Головна Наради, сесії Забезпечення максимально скоординованих дій в період прибирання територій

Забезпечення максимально скоординованих дій в період прибирання територій

3301

13 березня стало днем про­ведення чергової оперативної на­ради, яку провів Василь Голя­динець, голова Шацької РДА. Участь у зібранні взяли голова Ша­цької районної ради Сергій Кар­пук, керівники районних уста­нов, селищний та сільські голови.

Про благоустрій населених пун­к­тів району інформувала Оль­­­га Романська, начальник від­ділу регіонального розвитку та ЖКГ РДА. За її словами, в ра­йоні склалася хороша тра­ди­ція прибирати навесні всю його територію від сміття. По всіх сі­ль­ських радах розроблено і зат­верджено правила з благо­уст­рою, якими передбачено за­без­печення чистоти та порядку на їхніх територіях.

Василь Голядинець акценту­вав увагу присутніх на продов­женні у 2017 році на теренах району Всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Усі установи, підприємства та організації, не­за­лежно від форм власності, у цьому році візьмуть участь в толоці з благоустрою населених пунктів району із залученням тру­­­дових колекти­вів та гро­мад­­­­сь­кості.

Іван Коваль, начальник КП «Бу­динкоуправління», поінфор­мував учасників наради про те, що згідно з затвердженими схеми санітарної очистки насе­ле­них пунктів, тверді побутові відходи з установ, організацій та баз від­починку вивозяться тільки спе­ц­автомобілями кому­на­ль­ного підприємства згідно з укла­деними договорами на полігон ТПВ в смт Шацьк. А що ж повинне робити із нако­пи­че­ним сміттям насе­лення? Іван Фе­дорович заува­жив, що лю­дям треба укла­дати угоди з КП «Будинко­упра­вління» на ви­віз від їхніх садиб побутових від­ходів (докладніше читайте на 8 сторінці. – Авт.). На даний час вже 68 контейнерів мають своїх власників, 46 – ще чекають на них. Річна сума такої послуги (орен­да контейнера і щомісячний ви­віз сміття) складає 240 гри­вень. Є ще пакетний вивіз твердих побутових відходів від насе­лен­ня. Пакети з логотипом КП «Бу­динкоуправління» прода­ють­­ся у крамницях Шацька і коштують 5,50 грн. за штуку. Вони також забираються транспортом ко­му­нального підприємства по днях другого тижня місяця.

За словами Івана Коваля, зараз працівники підприємства здійснюють обрізку дерев по центральних вулицях селища, ліквідовують стихійні сміттєз­ва­лища. Біля озера Велике Чор­не забрали великі контейнери, куди люд прилеглих вулиць се­лища сунув гори сміття. Пос­тавили відеоспостереження. На­чебто ситуація нормалізува­лася. А ще людей, можливо, злякали чималі штрафи за по­рушення природоохоронного за­­конодавства.

Гостро стоїть проблема із сміт­тям у селі Гаївка. Тому «Будин­коуправління» планує там пос­тавити 10 великих контейнерів (1 100 літрів) і забезпечити сис­тематичний його вивіз.

Не планує підприємство цьо­го року безкоштовний вивіз сміт­тя від населення перед пас­хальними святами, як це було у минулі роки. За логікою, це дискредитує дії тих людей, які на законних умовах здійсню­ють вивезення відходів, на відміну від осіб, які завжди чекають на «дармовщину».

– Тільки спільними зусил­лями – влади, правоохоронних органів, екологів, небайдужих людей – ми зможемо навести лад на своїх територіях. Кому­на­льники самі не справля­ть­ся. А ще потрібно, щоб зміню­вався менталітет людей з при­воду охорони довкілля, – на­самкінець сказав головний ко­мунальник району.

Також про благоустрій насе­лених пунктів доповіли Сергій Віннічук, голова Шацької об’єд­наної територіальної громади, та сільські голови. Проблеми та завдання спільні – робота по благоустрою населених пунк­тів та установ сільських рад; грейдерування доріг місцевого значення; встановлення ву­лич­ного освітлення тощо. Сіль­ські голови у своїх виступах роз­повіли і про наміри повтор­ного обвалування тимчасових сміттєзвалищ та проведення їхньої рекультивації, зрізання старих дерев на кладовищах. Пе­ред пасхальними святами будуть проведені роботи по при­биранню: вивезення сміття, завезення піску для посипання могил, знищення відростків ака­ції та інших кущів.

Звичайно, успішне виконан­ня запланованих робіт зале­жить від закладених коштів у бюд­жетах сільських рад. У кож­ного вони різні. Наприклад, Сві­тязька сільська рада заклала у своєму бюджеті на цей рік на благоустрій 300 тис. грн. Для Са­мійлич чи Пулемця це фан­та­с­тична цифра, але зва­жаючи, який об’єм робіт дово­диться ви­конувати Світязю у відпочин­ко­вий сезон, то сума ця зовсім не вражає.

Окремо стояло на опера­тив­ці питання належного впоряд­кування братських могил, па­м’ятників та обелісків Слави. Всі ці об’єкти потребують впо­рядкування нових огоро­ж та фарбування. «І хоча я знаю, що за ци­ми об’єктами закріпленні шкі­льні колективи, які прово­дять певну роботу по їх гід­ному утриманню, я прошу вас, го­лови, тримати це питання на постійному контролі. Скла­діть кошториси на проведення робіт із заміни огорож по цих об’є­ктах, краще, якщо вони будуть металеві, довше прос­лужать; інші витрати. Одним словом, дайте нам пропозиції. А кошти на ці цілі будемо шукати ра­зом», – наголосив Василь Голя­динець.

На нараді розглянули питан­ня про стан матеріально-тех­ніч­ної бази сфери фізичної куль­тури та спорту, готовність їх ви­корис­тан­ня у весняно-літній пе­ріод (інфор­мував Анатолій Пех, нача­льник відділу освіти, молоді та спорту РДА). «На ба­лансі різних органі­за­цій та стру­ктур нашого ра­йону пере­буває 78 паспорти­зо­ваних спо­р­тивних споруд. Всі вони зна­ходяться у задовільному ста­ні. Потрібні значні капітало­вкладення, щоб покращити їх вигляд і статус» – повідомив доповідач.

На думку голови РДА, робота із проведенням змагань чи то сільського, чи районного рівня, вкрай запущена. «У цьому році постараємося виправити си­ту­ацію у цьому напрямку», – сказав головуючий на нараді. А ще по­цікавився інвентари­зацією майна Шацької ДЮСШ, яка переходить на баланс се­лищної громади. Справжнє обу­рення викликало у Василя Голя­динця використання не за приз­на­ченням сауни у спорт­уста­нові, яка повинна функціону­ва­ти лише для вихованців закла­ду та тренерів. Ні для кого не секрет, що там відпочивають сто­ронні люди. «Так не повинно бути. Зважте на режим гігієни. В районі достатньо приват­них таких закладів, де за енну суму можна відпочити душею і тілом. Поставте це на конт­роль», – сказав голова висту­па­ючому.

Про стан казначейського обслуговування в районі дер­жавного та місцевих бюджетів у січні-лютому 2017 року інфо­рмувала Ніна Вирвич, нача­ль­ник управління Державного каз­начейства у Шацькому ра­йо­ні. На обслуговуванні в упра­в­лінні перебуває 34 розпоряд­ники та одержувачі бюджет­них коштів, включених до мере­жі у 2017 році. За цей період у пов­ному обсязі проведено ви­датки відповідно до затверд­жених кош­торисних призна­чень, за­реєст­рованих бюд­жетних та бюд­жетних фінансо­вих зобо­в’я­зань при наявності відкри­тих асигнувань та коштів на реєст­­раційних рахунках.

Віктор Плейтух, провідний спеціаліст Шацької РДА, звер­нувся до присутніх серйозно поста­ви­тися до можливих проя­вів тероризму на території району. Зараз спецслужби в рамках тре­нувального режиму «зали­шають» вибухові прист­рої на території установ і орга­нізацій. Так би мовити, переві­ряють на пильність керівників та праців­ників цих закладів. Можливо, «бомбочки» вже зна­хо­дяться і у вас. Тому будьте пи­льними!

Віктор ГРИЦЮК.