Головна Наради, сесії Увага влади району сконцентрована на сплаті податків

Увага влади району сконцентрована на сплаті податків

2931

11 липня під головуванням Сергія Сидорука, першого зас­тупника голови Шацької РДА, відбулося засідання колегії, в якому взяли участь Сергій Кар­пук, голова Шацької районної ра­ди, керівники установ та орга­нізацій району, начальники від­ділів, структурних підрозділів РДА.

Про підсумки виконання ра­йонного бюджету за І півріччя 2016 року інформував Олек­сандр Бебко, начальник фінан­сового управління Шацької РДА. Так, за звітний період до зага­льного фонду районного бюд­жету надійшло 51 млн. 923 тис. грн., податків, зборів та інших пла­тежів, з врахуванням тран­с­фертів з державного та облас­ного бюджетів, що становить 104,3% до затверджених показ­ників доходів бюджету, виз­начених для району у звітному періоді. З власних надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, затверджених за звіт­ний період, виконано на 156%, понад план надійшло 3 млн. 237 тис. грн. В цілому по району за­безпечено виконання усіх пла­нових показників, податків і збо­рів, крім туристичного збору. Крім власних надходжень, суб­венції з державного бюджету на виплату пільг, субсидій, до­по­мог надійшло 17 млн. 65,5 тис. грн., освітньої субвенції – 13 млн. 627 тис. грн., медичної субвенції – 4 млн. 844 тис. грн., на проведення виборів по Ша­цькій селищній раді – 233,4 тис. грн. Районний бюд­жет загального фонду виконано на 162,7%, пере­виконання ста­но­вить 1 млн. 665 тис. грн. до пла­нових показників бюджету. Надходження з подат­ку з дохо­дів фізичних осіб склали 1 млн. 655 тис. грн., але, як заз­начив Оле­ксандр Зіновійович, від осно­­­в­ної суми податку з до­ходів фізичних осіб (ПДФО) 64% дають бюджетні установи, і лише 36% – підприємці, коли по інших ра­йонах та містах області си­туація протилежна: ПДФО від бізнесу становить від 70 до 85%. Втрачають місцеві бюд­жети й акцизний податок від тих точок, де торгівля алкого­льними напоями, зокрема, пи­вом, здійснюється без касових апаратів, або ж має місце така практика, коли чеки «штам­пу­ю­ться» у торгових точках на певну суму по завершенню ро­бочого дня. Якби сільські ра­ди та підприємці поставились до цього більш ретельно та доб­росовісно, то, як зазначив Олек­сандр Бебко, й доходи від акци­зу у деяких місцевих бюд­жетах були б більшими в 2-3 рази. Багато чого зале­жить і від спо­живачів, які по­вин­ні тре­бувати чеки за куп­лений товар.

Про виконання бюджетних призначень за І півріччя 2016 року і проблемні питання під час адміністрування податків інформувала Світлана Сулік, начальник Шацького відділен­ня Ковельської ОДПІ. Так, на обліку в податковій перебу­вають 589 фізичних осіб – під­при­ємців, з яких на спрощеній системі оподаткування пере­бу­­вають 320 підприємців, на загальних підставах – 69, та 206 юридичних осіб – підприєм­ців. Розрахункова база місце­вого бюджету виконана на 123%: при плані 7 млн. 958 тис. грн. надійшло 9 млн. 798 тис. грн. Збільшились надходження зі сплати за землю, проте проб­лемним залишаються недосто­вірне і несвоєчасне подання сільськими і селищною радою інформації про власників земе­льних ділянок (через зміну вла­сників земельних ділянок). Про­ведена податковою й робота із декларування доходів грома­дян. За 6 місяців 102 громадяни задекларували 2 млн. 804 тис. грн. доходу. Зареєстровано під­приємницьку діяльність 5 фізич­ними особами – власниками пилорам. Ще один вид податку, який потребує уваги – турис­тичний збір. Для збільшення надходжень з цього податку пот­рібно провести інвентари­за­цію відпочинкових комплек­сів та садиб, які надають пос­луги туристам. Головам Шаць­кої селищної, Світязької та Пуль­мівської сільських рад потрібно створити комісії по адміністру­ванню туристичного збору на своїх територіях. За словами Світлани Володимирівни, якщо власники садиб не хочуть реєс­трувати підприємницьку діяль­ність, держава надає їм мож­ли­вість просто задекларувати свої доходи та сплатити турис­тичний збір (1%), податок з до­хо­дів фізичних осіб (20%), вій­ськовий збір (1,5%).

Як зазначив Сергій Сидорук, робоча група з питань забез­печення моніторингу заробітної плати най­маних працівників за­раз буде працювати більш акти­вно, здій­снюючи по 2-3 виїзди в тиж­день. За цей період потрібно за­крити всі проблемні точки, де торгують без ліцензій, касових апаратів, без офор­м­лен­ня тру­дових договорів (штраф за одно­го неоформ­леного праців­ника становить 45 тис. грн.).

Про підсумки виконання про­­грами економічного та соціаль­ного розвитку району за І пів­річ­чя 2016 року інформував Юрій Положевець, завідувач сектору економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій РДА. Він ознайомив присутніх із результатами у сфері роз­витку малого підприємництва (фун­кці­ону­вання закладів тор­гів­лі, ресторанного господар­ства), та в галузі сільського го­с­подарства, показниками із ви­п­лати пенсій, зайнятості на­се­лення, сфері соціального захис­ту населення (виплата суб­си­дій, пільг та до­помог), функціо­нуванням нав­чальних закладів, спортивних і дитячих майдан­чиків. 

Лариса Демакова, керівник апарату Шацької РДА, звіту­ва­ла про стан виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кад­рової політики; стан забезпе­чення актів законодавства, до­ручень Президента України, КМУ, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації та реагу­вання на запити й звернення народних депутатів і депутатів місцевих рад.

Віта ШЕПЕЛЯ.