18 липня під головуванням Сергія Карпука, голови Шацької ра­йонної ради, та за участю го­лови Шацької райдержадмініст­рації Василя Голядинця відбулася чергова сесія районної ради.

Спершу, зачитавши порядок ден­ний, Сергій Карпук запропону­вав перенести питання про хід виконання комплексної програми розвитку галузі медицини в Лю­бомльському і Шацькому райо­нах через відсутність допові­да­ча – Генерального директора ТМО Любомльського і Шацького райо­нів Володимира Дибеля з поваж­них причин та недостатність на­даної інформації з цього питання.

Традиційно перед початком розгляду питань порядку денного депутати озвучували свої депу­татські запити та звернення. Але відведених півгодини депутатам не вистачило на те, аби заслу­хати запити та обговорити їх. Де­пу­тат Андрій Лисий озвучив два запити: перший – до Головного управління Держгео­кадастру у Волинській області щодо закон­ності виділення трьох земельних ділянок по вул. Лесі Українки, що в смт Шацьк, бо на їхньому місці мала б бути по­жежна водойма, а ширина дороги мала б стано­вити 6 метрів, а не 5,74 метра, як тепер. Така ши­рина вулиці уне­можливлює під’їзд пожежного автомобіля та іншого службового транспорту (грей­дера), а також на цій дорозі неможливо розми­ну­тися двом автомобілям. Дру­гий запит адресувався Шацькій селищній раді щодо ненадання вчасно від­повіді на депутатські запити та звер­нення.

Запит Ольги Сахарук стосу­вавс­я заміни лічильників з обме­женням потужностей в с. Мель­ники та був адресований до ПрАТ «Волиньобленерго»: «Ця проб­лема вже не нова в нашому ра­йоні. Декілька років тому енерге­тики розпочали заміну лічильни­ків з обмеженням потужності до 3 кВт в селі Світязь, згодом – в смт Шацьк, а тепер – уже в с. Ме­ль­ники. Якщо людина хоче бі­льшу потужність – має доплатити відповідно до тарифів. Більшість людей таких коштів не має. У запиті прошу повідомити, на підставі чого «Волиньоб­ле­нерго» проводять заміну лічиль­ників, бо законодавство такого не передбачає», – зазначила Ольга Петрівна.

Ніна Хомич у зверненні обурю­валася ситуацією, яка сталася приблизно два тижні тому, коли у Світязі втопився хлопець: «Коли його витягли з води, приї­хала швидка, але врятувати життя хлопцю медики не змогли. Потім прибула поліція, подиви­лися, зафіксували нещасний випадок та … теж поїхала. А тіло так і залишилось лежати на пляжі, де ходили відпочива­ль­ники, діти, аж до другої години ночі, поки не приїхали батьки. Пот­­рібно визначити, хто і що по­винен робити в таких ситуа­ціях, аби подібне дикунство не повто­рилося».

Знову ж таки свій запит Олек­сандр Наумич адресував Голов­ному управлінню Держгеока­дас­тру у Волинській області, Шаць­кій селищній раді, екологічній інс­пекції про законність виділення зе­мельних ділянок по вулиці Оче­ретній площею від 0,25 га до 0,40 га для ОСГ, на яких на даний час є лісові насад­ження, та щодо законності ви­ді­лення 15 земельних ділянок в урочищі Дуга для ведення сільського господарства та са­дівництва, які знаходяться на площі між початком житло­вого масиву та зоною корис­ту­вання ШНПП, що прилягає до озера Світязь. Як сказав Олександр Наумич, на одну особу виділено дві земельні ділянки площею по 2 га кожна для ведення ОСГ, є ділянки по 0,12 га для садівництва. Як зазначив Сергій Сидорук, в не­далекому минулому на ці зе­ме­льні ділянки дуже розра­хо­вувала Шацька селищна ра­да: там мали будувати ак­ва­парк, були вже попередні до­мовленості з інвестором. В цьому випадку можна засто­сувати наказ Держгеока­дастру щоло взаємодії уста­нови при передачі земель у власність із органами місце­вого самоврядування. Окрім того, в Шацьку селищну раду від Держгеокадастру взагалі не надходило ніяких запитів на погодження трьох земель­них ділянок. В свою чергу Люд­­мила Єрофєєва, депутат Шацької селищної ради, пові­домила, що депутатами се­лищ­ної ради не було погод­жено виділення тих земель, стосовно яких робив запит Олек­­сандр Наумич. Депутати підтримали запити та вирі­шили скерувати їх також до про­куратури.

Три депутатські запити до різних інстанцій та установ озвучив Сергій Сидорук. Пер­ший – скерований до райдер­жад­міністрації та стосувався організації маршрутних пере­везень (в с. Мельники протя­гом останніх двох літніх міся­ців не їздять маршрутки); дру­гий – адресований Волинсь­кому обласному територіаль­ному відділенню Антимонопо­льного комітету, завідувачу сек­тору національної комісії по здійсненню державного ре­гулювання у сферах енерге­тики та комунальних послуг Во­линської області та стосу­вався підключення житлових будинків на новому масиві в с. Мельники до ліній електро­мереж (люди ще у квітні зіб­рали документи на дозвіл про підключення та подали до «Во­линьобленерго», а відповіді так і не отримали); у тре­тьому йшлося про публіч­ність, гласність та прозорість діяльності органів місцевого самоврядування (це, зок­рема, стосується оприлюд­нення об­говорень, рішень сіль­ських рад на сайтах відпо­відно до Закону України «Про доступ до публічної інформа­ції»). Відповідь на останній запит дала Ольга Сахарук: сі­льським радам можна опри­люд­нювати свої рішення на дошці оголошень в сільських ра­дах, адже законом не виз­на­­чено спосіб їх оприлюднення, а розробка інтернет-сторінки для сільської ради, яка не має кош­тів на заробітну плату, річ до­роговартісна.

Наступним питанням по­ряд­ку денного був звіт про вико­нання районного бюджету за І півріччя 2017 року та внесення змін до нього. Як повідомив Олек­сандр Бебко, дохідна час­тина районного бюджету була збільшена на 1 млн. 427 тис. грн., в тому числі за рахунок пе­реданих цільових субвенцій з інших бюджетів на суму 40 тис. грн. та збільшення податку на доходи фізичних осіб, що сп­лачуються податковими аген­тами, із доходів платника по­датку у вигляді заробітної плати на суму 1 млн. 387 тис. грн. Ра­йонному бюджету передано 30 тис. грн. із селищного бюджету на проведення заходів з фі­зич­ної культури і спорту, із Світя­зького бюджету 10 тис. грн. на ремонт ФАПу в с. Підманове. Пе­ревиконання дохідної час­тини бюджету спрямовуються: 12 тис. грн. на підключення в поліклініці Шацької лікарні двох комп’ютерів до мережі Інтернет, 20 тис. грн. на підтримку гро­мадських організацій; трохи бі­льше 500 тис. грн. спрямовано на виплату заробітної плати з на­рахуваннями установам ра­йону, 784 тис. грн. передано суб­венції сільським бюджетам, які розподілені на утримання міс­цевих пожежних охорон, ут­ри­мання органів місцевого са­моврядування, дитячих садків. В цю суму також включено суб­венцію в сумі 380 тис. грн. Пуль­мівській сільській раді на виго­товлення проектно-кошторис­ної документації на каналізу­вання села Пульмо, сільгосп­вит­рати при відводі земельної ді­лянки під очисні споруди, на план детального планування по­­лігону ТПВ.

Затвердили депутати звіт го­­ловного лікаря КЗ «ЦПМСД Лю­бомльського і Шацького ра­йо­нів» про використання кош­тів міжбюджетного трансферту Любомльському районному бюд­жету на утримання уста­нов охорони здоров’я Шацького району за І півріччя 2017 року, про що звітувала керівник ус­та­нови Тетяна Васенько. Так, на 2017 рік на утримання ФАПів району було виділено 4 млн. 218 тис. грн., з яких використано 2 млн. 190 тис. грн. (ці кошти були спрямовані на виплату заро­біт­ної плати медичним працівни­кам та адміністрації закладу, прид­бання медикаментів, ма­те­ріалів та обладнання). Олек­сандр Наумич попросив Тетяну Васенько звернути увагу на за­безпеченість установ засо­бами гігієни (мило, рукавички, руш­­ники). Також Василь Голя­ди­нець попросив подати інфор­ма­цію, в яких ФАПах району пот­рібно замінити вікна та двері на нові.

Звітували на сесії голови пос­тійних комісій районної ради: Роман Вензловський (комісія з питань охорони здоров’я, куль­тури, освіти, соціального за­хисту населення, туризму, фі­зич­ної культури та спорту), та Ніна Хомич (комісія з питань сі­льського господарства, продо­во­льства та земельних ресур­сів); редактор газети «Шацький край» Віктор Грицюк (про вико­нання своїх функціональних обо­­в’язків, фінансово-госпо­дар­ську діяльність, збереження та ефективність використання майна).

Про стан організації паса­жир­ських перевезень в районі звітував Віктор Плейтух, пер­ший заступник голови Шацької РДА. Як він пояснив, ситуація з пасажирськими перевезен­нями залишається складною. Коли з міжміськими маршру­тами протягом року проблем немає, то з внутрішньора­йон­ними проблеми виникають пос­тійно. Так, неохопленими паса­жир­ським перевезенням зали­шаю­ться населені пункти При­п’ятського та Самійличівського старостинських округів. Аби ви­рішити проблему, доводи­ться залучати перевізників з інших районів, бо місцеві не надто охоче йдуть на контакт та не погоджуються на те, що про­понує районна влада. Допо­могти закрити внутрішньо­ра­йонні маршрути обіцяє обласна влада. Але найкращим вихо­дом врегулювання ситуації могло б стати придбання в май­бутньому об’єднаною тери­торіальною громадою свого транспорту та передача його на баланс комунальному гос­по­дарству. В такому разі можна було б розробляти свої марш­рути та не залежати ні від об­ласті, ні від перевізників, які ставлять свої умови. Тому це пи­тання поки залишили на конт­ролі постійної комісії районної ради з питань промисловості, будівництва та транспорту.

Підтримали депутати звер­нення Ковельської районної ради до Кабінету Міністрів Ук­раїни, голів депутатських фрак­цій і груп Верховної Ради та на­родних депутатів від виборчих округів Волині щодо перероз­поділу рентної плати за спеціа­льне використання лісових ре­сурсів, зокрема деревини, заго­тов­леної в порядку рубок го­лов­­ного користування (на да­ний час рентна плата розподі­ляє­ться у державний та об­ласний бюджети, а місцеві бюд­жети, на території яких заго­тов­люється деревина, отри­мують мізер). Ухвалили ра­йон­ні обранці звернення до Вер­хов­ної Ради, Президента Ук­раїни та Кабінету Міністрів щодо необхідності продовження мо­ра­торію на продаж землі сільсь­когосподарського призначення в Україні (таке рішення – не на часі, оскільки для відкриття рин­ку землі потрібно добре вре­гу­лювати законодавчу ба­зу).

Віта ШЕПЕЛЯ