Головна Політика Олександр Кусько – голова Шацької РДА. Біографічна довідка.

Олександр Кусько – голова Шацької РДА. Біографічна довідка.

3438

Кусько Олександр Сергійович народився 15 вересня 1964 року в селі Власюки Любомльського району. Освіта вища. У 1986 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, за спеціальністю «Географія і біологія», за фахом – вчитель географії і біології середньої школи.

Трудову діяльність розпочав у 1986 році, коли почав пра­цювати вихователем Шацького лісного технікуму.

З 1986 до 1988 року – служба в армії.

Відтоді – вихователь Згоранського дитячого санаторію. 

Від 1988 до 2002 року – директор Самійличівської за­галь­ноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

2002-2014 роки – тричі обирався головою Самійли­чів­ської сільської ради.

Про це стало відомо ще 4 квіт­ня, коли в Інтернеті з’яви­лося розпорядження в.о. Пре­зи­дента України Олександра Турчинова про призначення Олек­сандра Сергійовича Кусь­ка головою Шацької райдерж­адмі­ністрації. Ще раніше, 18 березня, Олександр Валенти­нович звільнив з цієї посади Най­ду Володимира Степановича.

Офіційне представлення но­вого керівника виконавчої влади району відбулося 9 квіт­ня в залі засідань Шацької ра­йон­ної ради. Цю поважну місію здійснили голова Волинської ОДА Григорій Пустовіт, зас­туп­ник голови Волинської облас­ної ради Ігор Гузь та зас­тупник голови Волинської ОДА Роман Карпюк.

Григорій Пустовіт зачитав до­кумент про призначення Олек­сандра Куська, а потім проін­форму­вав актив району, який зібрався в залі, про завдання, які стоять перед новою вла­дою.

По-перше. Боротьба з ко­руп­цією. «Євромайдан та Небесна Сотня поставили багато кон­крет­них завдань задля відрод­ження України. І для того, щоб її змінити, змінитися має кожен з нас, – зауважив він. – Євро­майдан – це свого роду «анти­біотик» для нашої держави, щоб викорінити коруп­цію, яка вже упродовж багатьох років не доз­воляє роз­будувати нашу дер­жаву».

По-друге. Робота з кадра­ми. «Підбір кадрів – важливе пи­тання сьогодення. Кожного чи­нов­ника слід перевіряти: пра­цював він на благо людей чи зад­ля власного збагачення. Посадовці, які заплямували себе участю в незаконних оборуд­ках, повинні піти, а на їх місце прийдуть такі люди, які ма­ють чесну грома­дян­­ську позицію. Ми зараз має­­мо унікальний шанс змінити краї­ну. Якщо ми цього не зробимо, люди нам не пробачать», – ска­зав Григорій Пустовіт. За його словами, те­перішню владу час­то крити­кують за те, що во­на повільно оновлюється. Утім, на Волині ситуація не найгірша. Сусідні області в цьому питанні від нас відстають. Кожна кан­дидатура на державну посаду проходить спецперевірку, яка триває 15 днів. Плюс ще обго­ворення запропонованої кан­ди­датури за участю громад­сь­кості. В цьо­му й криється спо­ві­льнен­ня кадрового процесу.

По-третє. Наповнення бюд­жету. Новопризначений керів­ник має особливу увагу звер­нути на фінансові складові по­датків, співпрацю з бізнесо­ви­ми структурами та керівни­ка­ми органів місцевого само­вря­ду­вання. Тоді будуть вико­ну­ватися бюджетні показники, за якими стоять зарплати, пенсії та допомоги наших громадян.

Новопризначеного голову Шацької райдержадміністрації привітав заступник голови облас­ної ради Ігор Гузь, який вис­ло­вив своє бачення сус­піль­но-політичної ситуації, що скла­ла­ся в державі, та наголосив, що система управління, яка до­ве­ла до революційних подій, бу­де змінена докорінним чи­ном. Ігор Володимирович за­певнив, що новопризначений керівник виконавчої влади ра­йону буде мати підтримку з бо­ку обласної ради та ОДА.

Зі словами вітань звер­нувся до новопризначеного ке­рів­ника голова Шацької район­ної ради Сергій Віннічук.

У свою чергу голова РДА Олек­сандр Кусько подякував за до­віру керівництва держа­ви і області. «Вся моя трудова дія­­льність пов’язана із Шаць­ким районом. Вже минає 12 років з того часу, як я обіймав посаду голови Самійличівської сіль­ської ради. І зробив висно­вок, що ніхто не зробить наше жит­тя кращим, якщо ми цього не за­хочемо. Сьогодні настав такий час, що люди згідні йти і працювати. Успіх району нап­ряму зале­жить від кожного пра­­цівника особисто», – наго­ло­сив  очіль­ник райо­ну. Олек­сандр Сер­гі­йович окреслив осно­в­ні нап­рямки діяльності виконав­чої влади та запевнив, що дер­жавну службу нестиме чесно і про­зоро на користь громади, і запросив усіх до плідної роботи та співпраці.

Віктор ГРИЦЮК

та прес-служба Шацької РДА.