­льщею і осо­бли­вий акцент робити на європейські гранти. На кожен та­кий грант обласна рада га­рантує 10% співфінансування. Крім того, Ігор Па­лиця анон­су­вав створення на добровіль­них за­садах кон­су­льта­тивної ра­ди, фахівці якої допома­гати­муть міс­це­вим радам робити правильні кроки  в зовнішньо-інвестиційній дія­льності і навіть пи­сати програми.

– Сьогодні все залежить від вас, маємо стати однією ко­ман­дою і так же спільно, злаго­джено почати діяти. Ваше першо­чер­гове завдання – ство­рити карти районів, на яких визначити інвес­ти­ційно-при­ваб­ливі території, вказати дефіцит бюджету, випи­сати кожну проблему сільських рад і їх фінансову вартість. А тоді будемо разом думати, як їх ви­рішувати, а також змінювати деякі важливі речі, які не дають нам працювати, – підсумував нараду голова Волинської обла­с­ної ради.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.