Головна Наради, сесії Відбулася чергова сесія Шацької селищної ради

Відбулася чергова сесія Шацької селищної ради

2385

30 січня під головуванням Миколи Боярчука, в.о. Шацького селищного голови, відбулася чергова сесія селищної ради, в роботі якої взяв участь голова Шацької районної ради Сергій Віннічук.

Тривала сесія більше 5 годин, оскільки питання, що вино­си­лися на розгляд, потребували детального та прискіпливого обговорення. Одне з них – про затвердження селищного бюд­жету на 2015 рік, про що інфор­мувала Надія Дударчук, голов­ний бухгалтер селищної ради. За її словами, в грудні минулого року були прийняті деякі зако­нодавчі акти, що вплинуть на формування усіх місцевих бюд­жетів. Не надходитиме до се­лищного бюджету такий вид податку, як податок з доходів фізичних осіб, відмінено збір за провадження торговельної ді­яль­ності, натомість введено транспортний та акцизний по­датки, податок на нерухоме майно. Загальний обсяг доходів селищного бюджету планується в сумі 5 млн. 273,7 тис. грн., в тому числі субвенцій з район­ного бюджету на утримання дитячих садків – 2 млн. 344,7 тис. грн., на утримання установ культури – 175 тис. 780 грн. Від сплати земельного податку планується отримати 1 млн. 350 тис. грн., акцизного податку з продажу бензину – 300 тис. грн., дизпалива – 150 тис. грн., єди­ного податку – 380 тис. грн., надходження з продажу землі – 200 тис. грн. Стосовно видатків, то з суми на утримання дит­садків на заробітну плату пе­редбачено 1 млн. 380 тис. грн., видатки на придбання продуктів харчування (рішенням селищної ради встановлено батьківську плату в розмірі 70%) – 200 тис. грн. На утримання органів упра­вління передбачено 972 тис. грн.; 30 тис. грн. зарезервовано для надання допомоги учасни­кам війни на сході; 180 тис. грн. передбачено на землеустрій (розробка різноманітної доку­ментації); на утримання доріг – 300 тис. грн. (поточні ремонти, грейдерування); благоустрій – 700 тис. грн., з яких 600 тис. – для КП «Будинкоуправління».

До Сергія Віннічука звер­нувся депутат Сергій Чумак, озвучивши рішення постійної комісії селищної ради з місто­будування, архітектури, благо­устрою, інженерного господар­ства, комунального майна та власності з проханням надати у повному обсязі письмові ро­з’яс­нення та відповіді, із долу­ченням підтверджуючих доку­ментів, попередньо отримавши інформацію у ТМО Любом­ль­ського і Шацького районів, про ситуацію із наданням приміщень старої лікарні в оренду під роз­ташування аптеки та магазинів. За словами Сергія Чумака, Ша­цька селищна рада відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування» повинна бра­ти участь у вирішенні питання, що стосуються спільного упра­вління комунальним майном, а питання надання в оренду при­міщень було вирішено без думки громадськості, без розгляду на сесії селищної ради. Він також запевнив, що депутати будуть ініціювати громадське обгово­рен­ня про те, що саме має бути на місці старих приміщень лі­карні.

Сергій Віннічук запевнив, що районна рада, погоджуючи до­говори оренди приміщень, діяла відповідно до положення про надання в оренду комунального майна. Відповідальність за про­ведення конкурсу, збереження комунального майна, зокрема приміщення та матеріальних ре­сурсів, несе балансоутри­му­вач, тобто ТМО Любомльського та Шацького районів. В цьому випадку стоїть питання збере­ження приміщень, а не їх про­дажу. Стосовно відомчих квар­тир, які плануються зробити у колишньому дитячому відділен­ні, то, як зазначила Ольга Ро­манська, головний архітектор району, спочатку потрібно роз­робити проект детального плану та внести зміни до генплану про зміну цільового призначення частини землі, чого ТМО зроб­лено не було.

І знову, вп’яте, депутати не погодили надання земельної ділянки під розміщення храму Української греко-католицької церкви по вул. Грушевського, що в смт Шацьк. Священики про­сили погодити або ділянку за вказаною адресою, або запро­понувати іншу. Не допоміг навіть виступ Сергія Годлевського, помічника-консультанта на пос­тійній основі народного депу­тата України Ігоря Гузя, який до недавнього часу працював го­ловою Горохівської РДА. За по­зитивне вирішення питання про­голосувало лише 11 депу­татів, тож погляди та позиція решти принаймні дивує та вик­ликає обурення, а причини та­кого рі­шен­ня і досі залишаються незро­зумілими. Хоча деякі депу­тати мотивували тим, що ця ре­лігійна громада ще недостатньо міцна для будівництва храму.

15 жителів селища подали заяви для отримання дозволу на розробку проекту землеус­т­рою щодо відведення земельної ділянки для будівництва житло­вого будинку, серед яких – де­кілька учасників війни на сході. 18 депутатів проголо­су­вали за надання цього дозволу жительці Шацька Валентині Радчук, а для бійців, які воюють на сході, 9-10 земельних ділянок будуть заре­зер­вовані на новому кварталі (вул. Федорова).

На продовження військової тематики перед депутатами вис­тупив Ігор Шепелев, т.в.о. військового комісара міжрайон­ного Любомльського військо­вого комісаріату. За його сло­вами, з двох районів під час чет­вертої хвилі потрібно мобілі­зу­вати до 130 солдат, в тому числі до 15 офі­церів, під загальне ви­лу­чення з підприємств підлягає 4 одиниці техніки. Станом на 30 січня вручено бойових повісток по районних комісаріатах: Воло­димир-Волинський – 8%, Горо­хівський – 74%, Камінь-Кашир­ський – 15%, Ківерцівський – 57%, Ковельський – 24%, Луць­кий – 35%, Маневицький і Любе­шівський – 53%, Нововолин­ський – 9%, Рожищенський – 28%, Любомльський, Шацький, Ратнівський, Старовижівський – 4%. Зважаючи на прохання матерів, які висловлюють свої ви­моги до справедливої мобілі­зації, вручив майже всім при­сутнім на сесії депутатам-чоло­вікам повістки для проходження медичного огляду.

Зважаючи на ситуацію, яка виникла в останні роки із надан­ням земельних ділянок під бу­дів­ництво житлових будинків, депутати вкотре запропону­ва­ли проаналізувати стан забу­дови тих ділянок, які було надано на умовах суперфіціо, та попе­редити власників про вико­нан­ня умов договору (якщо протя­гом трьох років на земельній ділянці не розпочато будівниц­тво, земельну ділянку буде вилучено).

Позитивно вирішилося пи­тан­ня про роз­робку комплексної схеми розмі­щення тимчасових споруд в ме­жах населених пун­ктів Шаць­кої селищної ради, оскі­льки, як зазначив Сергій Гірич, спеціа­ліст селищної ради із зе­мельних питань, влітку проб­лема із роз­мі­щенням тимчасо­вих торгових точок, які не спла­чують в бюд­жет селищної ради жодної ко­пійки, є особливо гос­трою. Доз­віл на розміщення тим­часових торгових точок бу­де надава­ти­ся в селищній раді відповідно до поданих заяв.

Активно обговорювалися пи­тання про встановлення тран­спор­тного, акцизного податку на території Шацької селищної ра­ди, а також встановлення по­датку на нерухоме майно, від­мінне від земельного податку, про що інформував Сергій Бояр­чук, спеціаліст селищної ради з юридичних питань. У зв’язку зі змінами до Податкового кодексу України необхідно затвердити по­даток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ці питання розглядалися бюд­жет­ною комісією спільно з представниками інших комісій. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, нерезиденти, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Сергій Боярчук зачитав, які будівлі та споруди підлягають оподатку­ванню. В Законі також є перелік об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які мають пільгу при оподаткуванні. На комісії бу­ло запропоновано культові спо­руди та інші об’єкти нежит­лової нерухомості, які вико­рис­то­ву­ю­ться відповідно до приз­на­чен­ня, виключити з пе­реліку об’єк­тів оподаткування.

Стосовно оподаткування не­­житлових та житлових площ, які належать підприємцям – юри­дичним особам, пропонувалося Сергієм Чумаком не збіль­шу­вати відсоток оподаткування від­повідно до площі, а зменшу­ва­­ти, оскільки таким чином можна залучити великих інвес­то­рів для будівництва на те­риторії селищної ради великих об’єктів. В іншому випадку бу­демо мати на території ради велику кількість малих комер­ційних об’єктів, котрі будуть сплачувати мінімальні податки на нерухомість. Зрештою, після тривалих обговорень депутати дійшли згоди та встановили ставки податку, відкоригу­вав­ши пропозицію Сергія Чумака в сторону незначного збільшення.

Наостанок Микола Боярчук зачитав подання від начальника Шацького РВ УМВС Анатолія Оксентюка. В ньому повідом­лялося про факт відключення електроенергії Шацьким райСТ торгової точки Софії Пух, що знаходиться біля ресторану «Го­лубі озера». При проведенні перевірки Шацьким РВ УМВС було встановлено, що торгові точки Шацьким райСТ вста­­новлені незаконно, оскіль­ки зе­мельна ділянка Шацькою се­лищ­ною радою була надана в оренду для обслуговування рес­торану, а не для розміщення там торгових точок та надання їх в оренду, що здійснювалося без відповідної письмової згоди Шацької селищної ради. Це порушує договір оренди землі, що укладений між Шацькою селищною радою та райСТ. В листі було рекомендовано розір­вати договір довгостро­кової орен­ди в судовому порядку. Пе­ред депутатами також висту­пила Софія Пух, яка розповіла, що протягом семи років спла­чу­вала оренду за торгову точку Шацькому райСТ в розмірі 600 грн. за місяць. Окрім того, спо­живче товариство вимагає сплачувати ще й послуги за ви­ве­­зення сміття та користу­ван­ня туалетом (за рік – 730 грн.). Усі ці послуги та суми підпри­є­мець готова сплачувати в бюд­жет Шацької селищної ради, оскільки знає, що ці кошти мо­жуть піти на розвиток селища. Тож вона просить надати зем­лю в оренду безпосередньо під­приємцям, які здійснюють тор­гівлю у малих архітектурних формах біля ресторану. Депу­тати прийняли рішення розпо­чати претензійно-позовну ро­боту з райСТ, що передує судо­вому розгляду, оскільки для ро­зірвання договору оренди мають бути вагомі причини (зок­рема, на думку Сергія Чумака, надання в суборенду без пись­мо­вого погодження селищною радою).

Віта ШЕПЕЛЯ.