Головна Освіта На традиційній серпневій конференції – про здобутки та насущні проблеми освіти району

На традиційній серпневій конференції – про здобутки та насущні проблеми освіти району

2794

28 серпня у залі засідань районної ради відбулася щорічна традиційна конференція педагогів району, в якій взяли участь начальник відділу освіти Шацької РДА Анатолій Павлей, керуюча справами районної ради Ольга Сахарук, радник голови РДА Сергій Кужель, голова районної організації профспілки працівників освіти Катерина Редько, а також директори шкіл району та їх заступники, завідуючі ДНЗ району, керівники позашкільних закладів освіти, голови профспілкових комітетів. Про підсумки розвитку освітньої галузі району в 2014-2015 навчальному році та пріоритетні завдання на 2015-2016 навчальний рік звітував перед освітянами Анатолій Павлей. Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її удосконалення. На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якого – впровадити євро­пейські стан­дарти освіти, на­рощувати свій науково-освітній потенціал. Проте основним зав­данням вчителя сьогодні за­лишається давати якісні знан­ня дітям, виховувати всебічно роз­ви­нену особистість. І це сьогодні педагоги району роб­лять, не зважаючи на труднощі.

Щодо підготовки шкіл до навчального року, то, як заз­начив Анатолій Павлей, хтось із директорів шкіл сподівається на район, державу, а хтось – на власні сили. Тож керівник осві­тян відзначив, що приємно ба­чити хорошу під­готовку до но­вого навчального року там, де осторонь не зали­ши­лись ні за­відувачі дошкільними закла­дами, ні вихователі та їхні по­мічники, ні вчителі і технічний пер­сонал, ні батьки. Загалом мережа зага­льноосвітніх зак­ла­дів упродовж минулого нав­ча­льного року не змінилася та задовольняла по­т­реби насе­лен­ня. Для задово­лення освіт­ніх потреб у районі функціонує 20 закладів освіти, із них 18 за­гальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. У загальноосвітніх навчальних закладах району протягом 2014-2015 н.р. навчалось 2018 дітей. Проте впровадження адмі­ністративно-територіальної реформи неодмінно позначиться на мережі освітянських закладів та на їх реорганізації. «Ці зміни будуть неминуче впроваджені, і нам потрібно до них готувати учнів, батьків та вчителів, – наголосив Анатолій Дмитрович. – Поки що ми не знаємо, як буде плануватися бюджет району наступного року. І якщо утримання дошкільних навчальних закладів, відділу освіти та перевезення учнів буде передано на місцевий бюджет, ми матимемо проб­леми із фінансуванням. Та хочу заспокоїти вчителів: оптимізацію шкіл проводитимуть лише у випадку, коли буде організований нор­мальний підвіз учнів до шкіл, створені належні умови для навчання та організовано харчування, працевлаштовано педагогів».

Не оминув увагою Анатолій Павлей питання кадрової політики в освітянській галузі. Одним із пріоритетних напрямків роботи із кадрового забезпечення є створення та впровадження бага­то­рівневої системи підвищення кваліфікації педагогічних пра­цівників. «Сьогодні у школах працює чимало вчителів з вищою категорією, відмінників освіти, переможців районних та обласних щорічних конкурсів «Вчитель року», а результати їхньої праці ми можемо оцінити за успішністю учнів: цьогоріч усі випускники, які були зареєстровані до складання ЗНО, подолали мінімальний бар’єр у 124 бали», – відзначив Анатолій Павлей.

Докладно у своїй доповіді Анатолій Дмитрович проаналізував роботу дошкільних закладів району, в яких 100% дітей п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою. У 23 вікових групах виховується 560 дітей, що становить 70% від загальної кількості дітей дош­кільного віку (1 160 дітей). Серед проблем – звична нестача коштів на ремонтні роботи, закупівлю необхідного інвентаря, невиконання норм харчування для дітей (норма – 18-20 грн. в день на одну дитину). 

Добре працює психологічна служба: сьогодні працівниками психологічної служби обслуговуються 7 загальноосвітніх та 5 дошкільних навчальних закладів району та 1 навчально-виховний комплекс. Працівники психологічної служби постійно залучаються до шкільних та районних заходів (семінарів, засідань, круглих столів) надають рекомендації, проводять тренінгові вправи для усіх учасників навчально-виховного процесу, беруть активну участь у виконанні національних, державних і галузевих програм. Їхню увагу протягом минулого року було зосереджено на психологічному супроводі дітей-переселенців та дітей, батьки яких є учасниками АТО.

За щомісячною інформацією керівників шкіл, педагогічні  колективи докладають певних зусиль до забезпечення 100% охоплення дітей навчанням. З цією метою у закладах освіти у 2014-2015 н.р. використано  індивідуальну та інклюзивну форми навчання (згідно з висновками  обласної психолого-медико-педагогічної консультації та лікувально-контрольної комісії). Відділ освіти та навчальні заклади  тримають на контролі питання охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку, в тому числі переселенців із тимчасово оку­пованих територій України, те­ри­торіально-адміністра­тив­них одиниць України, в яких три­ває антитерористична опера­ція. Про­ведено виховні та пси­хо­­лого-педагогічні заходи з ба­тьками та учнями (відвідуван­ня сім’ї, бесіди з батьками та ди­тиною, індивідуальні консу­льтації та корекційна робота практичного психолога). 

При підготовці до нового 2015-2016 навчального року за кошти місцевого бюджету та залучені спонсорські кошти виконано значні обсяги робіт. Суттєво покращено матері­а­льно-технічну базу освітніх зак­ладів для забезпечення умов навчально-виховного процесу. Керівники навча­льних закладів залучили благодійні внески фі­зичних та юридичних осіб, спон­сорську допомогу, що створює передумови для по­ліпшення не лише матеріально-технічної ба­зи, а й вирішення питання що­до упорядкування інтер’єрів примі­щень навчальних закладів. Ана­ліз стану підготовки закладів освіти до стабільного функціонування показав, що протягом остан­ніх 10 років матер­іально-технічна база фактично залишається на плечах керівників закладів, пед­ко­лек­тивів, батьків учнів. Анатолій Павлей висловив велику вдячність усім благодійникам за підтримку освіти у Ша­цькому районі – Світязькій сільській раді, Шацькій селищній радібатькам, підприємцям району, народному депутату Степану Івахіву, директору ШНПП Володимиру Захарку, санаторію «Лісова пісня».

Про роботу закладів освіти також розповідали Олена Демчук, заступник директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прип’ять, та Людмила Науміч, завідуюча ДНЗ №1 смт Шацьк. Звітувала про роботу профспілки працівників освіти району її голова Катерина Редько.

Ольга Сахарук, звертаючись до освітян району, висловила їм величезну вдячність за нелегку працю, за успішне навчання і гідне ви­ховання дітей. Потішило те, що попри всі негаразди та фінансову нестабільність, вчителі району говорять про якість освіти, розвиток творчої та всебічно розвинутої особистості. Попереду в освітян – нелегкий рік, до якого додадуться не лише реформи в освіті, а й адміністративно-територіальна реформа, яка неодмінно матиме чи не більший вплив на її функціонування, ніж галузева. Для цього і керівникам закладів, і вчителям доведеться набратися терпіння та вірити, що такі кроки з боку уряду принесуть у майбутньому лише хороші результати. Окрім того, Ольга Петрівна відзначила, що добудова Шацької ЗОШ І-ІІІ ст. включена у перелік об’єктів, які будуть добудовуватися у 2016 році (співфінансування об’єкту підтвердила гарантійним листом обласна рада). Це ж стосується і районного Будинку культури. Хочеться вірити, що обіцянки не залишаться на папері.

На завершення серпневої конференції Анатолій Павлей та Катерина Редько за вагомий внесок у розвиток освітянської галузі, вагомі результати у роботі відзначили грамотами відділу освіти і науки Волинської ОДА, відділу освіти Шацької РДА та цінними подарунками кращих педагогів району.

Віта ШЕПЕЛЯ.