Головна Право 20 років новітньої історії шацької міліції

20 років новітньої історії шацької міліції

3541

В 1993 році, з утворенням Шацького району, виникла нео­б­­хідність створення уста­нов та усіх відповідних служб. Од­нією зі структур, яка повно­цінно від­новила свою роботу, був ст­во­рений Шацький райо­нний відділ МВС України (наказ Мініс­тер­ства Внутрішніх справ Ук­раїни від 26 березня 1993 року №163), який цими днями відз­начатиме своє 20-річчя.

Деякі сторінки з історії робо­ти шацької міліції погортали, зібравшись у кімнаті для нарад райвідділу, підполковники мілі­ції Микола Шевчук, начальник Шацького РВ УМВС у 1993-1997 роках, Олександр Омелянюк, колишній начальник служби по­жежного нагляду Шацького ра­йону, та Михайло Дударчук, колишній начальник ВДІМ. Усі вони – поважні ветерани пра­во­охоронних органів, активні та енергійні чоловіки, про яких однозначно можна сказати: ко­лишніх міліціонерів не буває! Їхні спогади про службу в міліції мені було цікаво послухати не тільки як кореспонденту, а як звичайній людині. Михайлові Дударчуку довелося свою служ­бу розпочинати ще на початку 60-х років, а загального тру­до­вого стажу чоловік має 37 ро­ків, з який 34 – у право­охо­ронних органах. Він розпо­відає, що в ті роки райвідділ розта­шовувався одразу у трьох при­мі­щеннях, що знаходилися по вул. Незалеж­ності (за цер­к­вою). Транспорту як такого не було, тому на міс­ця злочинів, на виклики та для ви­ко­нання інших завдань здебіль­шого виїжджали кіньми (їх у райвід­ділі було двоє), згодом – мо­то­циклами. А вже пізніше (при Любомльському районі) з’я­ви­лися й автомобілі. Харак­тер злочинності майже не змі­нив­ся, бо доводилося мати сп­рави із самогонниками, сімей­ними дебоширами, злодіями. Але, як відзначає Михайло Ми­хай­лович, раніше люди більше боя­лися людського осуду, а ті, хто зловживав оковитою, на збо­­рах сиділи в першому ряду з опущеними головами, мовчки вислуховуючи повчання міліці­онерів, сільських голів та інших керівників.

В роки, коли Шацька зона вхо­дила до складу Любом­льсь­кого району, було створене Ша­ць­ке відділення Любомльського РВ УМВС, в якому працювало 5 дільничних інспекторів міліції (всього там нараховувалося май­же 30 чоловік).

– В той час, коли ми працю­вали, активно допомагали мі­ліціонерам та пожежникам чис­ленні громадські форму­вання, – пригадує Олександр Омелянюк. – Щоночі по вули­цях ходили вартові з числа са­мого населення, стежачи за тим, аби де не виникали поже­жі; вагомою була допомога добровільних дружин, що діяли в кожній сільській раді. Що­мі­сяця проводили засідання опор­ного пункту, що складав­ся з ке­рівників установ та органі­зацій. Добавлялося нам усім роботи в літній період, коли на вихідні на шацькі озера їхали переповненими авто­бусами працівники різних орга­нізацій області. А в кожному автобусі – по 10-15 ящиків спир­тних напоїв.

Таких відпочивальників, як розповідають ветерани мілі­цей­­ської служби, одразу при в’їз­ді в район вони зупиняли та відправляли відпочивати на Згоранське озеро, оскільки наші найбільші зони для відпочинку були переповнені людьми.

У 1993 році, коли була пов­ноцінно відновлена робота Ша­цького РВ УМВС, а його нача­льником призначено Миколу Шевчука, були створені і його відділи: боротьби з розкра­дан­ням соціалістичної власності (очолив Володимир Оксентюк), слідства (Сергій Павлович Бо­яр­чук), карного розшуку (Сергій Кузьмович Боярчук), дільнич­них інспекторів (Михайло Ду­да­­р­чук) та інші. При підтримці Представника Президента Украї­ни в Шацькому районі Воло­димира Найди  було вирішено і проблему з приміщенням для райвідділу, який спочатку роз­ташовувався в одному з кор­пусів держлісгоспу, а у 2009 році райвідділ уже святкував но­восілля у новому примі­щен­ні, яке стало чи не найбільш зра­з­ковим серед відділків області та всієї України. Є у міліціонерів своя ветеранська організація, яку очолює Микола Шевчук, а чи не найдовше – 14 років – інте­реси пенсіонерів та вете­ранів органів внутрішніх справ представляв Михайло Дудар­чук. Тепер ветерани, хоч і зна­хо­дяться на заслуженому від­починку, але готові зі своїми молодшими колегами щоразу ді­литись досвідом роботи, який колись перейняли у своїх стар­ших наставників (до речі, на той час за молодими праців­никами міліції офіційно були закріплені старші правоохоронці).

Варто було б згадати і про усіх керівників міліціонерів, які очолювали відділ за усі останні 20 років. Це – Микола Шевчук, Михайло Занюк, Анатолій Оксе­н­тюк, Григорій Гринюк, Воло­димир Домарецький, Віктор Цвид, Петро Влащук, Ярослав Москалюк, а на даний час обо­в’язки начальника виконує Андрій Деркач. Він же і розповідає про сучасні будні райвідділу:

– Сьогодні в нашому РВ УМВС працює 43 людини, тож штат майже укомплек­това­ний. Усі обов’язки чітко роз­поділені між відділами, які працюють як один злагоджений механізм. Пріоритетами в нашій роботі, як і колись, була і залишається безпека наших громадян, ро­бота з виявлення, поперед­ження і основне – про­філактики злочинів. Тому ста­ли більше проводити подвірних обходів дільничні інспектори, працю­ючи на профілактику вчинення злочинних дій. Через кілька днів ми будемо від­значати 20-річчя створення Шацького рай­відділу міліції, тому, корис­туючись нагодою, хочу подя­кувати усім тим, хто доклав чимало зусиль для створення і розбудови відділу, хто про­тягом цих 20 років працював у міліції. Сьогодні завдяки вирішенню чималої кількості матеріальних проб­лем покра­щується робота служби, піднімається її авто­ритет. Неоціненним у роботі є досвід наших ветеранів та пенсі­онерів, за що їм велика вдяч­ність. Тож з нагоди свя­та вітаю усіх та бажаю міц­ного здоров’я, натхнення у роботі, надалі своєю важкою працею заслуговувати довіру у людей, з честю та гідністю носити горде ім’я – міліціонер.

Віта ШЕПЕЛЯ.