Головна Освіта Шістьох медалістів має цього року загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт Шацьк

Шістьох медалістів має цього року загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт Шацьк

3397

Закінчився ще один навчальний рік, випускники 9 та 11 класів склали останні шкільні іспити. Саме вони для одинадцятикласників стали визначальними в підтвердженні знань на золоту медаль. Зі 116 випус­кників 11-х класів 14 закінчили навчальні заклади із золотими та срібними медалями. Хоч тепер кількість медалістів не є рекордною, як минулого року (17 шко­лярів), та теперішні випускники не менш талановиті, обдаровані, цілеспрямовані і є беззаперечними лідера­ми у навчанні. Вони – активні учасники учнівського са­моврядування, постійно працюють над собою, вдос­ко­налюються з кожним роком, аби впевнено здобути собі перепустку у життя. Щороку у районній газеті ми публікуємо інформацію про тих, хто протягом 11 років показував відмінні знання не тільки у школі, а й у районних та обласних олімпіадах, був учасником та переможцем конкурсів-захистів наукових робіт МАН, інтелектуальних ігор, творчих конкурсів та спортивних змагань. Вони – гордість не тільки кожної школи, а району в цілому.

Оксентюк Богдана Анатоліївна

(золота медаль) – творча і обдарована дівчина, має високий рівень знань з усіх предметів, надзвичайно на­по­леглива у здобутті знань. Незмінна ведуча шкільних і районних урочистих заходів, була ста­ро­с­тою класу, чле­ном шкільного са­мо­вря­дування. Вона – комуні­ка­бельна, ці­ле­спрямована, за­в­жди готова прийти на до­помогу, має хороші органі­заторські здібності.

Сорочук Сергій Ігорович

(золота медаль) має ви­со­кий рівень знань з усіх пред­метів. Визнаний лідер класу, багаторазовий пе­реможець легкоатлетичних змагань на районному та обласному рів­нях. Бронзовий призер Між­народних змагань з веслу­вання на байдарках та каное, брон­зовий призер чемпі­о­нату України і переможець зма­гань «Меморіал пам’яті Га­лини Зуб».

Федонюк Марта Петрівна

(золота медаль) має нахил до предметів гуманітарного циклу. Улюблений предмет – англійська мова. Пере­мож­ниця шкільних і районних олімпіад з англійської мови і призерка (ІІІ місце) обласного туру Всеукраїнської олімпі­ади з англійської мови. Еру­дована, інтелігентна, захоплюється сучасною музикою, сама співає.

Хомич Іванна Валеріївна

за роки навчання здобула золоту медаль. Має здіб­нос­ті у вивченні предметів при­родничого циклу. Надзви­чайно старанна та напо­лег­лива, постійно працює над самовдосконаленням і роз­ширенням кругозору. Має різносторонні інтереси, але найбільше захоплюється му­зикою, спортом, книгами. Учасниця шкільних олімпіад з хімії, української мови і районних – з технологій.

Літвінчук Максим Сергійович

є срібним медалістом. Ста­ранний, наполегливий, ро­зум­ний, добре розвинуте ло­гічне мислення. Багато зай­­мається самостійно і до­да­тково. Улюблений пред­мет – інформатика, також брав участь у районних олім­­пі­адах з математики, фізики. Чудово володіє ком­п’ю­тер­ними технологіями. Є також постійним учасником ко­ман­ди КВК.

Борсук Євгенія Геннадіївна

(срібна медаль) – учасниця олімпіад з фізики, матема­тики, хімії, біології. Дуже лю­бить читати різноманітну літературу, ерудована, має здібності до точних наук. Цілеспрямована, впевнена в собі, вміє досягати постав­леної мети.

Скарбничку медалістів загальноосвітньої школи с. Мельники поповнять двоє випускників

Жучик Світлана Вікторівна

здобула золоту медаль. Дів­чина спокійна, врівно­важе­на, старанна, всебічно обда­рована, має особливі здіб­ності у вивченні іноземної мови, економіки. Багато­разовий переможець район­них та обласних учнівських олімпіад з різних предметів. Товариська, має багато дру­зів, привітна.

Дударчук Дмитро Віталійович

(срібний медаліст). Він – се­р­йозний, наполегливий у на­в­чанні, має нахил до точних наук, займається науковою ро­ботою. Став переможцем обласного етапу Націо­на­льного туру Міжнародного конкурсу молодіжних про­ектів з енер­гоефективності «Енергія і середовище-2013» з роботою «Тепловий насос своїми ру­ками – це реально». Захоп­люється фотографією, дос­конало володіє комп’ютером.

Двома медалістами збагатилася цьогоріч загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Світязь           

Криса Богдан Русланович

закінчив 11 клас із золотою ме­даллю. Переможець шкільного конкурсу «Активіст року-2013». Учень надзвичайно старанний і наполегливий не тільки у нав­чанні, а й у інших справах. Бог­дан має нахил до точних дис­цип­лін, але любить біологію, літературу, історію. Вихований у шанобливому ставленні до рідної мови, до всього націо­нального. Неодноразово брав участь у районних та обласних олімпіадах з навчальних пред­метів. З ним цікаво спілку­вати­ся, адже має широкий кругозір. Цьому сприяють не тільки про­чи­тані книжки, а й подорожі Украї­ною та за кордоном, в яких був з класом і родиною.

Богдан тактовний, дружелюбний, скромний, з хорошим почуттям гумору. За роки навчання заслужив авторитет серед учнів і вчителів. Завжди шанобливо ставиться до старших. Його зовнішня та внутрішня інтелектуальність викликає повагу. Ця риса є однією із визначальних для людей тієї професії, яку хоче здобути хлопець. А хоче він стати лікарем. Віримо, що мрія його здійсниться.

Курагеу Ярослав Георгійович

за роки навчання здобув золоту медаль. Старанний, цілеспрямований, вміє йти до визначеної мети, чому спри­яють активність і енер­гійність хлопця. Вихований, толерантний, друже­любний, любить пізнавати щось но­ве. Як і кожен випускник, мріє здобути гарну освіту, а для цього потрібно док­ласти зусиль. Розуміє, що постійне удосконалення і навчання допоможуть здій­с­нитися його задумам.

Ще два медалісти вийшло зі стін загальноосвітньої школи с. Прип’ять

Із золотою медаллю закін­чила школу

Бондар Юлiя Анатолiївна

Вона багато читає, любить уроки історії та географії, має широкий кругозір. Вміє вести дискусії, обґрунтовувати свою точку зору. В десятому класі виборола четверте міс­це в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії. Цього­річний призер ІІ етапу олім­піади з історії та географії. Активний учасник позаш­кі­льних заходів, захоп­люється біатлоном, любить зимові ви­ди спорту.

Гайдик Юлія Володимирівна

(срібна медаль) – творча, відповідальна і серйозна дів­чина. Любить уроки літера­тури і біології. Була призером ІІ етапу Всеукраїнської олім­іади з української мови. Активний учасник позаш­кі­ль­них заходів, гарно читає гу­морески, співає, декламує вірші, грає сценічні ролі. У вільний час пише вірші і малює.

Список золотих медалістів загальноосвітньої школи с. Пульмо минулих років допов­нив ще один випускник закладу

Положевець Вадим Анатолійович

 Хлопець з року в рік був го­ловою ради командирів СПОУ школи, активним учасником інтелектуальних конкурсів і змагань, тож був безза­ереч­ним лідером класу та школи. Переможець ІІ етапу Всеукра­їнських олімпіад з математики, інформаційних технологій, еко­номіки, призер ІІІ етапу Всеук­раїнських олімпіад з фізичної ку­ль­тури. Йому присвоєно ІІІ розряд зі спортивного орієн­ту­вання, ІІ юнацький розряд з техніки пішохідного туризму, отримав залікову класифікаційну книжку спортсмена. Захоп­люється хлопець створенням комп’ютерних програм, любить читати наукову літературу.

 

Ясінська Наталія Вікторівна – випускниця із срібною ме­даллю ЗОШ І-ІІІ ст. с. Піща. За роки навчання зарекомен­ду­вала себе здібною, відпові­дальною, наполегливою, ста­ранною ученицею. Захоплю­ється художньою літера­ту­рою, музикою, танцями. Не­од­норазово була призером пред­метних олімпіад І-ІІ рів­нів. А в 2009 році зайнята 4 місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики. Ви­я­вляла акти­в­ність у роботі парла­менту шко­ли на посаді міністра інфо­р­матики. Това­риська, чуй­на, має багато друзів.

А тепер для вчорашніх одинадцятикласників відкривається нова стежина у самостійне життя, нові перспективи та можливості реалізувати себе як особистість. Тож бажаємо нашим медалістам успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання, яке стартувало цього тижня, вступити у ті вищі навчальні заклади, які обрали для подальшого вдосконалення своїх знань, а головне – знайти себе у житті.

Віта ШЕПЕЛЯ.