Головна Наради, сесії Службове, а не соціальне житло

Службове, а не соціальне житло

3004

В минулому номері «Шаць­кого краю» у матеріалі про сесію районної ради «Для молодих працівників охорони здоров’я облаштовують соціальне жит­ло» закралася певна юридична неточність. На пленарному за­сіданні районної ради йшлося про облаштування для медиків району службового житла, а не соціального. Щоб прояснити ситуацію у юридичних аспек­тах цих двох термінів – «Соці­альне житло» та «Службове житло» ми звернулися до ра­йонного управління юстиції та безпосередньо до його нача­ль­ника Володимира Оксентюка.

– Службове житло – це жит­ло, що надається в користу­вання працівникам підпри­ємств, установ і організацій, які у зв’яз­ку з характером їх трудо­вих відносин мають прожи­ва­ти за місцем роботи або поб­лизу ньо­го. Житлове примі­щен­ня вклю­чається до числа служ­бових рішенням виконав­чого органу відповідної ради за кло­потанням адміністрації під­при­ємства, уста­нови, органі­за­ції. Згідно з чинним законо­дав­ст­вом визначено, що при­мі­щення в будинках держав­ного і гро­мадського житлового фонду вва­жаються службо­ви­ми з мо­менту винесення рішен­ня ви­конавчим органом район­ної, мі­ської, районної в місті ради про включення їх до числа служ­бових. До числа служ­бо­вих мо­же бути включено тіль­ки вільне житлове приміщення. Під служ­бові житлові примі­щення виді­ляються, як правило, окремі ква­­р­­тири, розташовані, пере­ва­ж­­но, на першому по­вер­сі. Облік службових житлових при­міщень у всіх будинках, не­за­лежно від їх належності, здій­снюється у виконавчому орга­ні відповідної ради, яка прий­няла рішення про включення цьо­го приміщення до числа слу­ж­бових.

Соціальним є житло, що пе­ребуває у спеціальному жит­ло­вому фонді соціального приз­начення та безоплатно на­да­ється громадянам України, які потребують соціального за­хисту. Надається соціальне жит­ло на підставі договору най­му на певний строк. Соці­аль­не житло не підлягає ні приватизації, ні продажу, ні відчуженню в будь-який інший спосіб. Соціальне житло неможливо також пере­дати у заставу. Отже, грома­дя­ни, яким надано соціальне житло, мають право лише на тим­часове користування ним згідно з договором найму, що укладається між наймачем соціа­льного житла і відпо­від­ним орга­ном місцевого само­вря­ду­ван­ня. До житлового фон­ду соці­ального призна­чення належать також соціальні гур­тожитки, тобто тимчасове жит­­ло, яке надається громадянам на час їх перебування на соці­альному квартирному облі­ку. Забезпечення громадян соці­альними гуртожитками відбу­ва­ється за умови, що таке житло є єдиним місцем їх про­жи­ван­ня. І проживати у соці­альному гурто­житку вони мають право до отри­мання повноцінного со­ціального житла (квартири або одноква­ртирного житлового будинку).

Віта ШЕПЕЛЯ.