Головна Освіта Заявили про себе на обласних конкурсах

Заявили про себе на обласних конкурсах

4576

26 лютого в м. Ко­вель відбувся обласний огляд-ко­нкурс народно-інстру­ме­н­­тальної му­зики «Ка­ли­но­ва со­піл­ка», присвя­че­ний 146-ій річниці від дня на­род­ження Лесі Українки. В мистецькому дійстві взя­­­­ло участь 43 ама­тор­­ських ко­лективи із усіх ку­точків Во­лині, які викону­вали по два різ­но­­хара­к­те­рних твори.

Бездоганним був вис­­туп колективу і з на­шого райо­ну – народного ан­самблю народної му­зики «Верете­но» Шаць­кого РБК (керів­ник Олек­сандр Ма­тяшук). За ви­соку ви­ко­на­вську май­с­тер­­ність колективу було оголошено По­дяку упра­в­ління куль­тури Во­лин­­ської облдер­жад­мініст­ра­ції.

Цього ж дня від­бувся обласний конкурс читців «Мій любий краю» у с. Коло­дяжне в при­міщенні місцевого літе­ра­турно-меморіального му­зею Лесі Українки. В конкурсі взяла участь читець із Будинку ку­льтури с. Самійличі Оксана Цвинки­левич, яка виконала ури­вок із драматичної поеми «Одержима». Дівчина була відзначена Дипломом управління культури Волинської облдержадміністрації за творчий пошук та оригінальне подання твору.

Наш кор.