Головна Наради, сесії В Шацькому районі призупинено діяльність школи І ступеня

В Шацькому районі призупинено діяльність школи І ступеня

3278

5 серпня під головуванням Сергія Карпука, голови Ша­ць­кої районної ради, та за участю Сергія Сидорука, першого зас­тупника голови Шацької РДА, від­булася позачергова сесія Ша­цької районної ради.

Галина Носуліч, начальник від­ділу агропромислового роз­витку Шацької РДА, інфор­мувала про затвердження по­рядку надання та викорис­тання коштів районного бюджету на ви­конання заходів Комплексної програми розвитку агропромис­лового комплексу Шацького ра­йону на 2016-2020 роки, та про затвердження комплексної прог­­рами «Капітальний ремонт меліоративної мережі Шаць­кого району на 2016-2017 роки». Стосовно останньої програми, то з обласного бюджету виді­лено 500 тис. грн. на ремонт ме­ліоративних каналів району, які потрібно освоїти, але для цього немає затвердженого порядку використання цих коштів.

Рішенням сесії було внесено зміни до районного бюджету на 2016 рік (інформував начальник управління фінансів Шацької РДА Олександр Бебко). Так, до­хідну частину районного бюд­жету пропонувалося збільшити на 164 тис. грн. за рахунок суб­венції з селищного бюджету, що спрямуються на дитячі садки, ре­монт ФАПу с. Ме­ль­ники, ДЮСШ (придбання бай­до­рок та весел), сектор у спра­вах фізич­ної культури та спор­ту та 100 тис. грн. – на ремонт дороги Ві­лиця-Кропивники. Рішенням сесії обласної ради Шацькому ра­йонному бюджету було виді­лено субвенцію в сумі 1 млн. 168 тис. грн., з яких 300 тис. грн. буде спрямовано на вста­нов­лення санвузлів по шко­лах, 260 тис. грн. – Шацькій селищ­ній раді на реконструкцію ді­лянки складування ТПВ, 98 тис. грн. – селищній раді на спів­фі­нансування проектів пере­мож­ців обласного конкурсу міс­це­вих ініціатив, 500 тис. грн. – на програму очистки меліо­ратив­них каналів. Враховано узага­ль­нений висновок депар­та­менту фінансів обласної ад­мі­ніст­рації щодо відповідності бюд­­жетному законодавству, та кошти в сумі 50 тис. грн. по спе­ціальному фонду знято з ком­п­лексної екологічної прог­рами «Шацьк-ЕКО 2015» та прогноз до 2020 року» та передано як субвен­цію Шацькій ОТГ (на за­риб­лення озер Шацької ОТГ).

Не оминули депутати обго­во­рення питання будів­ництва дороги Вілиця-Кропив­ники. Від­повідно до будівельних норм, пла­нується вистелити до­рогу щебенем висотою у 18 сан­тиметрів. Оскільки на по­чатку року, коли виготовлялася прое­к­тно-кошторисна докумен­тація, вартість 1 км білощебе­невої дороги була 300 тис. грн., а тепер зросла до 1 млн. грн., відповідно й зменшиться про­тяжність відремонтованої до­роги (замість 3 км будуть відре­монтовані найбільш проблемні ді­лянки дороги). Сергій Карпук та Сергій Сидорук попросили міс­цевих депутатів районної та селищної рад, активістів до­дат­ково контролювати якість ви­ко­нання робіт, хоч цю функцію має виконувати технагляд. А про порушення, якщо такі бу­дуть, повідомляти керівникам ра­­йону.

Після обговорення та прий­няття відповідних рішень депу­тати підійшли до обговорення питання, заради якого й була скликана позачергова сесія ра­йонної ради. Як повідомив Ана­толій Пех, начальник відділу освіти та молоді Шацької РДА, до очолюваного ним відділу, ра­йонної ради та адміністрації на­дійшло звернення від жителів села Затишшя, діти яких нав­чаються у місцевій початковій школі. Відповідно до змін в га­лузі освіти, якщо у класі нав­чає­ться менше 5 дітей, вони мають навчатися індивідуа­льно на дому. Тож батьки учнів За­тиської школи ініціювали пе­рехід дітей на навчання до НВК с. Мельники. Відділ освіти спі­льно з райдержадміністрацією будуть організовувати підвіз усіх учнів із с. Затишшя до школи с. Мельники, окрім учнів ви­пускних класів, які хочуть за­вершити навчання у школі с. Піща (для підвозу їх до цього села відділ освіти буде домов­лятися із перевізником). Як заз­начив Сергій Карпук, буде ор­ганізовано підвезення 31 учня із с. Затишшя до навча­льних зак­ладів. Обласним ке­рів­ницт­вом уже проведені тен­дерні про­цедури закупівлі шкі­льних ав­тобусів, чекають пос­тавок. Вирішено питання із пра­цев­лаштуванням вчителів школи с. Затишшя.

Підтримали депутати звер­нен­ня до голови Волинської ОДА Володимира Гунчика щодо тимчасового припинення виді­лення земельних ділянок сіль­сь­когосподарського приз­на­чення за межами населених пунк­тів Шацького району. Звер­нення депутатів зумовлене ма­совим наданням земель у власність під садівництво за ме­жами населених пунктів го­ловним управлінням Держгео­кадастру у Волинській області іногороднім громадянам. У лю­дей забираються громадські па­совища, а в селищної, сіль­ських рад – інвестиційно-при­вабливі ділянки. Враховуючи, що в першому читанні прийнято законопроект №4355 «Про пе­редачу заміських земель сіль­сь­когосподарського приз­на­чення місцевим громадам», де­путати просять голову ОДА тим­­часово припинити видачу зе­­мель до моменту розгляду Вер­­ховною Радою України вка­заного у зверненні законоп­роекту.

Ще одне звернення депу­та­тів районної ради стосувалося процесу реорганізації галузі охо­рони здоров’я, про що ін­формувала Світлана Крецу, зас­тупник генерального ди­рек­тора ТМО-головний лікар Ша­цької районної лікарні. Це звер­нення адресувалося Прем’єр-Мі­ністру України, в.о. міністра охорони здоров’я, голові Во­лин­ської ОДА щодо створення цен­тру госпітального округу на базі ТМО Любомльського і Ша­цького районів. Оскільки у зв’яз­ку із ре­формою в галузі ме­дицини сьо­годні йде фор­му­вання госпіта­льних округів, ад­міністрація ТМО виступила ініціатором ство­рення центру госпітального ок­ругу на його базі. Це передбачає створення єдиного закладу інтенсивного лікування та фун­к­ціонування на території так зва­ного округу інших стаціо­нар­­­них установ – невеликих лі­карень. Деякі малопотужні ус­та­нови трансформувати­му­ться в амбулаторії первинної до­­помоги, інші – в лікарні від­новного лікування чи хоспіси, а потужніші та сучасніші – в лі­карні планового лікування. Ос­кільки у якості окружних ліка­рень – закладу інтенсивного лі­кування – пропонується оби­рати установи достатньо по­тужні (краще обладнані, краще забезпечені кваліфікованим пер­соналом) та розташовані «на перехресті доріг», тобто у тих містах, куди люди вже самі «протоптали стежку» – туди зручно діставатися, вони роз­міщені приблизно на однаковій відстані від інших населених пунк­тів, то ТМО для центру гос­пітального округу підходить як­найк­раще. Окружну лікарню можна утворити з однієї уста­нови або ж за рахунок об’єд­нання кількох установ. Оскільки в ТМО вже відбулося таке об’єд­­нання лікарень (створено Єдиний медичний простір двох районів), тому етап створення гос­пітального округу на базі ТМО пройде «безболісно». Та­кож таке рішення зумовлене геог­рафічним розташуванням ТМО – прикордонням (у межах його обслуговування діють де­кі­лька міжнародних пунктів про­пуску, проходять міжна­родні автомагістралі), а також тим, що Шацький район є ку­рортною зоною, з числен­ни­ми базами відпочинку, санаторієм що у літню пору значно збільшує кількість населення району, в тому числі іноземців, медичну допомогу яким також надають в ТМО. Позитивний досвід у ство­ренні єдиного медичного простору на базі Шацького та Лю­бомльського районів, ус­пішна діяльність ТМО після ре­формування медицини двох ра­йонів є сприятливими факто­рами для створення на базі ТМО центру госпітального округу, що забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та дос­туп­ність надання вторинної (спе­ціалізованої) медичної допомоги населенню на території цих районів, приїжджим грома­дя­нам та іноземцям в тому числі. Депутати просять високопоса­довців взяти до уваги цю ін­формацію при визначенні цент­рів госпітальних округів.

Віта Шепеля.