Головна Освіта Відкриття сьомого сезону освітнього проекту «Зимова агрошкола»

Відкриття сьомого сезону освітнього проекту «Зимова агрошкола»

2801

Протягом шести сезонів ре­а­лізовувався в обласній службі зайнятості освітній проект «Зи­мова агрошкола», метою якого було підвищення поінформо­ва­нос­ті сільських жителів про но­вітні технології вирощування овоче­вих, плодово-ягідних ку­ль­­­­тур, вирощування грибів, роз­веден­ня риби, садівництва, спри­яння підвищенню конку­ренто­спро­можності жителів сіль­­сь­кої міс­цевості, допомоги у пра­вильній організації та веденні особис­того селянського госпо­дарства.

24 жовтня в Шацькому ра­йонному центрі зайнятості за участі представників район­но­го управління агропромис­лово­го розвитку, центру зайнятості, колишніх слухачів проекту і без­робітних стартував 7-й сезон освіт­нього проекту «Зимова агро­школа».

Зустріч відкрила директор центру зайнятості Мирослава Терета, яка розповіла про шес­ти­річний досвід реалізації освіт­нього проекту «Зимова агрош­ко­ла», її результати та перспек­тиви. Вона зазначила, що реа­льна можливість продовження проекту зумовлена наявністю попереднього досвіду реалізації освітнього проекту «Зимова агро­школа», кваліфікованого кад­рового потенціалу, налагод­женої співпраці з соціальними партне­рами, підвищеним попи­том на знання в сферах фер­мерства (насінництво, овочів­ниц­­тво, са­дів­­ництво) та дизай­ну (квітни­карство, будівельні ро­боти).

Про співпрацю із центром зай­нятості в реалізації освіт­нього проекту розповіла нача­ль­ник управління агропромис­лового розвитку Шацької рай­держадміністрації Галина Но­суліч. У своєму виступі вона акце­н­тувала увагу присутніх на виконання діючих програм під­тримки агропромислового ком­плексу з обласного та місце­вого бюджетів, на прикладах ознайомила присутніх про учас­ників програм. Також Галина Ана­толіївна зупинилась на пер­спек­тивах розвитку галузі сіль­ського господарства в рамках підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

До розмови долучились уча­с­ники попередніх сезонів освіт­нього проекту. В’ячеслав Купи­ра поділився досвідом із виро­щу­вання саджанців плодових дерев. Необхідні знання він отри­мав на семінарі «Основи садівництва», який проводив дос­відчений спеціаліст із Во­лин­ського обласного центру під­готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу. Михайло Сулім поповнив свої знання в галузі тваринництва та більш детально ознайо­мився із програмами підтримки ОСГ.

На зустрічі  обговорювались різноманітні питання, пробле­ми, які турбують сільських жи­те­лів. На завершення всі дій­шли однієї думки, що «Зимова агрошкола» – це можливість слу­хачів поділитись своїми до­сягненнями, почути новини в законодавстві, в агробізнесі, просто в сільському господар­стві, можливість відкрити свою власну справу і зараз, коли країна прямує до ЄС, навчи­тись європейських навиків ве­дення сільського господарства.

Галина ЛЕВЧУК, заступник директора Шацького районного центру зайнятості.